Ministerieel Besluit van 21 december 2001
gepubliceerd op 07 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016029
pub.
07/02/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen


De Minister belast met Landbouw, Gelet op de wet van 29 juli 1955 tot oprichting van een landbouwfonds;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 be-treffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op de organieke wet van 27 december 1990 houdende de oprichting van Begrotingsfondsen, gewijzigd door de wet van 24 december 1993;

Gelet op verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen;

Gelet op verordening (EG) nr. 1750/1999 van de Commissie van 23 juli 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999;

Gelet op verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen, laatst gewijzigd bij de verordening (EG) nr. 331/2000 van de Commissie van 17 december 1999;

Gelet op verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, laatstelijk gewijzigd door de verordening (EG) nr. 495/2001 van de Commissie van 13 maart 2001;

Gelet op verordening (EEG) nr. 3887/92 van de Commissie van 23 december 1992 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, laatstelijk gewijzigd door verordening (EG) nr. 2801/99 van de Commissie van 21 december 1999;

Gelet op beschikking nr. C (2000) 2967 van de Commissie van 6 oktober 2000 tot goedkeuring van het programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling voor het Federale België met betrekking tot de programmeringsperiode 2000-2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 juli 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/10/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997016298 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen sluiten tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akker-bouwgewassen;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/11/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997016318 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen sluiten houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/10/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997016298 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen sluiten tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen, gewijzigd door het ministerieel besluit van 17 april 1997, door het ministerieel besluit van 9 december 1997, door het ministerieel besluit van 6 augustus 1999 en door het ministerieel besluit van 31 mei 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 6 maart 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 17 december 2001;

Gelet op het overleg met de Gewestregeringen van 30 november 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat zonder verwijl de onontbeerlijke maatregelen dienen te worden getroffen voor 2001 ter bevordering van de biologische teeltmethoden in uitvoering van verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 1e lid, 8°, van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen, wordt door de volgende bepaling vervangen : « 8° duur : de in dit besluit voorziene steunregeling wordt vastgesteld voor negen jaar, vanaf het oogstjaar 1994 tot en met het oogstjaar 2002. »

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende leden : « e) de percelen waarvoor de steun wordt aangevraagd, gebruiken ten laatste op 30 april van het jaar waarvoor de steun wordt aangevraagd en dit onverminderd de verplichtingen voorzien in andere steunregelingen. f) per aangetekende brief de inventaris van de oppervlakten waarop het lastenboek van de biologische productiewijze wordt geëerbiedigd, meedelen aan het controleorganisme bepaald in het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen, ten laatste op 30 april van het jaar waarvoor de steun wordt aangevraagd. »

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt een § 4 toegevoegd, luidend als volgt : « § 4. De jaarlijkse premie voorzien in § 1 wordt bovendien toegekend voor de producent die een biologisch land- of tuinbouwbedrijf in hoofdberoep uitbaat, die voldoet aan de voorwaarden voorzien in artikel 2 en die een verbintenis is aangegaan in 2001 of in 2002. »

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt een § 4 toegevoegd, luidend als volgt : « § 4. De jaarlijkse premie voorzien in § 2 wordt bovendien toegekend voor de producent die een biologisch land- of tuinbouwbedrijf in hoofdberoep uitbaat, die voldoet aan de voorwaarden voorzien in artikel 2 en die een verbintenis is aangegaan in 2001 of in 2002. »

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 4ter ingevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 4ter.§ 1. De premie vastgesteld in artikel 3, § 4, en artikel 4, § 4, voor de weiden wordt alleen toegekend indien het bedrijf gedurende de verbintenisperiode, te allen tijde, een veebezetting heeft die minstens 0,6 grootvee-eenheid (GVE) per ha weiden bedraagt.

Voor het berekenen van het aantal GVE worden de coëfficiënten van de volgende tabel gebruikt : Coëfficiënten voor de omrekening in grootvee-eenheden (GVE) Paardachtigen ouder dan zes maanden 1 Mestkalveren 0,25 Andere runderachtigen jonger dan één jaar 0,25 Mannelijke runderachtigen van één tot twee jaar 0,6 Vrouwelijke runderachtigen van één tot twee jaar 0,6 Mannelijke runderachtigen van twee jaar en ouder 1 Fokvaarzen 0,8 Mestvaarzen 0,8 Melkkoeien 1 Reformkoeien 1 Andere koeien 0,8 Vrouwelijke fokkonijnen 0,02 Ooien 0,15 Geiten 0,15 Biggen 0,027 Fokzeugen 0,3 Mestvarkens 0,143 Andere varkens 0,143 Slachtkippen 0,003 Leghennen 0,009 Herten 0,5 Struisvogels/andere loopvogels (ratiten) 0,15 Eenden/parelhoenen 0,05 Ganzen/kalkoenen 0,1"

Art. 6.In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt het derde lid aangevuld als volgt : « - de aanvragen voor de steun in 2001 van de producenten die een verbintenis zijn aangegaan vanaf het jaar 1997 tot 2000 ingediend zijn ten laatste op 15 mei 2001, om 17 uur; de poststempel geldt als bewijs; - de aanvragen voor de steun in 2001 van de producenten die een verbintenis zijn aangegaan vanaf het jaar 2001, ingediend zijn ten laatste op 15 februari 2002 om 17 uur; de poststempel geldt als bewijs. »

Art. 7.Artikel 7, § 2, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « § 2. De sancties worden toegepast overeenkomstig het artikel 9, leden 1 tot en met 3 van verordening (EEG) nr. 3887/92.

Het totaal van de terug te vorderen bedragen wordt in voorkomend geval vermeerderd met de wettelijke intrest met ingang van de datum van de mededeling van de terugbetalingsverplichting.

Indien blijkt dat door ernstige nalatigheid een onjuiste aangifte werd gedaan, wordt de betrokken begunstigde voor het betreffende kalenderjaar uitgesloten van alle steun voor plattelandsontwikkeling die onder hoofdstuk VI van verordening (EG) nr. 1257/1999 valt. In het geval van een opzettelijk onjuiste aangifte wordt hij tevens voor het daaropvolgende jaar uitgesloten. »

Art. 8.In rubriek 1 van de bijlage van hetzelfde besluit wordt tussen de derde en de vierde rij een rij ingevoegd, luidend als volgt : "SANITEL-beslagnummer :".

Art. 9.In rubriek 2 van de bijlage van hetzelfde besluit wordt de laatste zin geschrapt.

Art. 10.In het steunaanvraagformulier opgenomen in bijlage 1 van hetzelfde besluit, wordt de blz 4, die de tabel bevat van de codes van de gewassen te gebruiken in de tabel van rubriek 5 van de steunaanvraag, vervangen door de bijlage 1 van dit besluit.

Art. 11.Met uitzondering van artikel 2, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1999, heeft dit besluit uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Brussel, 21 december 2001.

Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Bijlage 1 Codes van de gewassen te gebruiken in de tabel van rubriek 5 : (B in de code moet vervangen worden door C wanneer eveneens een andere milieubeheersvergoeding is aangevraagd) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 21 december 2001.

De Minister belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^