Ministerieel Besluit van 21 december 2001
gepubliceerd op 19 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1985 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten van de gedialyseerde rechthebbenden

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022009
pub.
19/02/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1985 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten van de gedialyseerde rechthebbenden


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikelen 34, eerste alinea, 10°, gewijzigd bij de wet van 12 augustus 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten en 37, § 11, gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1998 en 12 augustus 2000;

Gelet op het ministerieel besluit van van 24 januari 1985 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten van de gedialyseerde rechthebbenden, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 17 september 1987, 4 mei 1998 en 8 december 1999;

Gelet op het advies van het Verzekeringscomité van de dienst voor geneeskundige verzorging van 23 april 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 20 november 2001;

Gelet op het akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 17 december 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001 de meeste bedragen in de Belgische reglementering zijn omgezet van Belgische frank naar euro;

Overwegende dat het zeer omvangrijke werk van omzetting naar euro op dat ogenblik niet ineens kon worden uitgevoerd. Zo waren er nog een aantal bepalingen die voor inhoudelijke wijzigingen vatbaar waren;

Overwegende dat de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen op 1 januari 2002 is vastgesteld, is het nodig om de voorgestelde aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren, om een vlotte overgang naar het definitieve eurotijdperk te verzekeren, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 24 januari 1985 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten van de gedialyseerde rechthebbenden worden de woorden "10 frank" vervangen door de woorden "0,25 euro".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Brussel, 21 december 2002.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^