Ministerieel Besluit van 21 december 2001
gepubliceerd op 19 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de toestand van de ambtenaren van niveau 1 van de Inspectiedienst van het Bestuur voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016409
pub.
19/01/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit betreffende de toestand van de ambtenaren van niveau 1 van de Inspectiedienst van het Bestuur voor het sociaal statuut van de zelfstandigen (DG7)


De Minister belast met Middenstand, De Minister belast met Landbouw, Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende oprichting, organisatie en vastlegging van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1995 tot vervollediging van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Gelet op het advies van het basisoverlegcomité van het eigenlijke Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Overwegende dat de ambtenaren van de Inspectiedienst van het Bestuur voor het sociaal statuut van de zelfstandigen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw belast zijn met de controle van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot het sociaal statuut van de zelfstandigen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 20, § 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende organisatie van het sociaal statuut van de zelfstandigen;

Overwegende dat het aangewezen is de toestand van de ambtenaren van niveau 1 van de Inspectiedienst van het Bestuur voor het sociaal statuut van de zelfstandigen duidelijk te stellen, voor de overname van deze dienst door de federale Overheidsdienst "Sociale Zekerheid", opgericht bij koninklijk besluit van 23 mei 2001;

Overwegende dat het aangewezen is te voldoen aan de voorschriften van het koninklijk besluit van 17 oktober 1991 houdende aanwijzing van de sociale inspecteurs belast met het uitoefenen van het strafrechtelijk toezicht op de naleving van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en van haar uitvoeringsmaatregelen;

Overwegende dat de ambtenaren van niveau 1 van de Inspectiedienst van het Bestuur voor het sociaal statuut van de zelfstandigen, die vroeger de graden van hoofdinspecteur-directeur, eerstaanwezend inspecteur en inspecteur bekleedden en die nu, ingevolge het koninklijk besluit van 23 januari 1998, de graden van adviseur en adjunct-adviseur bekleden, opdrachten uitvoeren in het kader van de controle op de toepassing van de sociale wetten;

Overwegende dat in artikel 26 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+, de titularissen van dergelijke functies aangeduid worden met de graden sociaal inspecteur-directeur en met sociaal inspecteur;

Overwegende dat, tot de komende integratie van de Inspectiedienst van het Bestuur voor het sociaal statuut van de zelfstandigen in de federale Overheidsdienst "Sociale Zekerheid", het vooral van belang is dat de ambtenaren erkend worden in de uitoefening van hun functie, Besluit :

Artikel 1.De adviseur van de Inspectiedienst van het Bestuur voor het sociaal statuut van de zelfstandigen draagt, in de uitoefening van zijn functie, de titel van inspecteur-directeur;

De adjunct-adviseurs van de Inspectiedienst van het Bestuur voor het sociaal statuut van de zelfstandigen dragen, in de uitoefening van hun functie, de titel van inspecteur.

Art. 2.De titels ingesteld bij artikel 1 brengen voor belanghebbenden geen geldelijke of administratieve wijzigingen met zich mee.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 1 februari 1998.

Brussel, 21 december 2001.

De Minister belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^