Ministerieel Besluit van 21 december 2001
gepubliceerd op 25 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de opleidingscheques

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035178
pub.
25/05/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de opleidingscheques


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting en de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme Gelet op het decreet van 15 december 1993 tot bevordering van de economische expansie in het Vlaamse Gewest, inzonderheid op artikel 6, 4°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de opleidingscheques;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de economische groeivertraging vanaf de tweede helft van 2001 de invoering van stimulerende maatregelen ter bevordering van het ondernemerschap en de tewerkstelling dringend noodzakelijk maakt, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De opleidingscheque, genoemd in artikel 1, 10°, van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de opleidingscheques bevat minstens de volgende vermeldingen : 1° de titel « opleidingscheque »;2° het logo van de Vlaamse Gemeenschap;3° de geldigheidsduur van de cheque voor het volgen van een opleiding;4° de geldigheidsduur van de cheque als betaalmiddel voor de onderneming;5° de naam en het adres van de onderneming;6° het BTW-nummer als de onderneming BTW-plichtig is;7° de vermelding dat de regelgeving onder de de-minimissteun valt;8° de waarde van de cheque. HOOFDSTUK II. - Erkenning opleidingsverstrekker

Art. 2.§ 1. De opleidingsverstrekker moet door de Raad van Experts erkend worden voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 8 § 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de opleidingscheques. § 2. Deze erkenning kan op volgende manieren gebeuren : 1° een automatische erkenning indien de opleidingsverstrekker beschikt over een Q*for-, ISO-certificaat, EFQM-erkenning of andere certificaten of erkenningen, die door de Raad van Experts aanvaard worden of indien de opleidingsverstrekker opgenomen is in de lijst van de publieke opleidingsverstrekkers of sectorfondsen.De Raad van Experts kan deze lijst wijzigen; 2° een erkenning voor een periode van maximaal 3 jaar op basis van een audit volgens de procedure van het Vlaamse Gewest met betrekking tot de erkenning van opleidingsinstituten inzake de kwaliteit van de dienstverlening.Deze audit gebeurt door een auditbureau dat door BELCERT is erkend en zich akkoord heeft verklaard met deze procedure. § 3. Er wordt een erkenningsnummer verleend aan de erkende opleidingsverstrekker. § 4. Tijdens de overgangsperiode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot 1 juli 2002 kan de opleidingsverstrekker voorlopig geregistreerd worden als erkend opleidingsverstrekker. Het betreft hier de opleidingsverstrekker vermeld in § 2, 1°, waarvan het certificaat afloopt tussen 1 november 2001 en 1 juli 2002 of de opleidingsverstrekker vermeld in § 2, 2°, die een overeenkomst heeft ondertekend met het auditbureau met het oog op een screening tot het bekomen van een erkenning. Worden eveneens voorlopig geregistreerd als erkend opleidingsverstrekker tot 1 juli 2002 de opleidingsverstrekkers die een overeenkomst hebben ondertekend met een audit-of certificeringsbureau met het oog op het behalen van een Q*for-, ISO-certificaat of EFQM-erkenning. HOOFDSTUK III. - Aankoop- en verkoopprocedure van cheques

Art. 3.§ 1. Een onderneming kan uitsluitend cheques aankopen door een aanvraag in te dienen op website opleidingscheques.

Art. 4.§ 1. Op het ogenblik dat de voorraad opleidingscheques is uitgeput worden de aanvragen van de ondernemingen die nog opleidingscheques hebben aangevraagd in een chronologische volgorde op een wachtlijst gezet.

Indien er opnieuw opleidingscheques in de beschikbare enveloppe terechtkomen worden deze overeenkomstig de chronologie van de wachtlijst toegewezen. § 2. De procedure, genoemd in § 1, loopt tot definitieve uitputting van de opleidingscheques en eindigt hoe dan ook op 31 december van elk jaar. HOOFDSTUK IV. - Inleveringsprocedure cheques

Art. 5.§ 1. De erkende opleidingsverstrekker richt een schriftelijke aanvraag tot uitbetaling van de cheques aan de uitgever. § 2. Bij de aanvraag tot uitbetaling van de opleidingscheques worden de volgende documenten bijgevoegd : 1° een kopie van de factuur met de volgende vermeldingen : a) het erkenningsnummer van de opleidingsverstrekker;b) de periode waarbinnen de opleiding heeft plaatsgehad;2° de opleidingscheques die de onderneming aan de opleidingsverstrekker heeft ingeleverd; § 3. Alle vereiste statistische informatie, zoals vermeld op het evaluatieformulier als bijlage bij dit besluit, wordt volledig en correct via de website aangeleverd. Op dit moment kan de uitbetaling van de cheques pas gebeuren. § 4. De gegevens genoemd in §§ 2 en 3 worden bezorgd per onderneming en telkens als een onderneming een opleiding heeft gevolgd.

Art. 6.De onderneming moet een naams- of statuutswijziging onmiddellijk meedelen aan de administratie. De onderneming ontvangt een bevestiging van de administratie van de aanpassing van de administratieve gegevens. Deze aanpassing is noodzakelijk voor de betaling met en nieuwe bestellingen van opleidingscheques door de onderneming en de terugbetaling van opleidingscheques aan de opleidingsverstrekker. HOOFDSTUK V. - Terugbetaling van de cheques

Art. 7.De cheques, genoemd in artikel 11, § 4, en 5, van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de opleidingscheques, kunnen pas ingeleverd worden bij de uitgever en door hem terugbetaald worden nadat de onderneming de goedkeuring heeft gekregen van de administratie. HOOFDSTUK VI. - Controle

Art. 8.De administratie Economie oefent het toezicht en de controle uit op de naleving van dit besluit. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 21 december 2001.

Brussel, 21 december 2001.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, J. GABRIELS De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme R. LANDUYT

Evaluatieformulier opleidingscheques Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^