Ministerieel Besluit van 21 december 2001
gepubliceerd op 20 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 april 1958 ter uitvoering van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022008
pub.
20/02/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 april 1958 ter uitvoering van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op het ministerieel besluit van 10 april 1958 ter uitvoering van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 11 maart 1993;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden van 16 februari 2001;

Gelet op het advies van de Iinspecteur van Financiën, gegeven op 20 november 2001;

Gelet op het akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 17 december 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001 de meeste bedragen in de Belgische reglementering zijn omgezet van Belgische frank naar euro;

Overwegende dat het zeer omvangrijke werk van omzetting naar euro op dat ogenblik niet ineens kon worden uitgevoerd. Zo waren er nog een aantal bepalingen die voor inhoudelijke wijzigingen vatbaar waren;

Overwegende dat de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen op 1 januari 2002 is vastgesteld, het is nodig om de voorgestelde aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren, om een vlotte overgang naar het definitieve eurotijdperk te verzekeren, Besluit :

Artikel 1.In de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 april 1958 ter uitvoering van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede, derde en vierde kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de vijfde, zesde en zevende kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In de bepalingen van hetzelfde besluit, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden « aan de spilindex 114,20 » vervangen door de woorden « aan de spilindex 103,14 (basis 1996 = 100) »;2° in § 2, eerste lid, worden de woorden « aan de spilindex 114,20 » vervangen door de woorden « aan de spilindex 103,14 (basis 1996 = 100) »;3° in § 3, wordt de tweede zin vervangen door de volgende bepalingen : « De bedragen bedoeld in § 1 en het bedrag bedoeld in onderhavige paragraaf, zijn gekoppeld aan de spilindex 103,14 geldend op 1 juni 1999 (basis 1996 = 100).Deze bedragen worden verhoogd of verminderd overeenkomstig artikel 4 van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. De verhoging of de vermindering wordt toegepast vanaf de dag bepaald in artikel 6, 3°, van voornoemde wet. 4° een § 4 wordt toegevoegd luidend als volgt : « Wanneer het overeenkomstig § 3 berekende bedrag, een gedeelte van een cent bevat, wordt het tot de hogere of lagere cent afgerond naargelang het gedeelte al dan niet 0,5 bereikt ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Brussel, op 21 december 2001.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^