Ministerieel Besluit van 21 december 2001
gepubliceerd op 31 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 1999 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit in te voeren of verde

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016004
pub.
31/01/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999016139 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit in te voeren of verder toe te passen sluiten houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit in te voeren of verder toe te passen


De Minister belast met Landbouw, Gelet op de wet van 29 juli 1955 tot oprichting van een landbouwfonds;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuin- bouw-,en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op de organieke wet van 27 december 1990 houdende de oprichting van Begrotingsfondsen, gewijzigd door de wet van 24 december 1993;

Gelet op verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 in-zake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen;

Gelet op verordening (EG) nr. 1750/1999 van de Commissie van 23 juli 1999 houdende toepassingsmodaliteiten van de verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor platte-landsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van aan aantal verordeningen;

Gelet op verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde commu-nautaire steunregelingen, laatstelijk gewijzigd door de verordening (EG) nr. 495/2001 van de Commissie van 13 maart 2001;

Gelet op verordening (EEG) nr. 3887/92 van de Commissie van 23 december 1992 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, laatstelijk gewijzigd door verordening (EG) nr. 2801/99 van de Commissie van 21 december 1999;

Gelet op beschikking nr. C (2000) 2967 van de Commissie van 6 oktober 2000 tot goedkeuring van het programmerings-document voor plattelandsontwikkeling voor het Federale België met betrekking tot de programmeringsperiode 2000-2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 1955 houdende opdracht aan de Minister van Landbouw van de bevoegdheid om het bedrag en de voorwaarden van de bijdrage van het Landbouwfonds te bepalen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 januari 1996 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 maart 1996 houdende vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 november 2000;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999016139 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit in te voeren of verder toe te passen sluiten houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit in te voeren of verder toe te passen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 6 maart 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 17 december 2001;

Gelet op het Overleg met de Gewestregeringen van 30 november 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijke, gemotiveerd door het feit dat zonder verwijl de onontbeerlijke maatregelen dienen te worden getroffen voor 2001 ten voordele van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit in uitvoering van verordening (EEG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 1e lid, 4°, van het ministerieel besluit van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999016139 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit in te voeren of verder toe te passen sluiten houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit in te voeren of verder toe te passen, wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 1, 1e lid, 5°, van hetzelfde besluit worden de woorden « in hoofdberoep » geschrapt.

Art. 3.Artikel 1, 1e lid, 7°,van hetzelfde besluit, wordt door de volgende bepaling vervangen : « 7° duur : de in dit besluit voorziene steunregeling wordt vastgesteld voor vier jaar, vanaf het oogstjaar 1999 tot en met het oogstjaar 2002. »

Art. 4.Artikel 2, van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « Art. 2. § 1. Volgens de voorwaarden vastgesteld bij dit besluit kan een steun worden verleend aan de producenten die een pitfruitteeltbedrijf uitbaten volgens de geïntegreerde productiemethode. § 2. De steun toegekend aan de in § 1 bedoelde producenten die een verbintenis zijn aangegaan in 1999 of in 2000, wordt uitgekeerd in de vorm van een jaarlijkse premie gedurende vijf jaar, van 250 EUR per ha voor geïntegreerde pitfruitteelt, inbegrepen de teelt in omschakeling. § 3. De steun toegekend aan de in § 1 bedoelde producenten die een verbintenis zijn aangegaan in 2001, wordt gedurende vijf jaar uitgekeerd in de vorm van een jaarlijkse premie waarvan het bedrag per ha als volgt wordt vastgesteld : 250 EUR het eerste jaar, 200 EUR het tweede jaar en 125 EUR het derde, het vierde en het vijfde jaar. § 4. De steun toegekend aan de in § 1 bedoelde producenten die een verbintenis zijn aangegaan in 2002, wordt gedurende vijf jaar uitgekeerd in de vorm van een jaarlijkse premie waarvan het bedrag per ha als volgt wordt vastgesteld : 200 EUR het eerste jaar, 125 EUR het tweede, het derde en het vierde jaar, en 62 EUR het vijfde jaar.

Art. 5.Artikel 3, 1e lid, a) van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « a) een oppervlakte van minstens 1 ha pitfruit volgens de geïntegreerde productiemethode uitbaten. »

Art. 6.In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt tussen het tweede en het derde lid volgend lid ingevoegd : « In afwijking van het tweede lid moeten : - de aanvragen voor de steun in 2001 van de producenten die een verbintenis zijn aangegaan vanaf het jaar 1999 tot 2000 ingediend zijn ten laatste op 15 mei 2001 om 17 uur; de poststempel geldt als bewijs; - de aanvragen voor de steun in 2001 van de producenten die een verbintenis zijn aangegaan vanaf het jaar 2001, ingediend zijn ten laatste op 15 februari 2002 om 17 uur; de poststempel geldt als bewijs. »

Art. 7.In artikel 7, 1e lid van hetzelfde besluit worden de woorden « in artikel 4, 4 de paragraaf » vervangen door de woorden « in artikel 3, enig lid, c) ».

Art. 8.Artikel 10, § 2, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « § 2. De sancties worden toegepast overeen-komstig het artikel 9, leden 1 tot en met 3 van verordening (EEG) nr. 3887/92.

Het totaal van de terug te vorderen bedragen wordt in voorkomend geval vermeerderd met de wettelijke intrest met ingang van de datum van de mededeling van de terugbetalings-verplichting.

Indien blijkt dat door ernstige nalatigheid een onjuiste aangifte werd gedaan, wordt de betrokken begunstigde voor het betreffende kalenderjaar uitgesloten van alle steun voor plattelandsontwikkeling die onder hoofdstuk VI van Verordening (EG) nr. 1257/1999 valt. In het geval van een opzettelijk onjuiste aangifte wordt hij tevens voor het daaropvolgende jaar uitgesloten. »

Art. 9.§ 1. In rubriek 2 van de bijlage van hetzelfde besluit worden de eerste en de laatste zin geschrapt. § 2. Rubriek 5 van dezelfde bijlage wordt vervangen door de bijlage van dit besluit.

Art. 10.Het artikel en de onderdelen ervan die in de eerste rij en de eerste en vierde kolom van de volgende rijen van onderstaande tabel worden vermeld, hebben betrekking op dit besluit. Voor de bedragen die in euro worden vermeld in de tweede kolom van de tabel gelden vanaf de dag van inwerkingtreding van dit besluit tot 31 december 2001 de bedragen die in Belgische frank worden vermeld in de derde kolom.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001, met uitzondering van artikel 4, § 4, dat in werking treedt op 1 januari 2002, van artikel 7, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1999, en van artikel 8, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2000.

Brussel, 21 december 2001.

Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Bijlage Rubriek 5 : Inventaris der bedrijfspercelen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 21 december 2001.

De Minister belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^