Ministerieel Besluit van 21 december 2001
gepubliceerd op 27 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van ministeriële besluiten betreffende Landbouw naar aanleiding van de invoering van de euro

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016040
pub.
27/02/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van ministeriële besluiten betreffende Landbouw naar aanleiding van de invoering van de euro


De Minister belast met Landbouw en de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op de wet van 29 juli 1955 tot oprichting van een landbouwfonds gewijzigd bij de wet van 26 december 1956, Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, laatst gewijzigd bij de wet van 24 maart 1987;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, laatst gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 laatst gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999;

Gelet op de wet van 27 december 1990 houdende inrichting van begrotingsfondsen;

Gelet op de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1883 houdende reglement van algemeen bestuur van de diergeneeskundige politie, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juli 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 1995 houdende opdracht aan de Minister van Landbouw van de bevoegdheid om het bedrag en de en de voorwaarden van de bijdragen van het Landbouwfonds te bepalen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 1963 tot inrichting van een keuring slaande op de oorsprong, de kwaliteit en de conditionering van inlandse hop;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard, toegekend aan het personeel der ministeries;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1965 betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 1967 houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1971 betreffende de verbetering van het rundveeras, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1988;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 januari 1978 betreffende de organisatie van de gezondheidszorg voor varkens, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 september 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van runderbrucellose, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 september 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van runderbrucellose bestrijding, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1981 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van de runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende handelsnormen voor vlees van pluimvee;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 1992 houdende vaststelling van het indelingsschema voor geslachte volwassen runderen;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van schapen- en geitenrassen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 1993 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de ziekte van Aujesky, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 1994 betreffende de erkenning van melkinrichtingen laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 1994 betreffende de produktie van melk en tot instelling van een officiële kontrole van melk geleverd aan kopers laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 september 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 1995 houdende de coördinatie van de wet van 10 november 1967 houdende de oprichting van het Belgische Interventie- en Restitutie Bureau;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie, en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 1998 betreffende de erkenning van de interprofessionele organismen in het kader van de productie van zaaizaden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 1998 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit in toepassing van verordening (EG) 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 1998 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit in toepassing van verordening (EG) 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 voor wat betreft de criteria van erkenning van telersverenigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 1998 betreffende de interventieregeling in de sector groenten en fruit;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende organiek reglement van de Veterinaire Diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1999 betreffende de erkenning van representatieve beroepsorganisaties in het kader van de boomkwekerijen;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 februari 1967 houdende tijdelijke maatregelen inzake diergeneeskundige politie op de hondsdolheid, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 augustus 1988;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 januari 1976 tot bepaling van de toelagen toe te kennen aan de aangenomen dierenartsen voor hun diensten in het belang van de diergeneeskundige politie;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 maart 1976 tot regeling van de vacatïen en vergoedingen toegekend aan de plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 september 1989;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 maart 1978 houdende vaststelling van het bedrag der vacatïen verschuldigd aan de erkende doctors in de diergeneeskunde belast met het gezondheidsonderzoek der dieren aan de grens gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 september 1989;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 januari 1978 betreffende de organisatie van de gezondheidszorg voor varkens;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 juli 1979 tot vaststelling der vergoedingen die verschuldigd zijn voor controles op hop en hopproducten;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 augustus 1987 houdende tijdelijke begeleidende maatregelen in het kader van de bestrijding van de klassieke varkenspest;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 maart 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 februari 1991 betreffende de verbetering van het rundveeras;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 augustus 1991ter bepaling van het bedrag, de voorwaarden en de toekenningsvoorwaarden van de opstalvergoeding bedoeld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de aanmoediging van de bestrijding van de runderbrucellose gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 november 1991;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 november 1991 tot vaststelling van de refactiecoëfficiënten en de maximum bedragen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van runderen afgeslacht in het kader van de gezondheidspolitie;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 januari 1992 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 september 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen van varkensfokkers;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 november 1992 houdende maatregelen voor het instellen van een rampenplan ter bestrijding van uitbraken van mond- en klauwzeer, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 juli 1994;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 maart 1993 houdende maatregelen met het oog op de preventie en opsporing van de ziekte van Aujesky, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 9 juni 1997;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 december 2000;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 april 1995 tot vaststelling van retributies voor de controle op de facultatieve aanduiding in de etikettering van pluimveevlees;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 september 1995 tot vaststelling van maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 oktober 1998;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 oktober 1995 houdende invoering van een premie ter compensatie van inkomstverliezen ten gevolge van bebossing van landbouwgrond in uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2080/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot instelling van een communautaire steunregeling voor bosbouwmaatregelen in de landbouw;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997016236 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van overeenkomst voorzien in artikel 8 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek type ministerieel besluit prom. 02/09/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997016237 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot instelling van het beoordelingscomité voorzien in artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met l sluiten tot vaststelling van het model van overeenkomst voorzien in artikel 8 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997016312 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 34 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen sluiten houdende de uitvoering van artikel 34 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie, en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 mei1998 betreffende de toekenning van toelagen aan de diensten voor bedrijfsverzorging;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998016155 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de interventieregeling in de sector groenten en fruit sluiten betreffende de interventieregeling in de sector groenten en fruit;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/08/1998 pub. 14/10/1998 numac 1998016211 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit in toepassing van verordening nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 voor wat b sluiten houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit in toepassing van verordening (EG) 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 voor wat betreft de criteria van erkenning van telersverenigingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000016051 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit ter goedkeuring van de interprofessionele akkoorden van een interprofessioneel organisme erkend in het kader van de productie van zaaizaden sluiten ter goedkeuring van de interprofessionele akkoorden van een interprofessioneel organisme erkend in het kader van de productie van zaaizaden;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000016352 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit ter erkenning van een representatieve beroepsorganisatie in het kader van de boomkwekerijen en ter goedkeuring van de gemeenschappelijk opgestelde regels sluiten ter erkenning van een representatieve beroepsorganisatie in het kader van de boomkwekerijen en ter goedkeuring van de gemeenschappelijk opgestelde regels;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 december 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 20 december 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat m.b.t. de aanpassing voor de definitieve overgang naar de euro, de federale wetgeving en reglementering het voorwerp hebben uitgemaakt van een uniforme en gecentraliseerde procedure en dit door het uitvoeringscomité in het kader van het ADMI EURO- programma;

Dat de regering beslist heeft de noodzakelijke aanpassingen die specifiek betrekking hebben op de afrondingen, en dit op transparante wijze, niet in één fase te realiseren, maar wel in verschillende fasen en volgens een precieze timing;

Dat op basis van de Wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, men de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 heeft aangenomen die de wetten inzake de bedragen in Belgische frank heeft gewijzigd;

Dat vervolgens een eerste « reeks » van koninklijk besluiten die de koninklijke besluiten hebben aangepast aan de euro, is tot stand gekomen en daarna is een tweede reeks gevolgd op 13 juli 2001;

Dat de voorafgaandelijke uitvoering van de hierboven vermelde fasen uiteindelijk toelaat de laatste reglementaire fase, m.n. de ministeriële besluiten, aan te vatten;

Dat wat deze laatste fase betreft er op het interdepartementale niveau nog geen sprake is van centralisatie en coördinatie;

Dit alles neemt echter niet weg dat de coherentie van het systeem en de logica hiervan ten overstaan van de burger de onmiddellijke aanpassing vereisen van de ministeriële besluiten die onder de bevoegdheid vallen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw en die betrekking hebben op de omzetting van de Belgische frank naar de euro, zodat de aanpassingen in werking kunnen treden vanaf 1 januari 2002, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van reglementaire bepalingen Afdeling 1. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 23 februari

1967 houdende tijdelijke maatregelen inzake diergeneeskundige politie op de hondsdolheid

Artikel 1.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 23 februari 1967 houdende tijdelijke maatregelen inzake diergeneeskundige politie op de hondsdolheid die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 2. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 19 januari

1976 tot bepaling van de toelagen toe te kennen aan de aangenomen dierenartsen voor hun diensten in het belang van de diergeneeskundige politie

Art. 2.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 19 januari 1976 tot bepaling van de toelagen toe te kennen aan de aangenomen dierenartsen voor hun diensten in het belang van de diergeneeskundige politie die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 3. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 28 maart

1976 tot regeling van de vacatïen en vergoedingen toegekend aan de plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen

Art. 3.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 28 maart 1976 tot regeling van de vacatïen en vergoedingen toegekend aan de plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 4. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 2 maart 1978

houdende vaststelling van het bedrag der vacatïen verschuldigd aan de erkende doctors in de diergeneeskunde belast met het gezondheidsonderzoek der dieren aan de grens

Art. 4.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 2 maart 1978 houdende vaststelling van het bedrag der vacatïen verschuldigd aan de erkende doctors in de diergeneeskunde belast met het gezondheidsonderzoek der dieren aan de grens die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 5. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 30 januari

1978 betreffende de organisatie van de gezondheidszorg voor varkens

Art. 5.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 30 januari 1978 betreffende de organisatie van de gezondheidszorg voor varkens die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 6. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 6 juli 1979

tot vaststelling der vergoedingen die verschuldigd zijn voor controles op hop en hopproducten

Art. 6.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 6 juli 1979 tot vaststelling der vergoedingen die verschuldigd zijn voor controles op hop en hopproducten wordt als volgt aangepast : 1° in punt 1, eerste streepje, worden de woorden « 2,20 F per are, met een minimum van 55 F per perceel » vervangen door de woorden « 5,50 EUR per hectare, met een minimum van 1,50 EUR per perceel »;2° in punt 1, tweede streepje, worden de woorden « 0,11 F per kg » vervangen door de woorden « 0,27 EUR per 100 kg »;3° in punt 2 worden de woorden « 0,11 F per kg, met een minimum van 110 F per dag » vervangen door de woorden « 0,27 EUR per 100 kg, met een minimum van 3 EUR per dag »;4° in punt 3 worden de woorden « 0,55 F per kg » vervangen door de woorden « 1,50 EUR per 100 kg »;5° punt 4 wordt vervangen door de volgende tekst : « 4.Bijkomende keuring op kosten van de reclamant : 8 EUR »; 6° punt 5 wordt vervangen door de volgende tekst : « 5.Voor elke prestatie of verplaatsing waarop geen enkel van de bovenstaande tarieven kan worden toegepast : 3 EUR ». Afdeling 7. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 28 augustus

1987 houdende tijdelijke begeleidende maatregelen in het kader van de bestrijding van de klassieke varkenspest

Art. 7.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 28 augustus 1987 houdende tijdelijke begeleidende maatregelen in het kader van de bestrijding van de klassieke varkenspest die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 8. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 6 mei 1988

betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten

Art. 8.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 9. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 27 februari

1991 betreffende de verbetering van het rundveeras

Art. 9.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 27 februari 1991 betreffende de verbetering van het rundveeras die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 10. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 6 augustus

1991ter bepaling van het bedrag, de voorwaarden en de toekenningsvoorwaarden van de opstalvergoeding bedoeld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de aanmoediging van de bestrijding van de runderbrucellose

Art. 10.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 6 augustus 1991 ter bepaling van het bedrag, de voorwaarden en de toekenningsvoorwaarden van de opstalvergoeding bedoeld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de aanmoediging van de bestrijding van de runderbrucellose die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 11. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 29 november

1991 tot vaststelling van de refactiecoëfficiënten en de maximum bedragen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van runderen afgeslacht in het kader van de gezondheidspolitie

Art. 11.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 29 november 1991 tot vaststelling van de refactiecoëfficiënten en de maximum bedragen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van runderen afgeslacht in het kader van de gezondheidspolitie die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 12. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 22 januari

1992 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen

Art. 12.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 22 januari 1992 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 13. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 3 september

1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen van varkensfokkers

Art. 13.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 3 september 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen van varkensfokkers die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 14. - Aanpassing van het ministerieel besluit

van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen

Art. 14.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 15. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 20 november

1992 houdende maatregelen voor het instellen van een rampenplan ter bestrijding van uitbraken van mond- en klauwzeer

Art. 15.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 20 november 1992 houdende maatregelen voor het instellen van een rampenplan ter bestrijding van uitbraken van mond- en klauwzeer die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 16. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 23 december

1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen

Art. 16.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 23 december 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 17. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 8 maart

1993 houdende maatregelen met het oog op de preventie en opsporing van de ziekte van Aujesky

Art. 17.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 8 maart 1993 houdende maatregelen met het oog op de preventie en opsporing van de ziekte van Aujesky die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 18. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 17 maart

1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers

Art. 18.Het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers wordt als volgt aangepast : 1° in artikel 7, § 1, worden de woorden « 0,25 F per l melk » vervangen door de woorden « 0,62 EUR per 100 l melk »;2° in hetzelfde artikel 7, § 2, alinea 1, worden de woorden « ten minste 7 F per kilogram melkvet » vervangen door de woorden « ten minste 17 EUR per 100 kilogram melkvet »;3° in hetzelfde artikel 7, § 2, alinea 2, worden de woorden « ten minste 10 F per kilogram melkvet » vervangen door de woorden « ten minste 25 EUR per 100 kilogram melkvet »;4° in artikel 9, worden de woorden « 1000 F » vervangen door de woorden « 25 EUR »; 5° in bijlage 1, punt 3, punt 3.3., worden de woorden « een afhouding van 12 BEF/l » vervangen door de woorden « een afhouding van 29,75 EUR/100 l ». Afdeling 19. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 19 april

1995 tot vaststelling van retributies voor de controle op de facultatieve aanduiding in de etikettering van pluimveevlees

Art. 19.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 19 april 1995 tot vaststelling van retributies voor de controle op de facultatieve aanduiding in de etikettering van pluimveevlees die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 20. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 7 september

1995 tot vaststelling van maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten

Art. 20.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 7 september 1995 tot vaststelling van maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 21. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 17 oktober

1995 houdende invoering van een premie ter compensatie van inkomensverliezen ten gevolge van bebossing van landbouwgrond in uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2080/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot instelling van een communautaire steunregeling voor bosbouwmaatregelen in de landbouw

Art. 21.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 17 oktober 1995 houdende invoering van een premie ter compensatie van inkomensverliezen ten gevolge van bebossing van landbouwgrond in uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2080/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot instelling van een communautaire steunregeling voor bosbouwmaatregelen in de landbouw die hieronder worden aangeduid, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 22. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 2 september

1997 tot vaststelling van het model van overeenkomst voorzien in artikel 8 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit

Art. 22.De bijlage van het ministerieel besluit van 2 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997016236 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van overeenkomst voorzien in artikel 8 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek type ministerieel besluit prom. 02/09/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997016237 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot instelling van het beoordelingscomité voorzien in artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met l sluiten tot vaststelling van het model van overeenkomst voorzien in artikel 8 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit wordt als volgt aangepast : 1° In artikel 1, punt 3, worden de woorden « Belgische franken » vervangen door het woord « euro »;2° In artikel 3, worden de woorden « duizend Belgische franken » vervangen door de woorden « tiental euro »; 3° In artikel 3, punt 3 van de bijlage III van artikel 6, wordt het bedrag van 200 000 F vervangen door het bedrag van 5.000 euro. Afdeling 23. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 21 november

1997 houdende de uitvoering van artikel 34 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie, en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen

Art. 23.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 21 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997016312 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 34 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen sluiten houdende de uitvoering van artikel 34 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie, en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 24. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 6 mei1998

betreffende de toekenning van toelagen aan de diensten voor bedrijfsverzorging

Art. 24.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 6 mei1998 betreffende de toekenning van toelagen aan de diensten voor bedrijfsverzorging die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 25. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 22 juni

1998 betreffende de interventieregeling in de sector groenten en fruit

Art. 25.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 22 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998016155 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de interventieregeling in de sector groenten en fruit sluiten betreffende de interventieregeling in de sector groenten en fruit die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 26. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 10 augustus

1998 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit in toepassing van verordening (EG) 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 voor wat betreft de criteria van erkenning van telersverenigingen

Art. 26.De tabel onder artikel 2 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/08/1998 pub. 14/10/1998 numac 1998016211 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit in toepassing van verordening nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 voor wat b sluiten houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit in toepassing van verordening (EG) 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 voor wat betreft de criteria van erkenning van telersverenigingen, wordt als volgt aangepast : 1° de woorden « in miljoen BEF » worden vervangen door de woorden « in euro »;2° de cijfers « 60 » en « 200 » worden respectievelijk vervangen door de cijfers « 1 500 000 » en « 5 000 000 ». Afdeling 27. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 14 februari

2000 ter goedkeuring van de interprofessionele akkoorden van een interprofessioneel organisme erkend in het kader van de productie van zaaizaden

Art. 27.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 14 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000016051 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit ter goedkeuring van de interprofessionele akkoorden van een interprofessioneel organisme erkend in het kader van de productie van zaaizaden sluiten ter goedkeuring van de interprofessionele akkoorden van een interprofessioneel organisme erkend in het kader van de productie van zaaizaden die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 28. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 20 december

2000 ter erkenning van een representatieve beroepsorganisatie in het kader van de boomkwekerijen en ter goedkeuring van de gemeenschappelijk opgestelde regels

Art. 28.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 20 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000016352 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit ter erkenning van een representatieve beroepsorganisatie in het kader van de boomkwekerijen en ter goedkeuring van de gemeenschappelijk opgestelde regels sluiten ter erkenning van een representatieve beroepsorganisatie in het kader van de boomkwekerijen en ter goedkeuring van de gemeenschappelijk opgestelde regels die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Inwerkingtreding

Art. 29.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Brussel, 21 december 2001.

Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^