Ministerieel Besluit van 21 december 2012
gepubliceerd op 31 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2012036265
pub.
31/12/2012
prom.
21/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


21 DECEMBER 2012. - Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999 en bij het decreet van 19 december 2008;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, 1°, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990, 5 februari 1999 en 1 maart 2007 en bij de decreten van 19 december 2008 en 18 december 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden sluiten tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035978 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 26 januari 2011, 12 april 2011, 26 juni 2011, 30 september 2011, 31 oktober 2011 en 2 december 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011036022 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdendetijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 11 april 2012, 11 mei 2012, 5 juli 2012, 29 oktober 2012 en 27 november 2012;

Gelet op de verordening (EU) nr. 43/2012 van de Raad van 17 januari 2012 tot vaststelling, voor 2012, van de vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen voor sommige visbestanden en groepen visbestanden waarvoor geen internationale onderhandelingen worden gevoerd of geen internationale overeenkomsten gelden;

Gelet op de verordening (EU) nr. 44/2012 van de Raad van 17 januari 2012 tot vaststelling voor 2012, van de vangstmogelijkheden in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde niet-EU wateren, voor sommige visbestanden en groepen visbestanden waarvoor internationale onderhandelingen worden gevoerd of internationale overeenkomsten gelden;

Gelet op de verordening (EU) van de Raad van december 2012 tot vaststelling, voor 2013, van de vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen voor sommige visbestanden en groepen visbestanden waarvoor geen internationale onderhandelingen worden gevoerd of geen internationale overeenkomsten gelden;

Gelet op de verordening (EU) van de Raad van december 2012 tot vaststelling voor 2013, van de vangstmogelijkheden in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde niet-EU wateren, voor sommige visbestanden en groepen visbestanden waarvoor internationale onderhandelingen worden gevoerd of internationale overeenkomsten gelden;

Gelet op verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 423/2004;

Gelet op verordening (EG) nr. 388/2006 van de Raad van 23 februari 2006 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in de Golf van Biskaje;

Gelet op verordening (EG) nr. 509/2007 van de Raad van 7 mei 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in het westelijk Kanaal;

Gelet op verordening (EG) nr. 676/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot vaststelling van een beheersplan voor de bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee;

Gelet op verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999;

Gelet op verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende het feit dat voor het jaar 2013 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de EU toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat het noodzakelijk is de continuïteit van de opdrachten als overheidsdienst te verzekeren met inachtneming van de verplichtingen die door de Europese en internationale regelgeving op het gebied van de zeevisserij zijn opgelegd;

Overwegende dat gedurende 2005 de volledige sector bevraagd werd over de toewijzing van quota;

Overwegende het voorstel tot visplan 2013 dat de quotacommissie op haar zitting van 4 december 2012 heeft vastgesteld;

Overwegende dat in uitvoering van de bepalingen vervat in herstelplannen, aangewezen havens moeten worden aangewezen waar aanlandingen van bepaalde hoeveelheden vissoorten moeten gebeuren;

Overwegende dat de wrakvisserij beoefend door zeehengelaars resulteert in het afvangen van moederdieren van de vissoort kabeljauw, waarvan het bestand op instorten staat;

Overwegende dat tengevolge van de extreem lage vaststelling van de TAC van kabeljauw, er nationaal strenge vangstbeperkingen worden opgelegd aan de beroepsvisserij en dat bepaalde niet-beroepsmatige visserijactiviteiten, met name het zeehengelen vanuit vaartuigen die niet beschikken over een visvergunning, kunnen leiden tot concurrentievervalsing en dat het derhalve billijk is dat ook deze niet-beroepsvissers aan een vangstbeperking op die vissoort worden onderworpen;

Overwegende dat tijdelijke maatregelen genomen moeten worden teneinde de strandvisserij aanvullend te reglementeren om, met name, de bijvangst van zeezoogdieren te beperken;

Overwegende dat het gebruik van meerlagige warrelnetten enerzijds en warrelnetten met een lengte van meer dan 50 m lang en 80 cm hoog anderzijds verboden moeten worden bij de strandvisserij;

Overwegende dat in het kader van het lange termijnplan kabeljauw de voorwaarden moeten vastgelegd worden voor het maximaal aantal te presteren zeedagen per vaartuig in de beschermde gebieden;

Overwegende dat een harmonisering van de periodes in geval van toewijzing afhankelijk van het motorvermogen in het collectief benuttingsysteem wenselijk is. Voor de vaartuigen met een motorvermogen van 221 kW of minder zijn twee periodes van toepassing, namelijk tien en twee maanden; voor de vaartuigen met een motorvermogen van 221 kW wordt in de regel met drie periodes, namelijk zes, vier en twee maanden gewerkt;

Overwegende dat bij toewijzing van vangstmogelijkheden afhankelijk van het motorvermogen het wenselijk is, op basis van historische vangsten gedurende een referentieperiode, de vangstmogelijkheden voor het segment vaartuigen met een motorvermogen van maximaal 221 kW enerzijds, en meer dan 221 kW anderzijds, toe te wijzen;

Overwegende dat de toegewezen vangstmogelijkheden aan de vlootsegmenten verder worden toegewezen afhankelijk van het motorvermogen;

Overwegende dat de vangstbeperkingen voor de tongvisserij in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) moeten vastgesteld worden in functie van de vangsten in de referentieperiode 2009-2011 en afhankelijk van het motorvermogen;

Overwegende dat de groep vissersvaartuigen van meer dan 221 kW vrijwel integraal de beschikbare quota in de ICES-gebieden buiten de Noordzee en het Schelde-estuarium kan opvissen;

Overwegende dat in de jaren 2009, 2010 en 2011 de groep vissersvaartuigen van 221 kW of minder gemiddeld 35 % van het tongquotum in de Noordzee en het Schelde-estuarium heeft opgevist en de groep van meer dan 221 kW gemiddeld 65 %, zodat dan ook een overeenstemmend gedeelte van het tongquotum in de Noordzee en het Schelde-estuarium moet kunnen worden opgevist door elk van die groepen vissersvaartuigen;

Overwegende dat de vangstbeperkingen voor de scholvisserij in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) moeten worden vastgesteld in functie van de vangsten in de referentieperiode 2009-2011 en in functie van het motorvermogen;

Overwegende dat in de jaren 2009, 2010 en 2011 de groep vissersvaartuigen van 221 kW of minder gemiddeld 15 % van het scholquotum in de Noordzee en het Schelde-estuarium heeft opgevist en de groep van meer dan 221 kW gemiddeld 85 %, zodat dan ook een overeenstemmend gedeelte van het scholquotum in de Noordzee en het Schelde-estuarium moet kunnen worden opgevist door elk van die groepen vissersvaartuigen;

Overwegende dat de vangstbeperkingen voor de tongvisserij in de ICES-gebieden VIIf,g moeten worden vastgesteld in functie van de vangsten in de referentieperiode 2009-2011 en in functie van het motorvermogen;

Overwegende dat in de jaren 2009, 2010 en 2011 de groep vissersvaartuigen van 221 kW of minder gemiddeld 6 % van het tongquotum in de ICES-gebieden VIIf,g heeft opgevist en de groep van meer dan 221 kW gemiddeld 94 %, zodat dan ook een overeenstemmend gedeelte van het tongquotum in de ICES-gebieden VIIf,g moet kunnen worden opgevist door elk van die groepen vissersvaartuigen;

Overwegende dat de vangstbeperking voor tong VIIh,j,k en schol VIIh,j,k moet vastgelegd worden in functie van het motorvermogen en dat de aanwezigheid in die ICES-gebieden voor vaartuigen met een motorvermogen van 221 kW of kleiner verboden moet worden om veiligheidsredenen;

Overwegende dat er interesse bestaat om de vangstbeperking voor kabeljauw II, IV vast te leggen in functie van het motorvermogen;

Overwegende het advies van de quotacommissie om de groep vissersvaartuigen van 221 kW of minder 15 % van het kabeljauwquotum in de Noordzee en het Schelde-estuarium en de groep van meer dan 221 kW gemiddeld 85 % voor te behouden, zodat dan ook een overeenstemmend gedeelte van het kabeljauwquotum in de Noordzee en het Schelde-estuarium moet kunnen worden opgevist door elk van die groepen vissersvaartuigen;

Overwegende dat als alternatief hiervoor het instellen van maximale vangsten per zeereis, gerekend per vaartdag aanwezigheid in het gebied in kwestie moet worden behouden voor kabeljauw II, IV;

Overwegende dat de vangstbeperking voor kabeljauw VIIb-c en VIIe-k vastgelegd moet worden in functie van het motorvermogen;

Overwegende dat de vangstbeperking voor kabeljauw VIId vastgelegd moet worden in functie van het motorvermogen;

Overwegende dat tengevolge de visserij-inspanningsbeperkingen, zoals vastgesteld in hoofdstuk III van verordening (EG) nr. 388/2006 van de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in de Golf van Biskaje, worden alleen de vaartuigen die op de lijst "Visvergunningen Golf van Gascogne 2013" voorkomen, toegelaten aanwezig te zijn in de ICES-gebieden VIIIa,b;

Overwegende dat in afwachting van de definitieve vaststelling van de quota 2013 in de Ierse Zee het aan te bevelen is het advies van de Quotacommissie te volgen en de visserij in de Ierse Zee te sluiten;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van tong VIId, schol VIId,e, schol VIIf,g, schelvis VII, VIII, rog IV, rog VIId en wijting VIIb-k bewerkstelligd kan worden door het instellen van maximale vangsten per zeereis, gerekend per vaartdag aanwezigheid in het gebied in kwestie;

Overwegende dat het quotum van tong VIIe zo laag is dat een vaste toewijzing voor een periode van 10 maanden zinvol is;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van makreel, haring, heek, bot, schar, tongschar, witje, wijting, koolvis en leng (Noorse zone) bewerkstelligd kan worden door het instellen van een gespreide verdeling van de beschikbare quota in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) alsook door het instellen van maximale vangsten per zeereis, gerekend in vaartdagen aanwezigheid in bepaalde ICES-gebieden en door het instellen van een maximum aantal vaartdagen per jaar voor de vissersvaartuigen;

Overwegende dat een deel van het makreelquotum kan worden voorbehouden voor de vaartuigen die uitsluitend met de zegen vissen;

Overwegende dat een meer flexibele en rendabele visserij kan worden bewerkstelligd door de mogelijkheid te voorzien extra vangsten boven de maximaal toegestane hoeveelheden op zeereisniveau legaal aan te voeren op voorwaarde van het inleveren van activiteit, gemeten in vaartdagen.

Overwegende dat het ministerieel besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035978 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee dient te worden opgeheven;

Besluit : TITEL 1. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° bijlage IIa : bijlage IIa van de Verordeningen (EU) 43/2012 en 44/2012 van de Raad, inzake visserij-inspanning voor vaartuigen in het kader van het beheer van bepaalde bestanden;vanaf 1 februari 2013 : bijlage IIa van de quotaverordeningen (EU) 2013 van de Raad van december 2012 inzake de visserij-inspanning voor vaartuigen in het kader van het beheer van bepaalde bestanden; 2° bijlage IIc : bijlage IIc van Verordening (EU) 43/2012 van de Raad inzake visserij-inspanning voor vaartuigen in het kader van het beheer van de tongbestanden in het westelijk deel van het Kanaal;vanaf 1 februari 2013 : bijlage IIc van de quotaverordening (EU) 2013 van de Raad van december 2012 inzake de visserij-inspanning voor vaartuigen in het kader van het beheer van bepaalde bestanden; 3° de dienst : de dienst Zeevisserij, Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende 4° gewichten in kg : het productgewicht na lossing en sortering van de vangsten;5° ICES-gebieden : de beschrijving van gebieden en sectoren, vermeld in bijlage II van verordening (EEG) nr.3880/91 van de Raad van 17 december 1991 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van Lidstaten die in het noordwestelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen; 6° inspanningsgroep : inspanningsgroep als vermeld in bijlage I van verordening (EG) nr.1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 423/2004; 7° kabeljauwherstelgebieden : de ICES-gebieden IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa en VIId;8° motorvermogen : het vermogen dat is vermeld in de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen eventueel verhoogd met het bijkomend motorvermogen, vermeld op de visvergunning;9° vaartdag : het tijdsverloop tussen het vertrek van het visserschip uit een haven, enerzijds, en het aanlopen van een haven waar de vangst wordt gelost of het aanlopen van een haven in gevallen van overmacht anderzijds;10° vismachtiging : het visdocument, als vermeld in artikel 7 van verordening (EG) nr.1224/2009 van de Raad van 20 november 2009; 11° vissersvaartuig : elk vaartuig dat uitgerust is voor de commerciële exploitatie van visbestanden en vermeld is in de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013;12° visvergunning : de visvergunning, als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden sluiten tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden;13° zeedag : een aaneengesloten periode van aanwezigheid en buitengaatsheid op zee van maximaal 24 uur;14° zeedag in de kabeljauwherstelgebieden : een dag aanwezigheid en buitengaatsheid in het gebied volgens bijlage IIa, meer bepaald een doorlopende periode van 24 uur als vermeld in het EG-logboek waarin een vaartuig buitengaats is en aanwezig in de kabeljauwherstelgebieden of tijdens een gedeelte van die periode;15° zeedag in het tongherstelgebied : een dag aanwezigheid en buitengaatsheid in het gebied volgens bijlage IIc, meer bepaald een doorlopende periode van 24 uur als vermeld in het EG-logboek waarin een vaartuig buitengaats en aanwezig is in het ICES-gebied VIIe, of tijdens een gedeelte van die periode; HOOFDSTUK 2. - Algemene bepalingen en visverboden

Art. 2.De hoeveelheid vis van die soorten waarvoor aanvullende vangstbeperkingen worden vastgelegd en aan een vissersvaartuig worden toegewezen, zijn niet overdraagbaar naar een ander vissersvaartuig.

Art. 3.De secretaris-generaal van het departement waaronder de dienst ressorteert, deelt, per mededeling in het Belgisch Staatsblad, de feitelijke vaststelling mee van het bereiken van het door de Unie bepaalde : 1° vangstquotum voor bepaalde vissoorten in bepaalde ICES-gebieden;2° visserij-inspanningsniveau voor bepaalde inspanningsgroepen van vistuigen in bepaalde ICES-gebieden. Het gevolg van die vaststellingen is de sluiting van het visgebied in kwestie voor respectievelijk : 1° vangstactiviteiten op de vissoort in kwestie, waardoor voor alle vissersvaartuigen de visserij op de vissoorten in kwestie in de wateren van de ICES-gebieden in kwestie verboden is, alsmede het aan boord houden, het overladen en het lossen van de vissoorten in kwestie die zijn gevangen in die wateren.2° vangstactiviteiten door vissersvaartuigen met vistuig in kwestie, waardoor voor vissersvaartuigen in kwestie de visserij in de wateren van de ICES-gebieden in kwestie verboden is.

Art. 4.Aan de vissersvaartuigen van de Scheldevissersvloot die alleen binnengaats mogen vissen, worden geen hoeveelheden vis van die soorten toegekend waarvoor nationaal aanvullende vangstbeperkingen worden vastgelegd in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium).

Voor alle andere vissersvaartuigen, met uitzondering van de vissersvaartuigen van de Scheldevissersvloot die de toelating hebben om in het Schelde-estuarium te vissen, is het verboden binnengaats te vissen op de Westerschelde.

Art. 5.In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het verboden : 1° te vissen in het ICES-gebied IIIa (Skagerrak);2° te vissen in het ICES-gebied VIa (West van Schotland) 3° haring te vissen in de ICES-gebieden I, II;4° de visserij te beoefenen met een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder in de ICES-gebieden VIIh,j,k;5° de spanvisserij op kabeljauw te beoefenen 6° uitgerust te zijn of te vissen met vistuig TR3 dat niet permanent voorzien is van een zeefkap.

Art. 6.Ter uitvoering van de herstelplannen worden de havens van Oostende en Zeebrugge aangeduid als aangewezen havens waar de aanlandingen moeten gebeuren van die vissoorten waarvoor specifieke controlemaatregelen gelden.

Art. 7.§ 1. De volgende minimum aanvoermaten zijn van toepassing vanaf 1 januari 2013 : 1° schol : 27 cm aanvoerlengte;2° tarbot : 30 cm aanvoerlengte;3° griet : 30 cm aanvoerlengte;4° tongschar : 25 cm aanvoerlengte;5° schar : 23 cm aanvoerlengte;6° bot : 25 cm aanvoerlengte;7° poon : 20 cm aanvoerlengte;8° rog : 50 cm aanvoerlengte;9° steenbolk : 20 cm aanvoerlengte;10° zeeduivel (geheel) : 500 g aanvoergewicht;11° zeeduivel (gekopt) : 200 g aanvoergewicht. Het vissen, het aan boord houden en de aanvoer in de havens van de Unie van die soorten is verboden, als ze niet de bestaande communautaire of Vlaamse minimum aanvoermaten hebben.

Het aan boord houden en de aanvoer in havens van de Unie van soorten, in een presentatievorm, waardoor controle op de bestaande minimum aanvoermaten in de communautaire of Vlaamse wetgeving onmogelijk wordt, is verboden. § 2. Voor de soorten waarvoor geen communautaire conversiefactoren vastgesteld zijn, worden volgende conversiefactoren gebruikt voor de berekening van het levend gewicht vanuit het verwerkt gewicht : 1° 1,18 voor gegutte rondvis;2° 1,05 voor gegutte platvis;3° 3 voor gekopte visserijproducten;4° 4 voor krabbenpoten Art.8. Het is voor zeehengelaars die vissen vanuit vaartuigen die niet beschikken over een visvergunning verboden om in totaal meer dan 20 kg kabeljauw en zeebaars, waarvan maximaal 15 kg kabeljauw, per ingescheepte persoon en per zeereis aan boord te houden, over te laden en te lossen. De vis moet in hele staat worden aangevoerd en mag ontdaan zijn van ingewanden.

Art. 9.Boven de laagwaterlijn is het gebruik van meerlagige warrelnetten verboden. Warrelnetten die bij de strandvisserij gebruikt worden mogen maximaal 50 m lang en 80 cm hoog zijn. Elke strandvisser mag maximaal twee warrelnetten gebruiken. In de periode maart, april en mei mag er maximaal één warrelnet per strandvisser gebruikt worden.

De netten moeten tenminste eenmaal per vierentwintig uur gelicht worden. HOOFDSTUK 3. - Beperking van activiteit Afdeling 1. - Communautaire zeedagen kabeljauwherstelgebieden

Art. 10.§ 1. Visserij-inspanning wordt toegekend aan inspanningsgroepen door toewijzing van zeedagen. Aan de volgende inspanningsgroepen kan visserij-inspanning worden toegekend : 1° ICES-gebieden IV en VIId : TR1, TR2, TR3, BT1, BT2, GN1 en GT1;2° ICES-gebied VIIa : TR2 en BT2 Tijdens dezelfde visreis is het verboden vistuig te gebruiken dat tot verschillende inspanningsgroepen behoort. Het is voor vissersvaartuigen verboden in de periode van 1 februari 2013 tot en met 31 januari 2014 meer dan 180 zeedagen te presteren in de ICES-gebieden IV, VIId en VIIa. Van die toegekende hoeveelheid mogen vaartuigen met een motorvermogen groter dan 221 kW met vistuig bodemtrawls en zegen (TR2) of boomkor (BT1 en BT2) maximaal 160 zeedagen presteren in de ICES-gebieden IV en VIId. Van die laatste toegekende hoeveelheid mogen vaartuigen met vistuig bodemtrawls en zegen (TR1) maximaal 75 zeedagen presteren in de ICES-gebieden IV en VIId. Enkel vaartuigen die in de referentieperiode 2009-2011 met TR1 tuig gevist hebben kunnen TR1 tuig gebruiken.

Het aantal toegekende zeedagen in de kabeljauwherstelgebieden, voor de periode 1 februari 2013 tot en met 31 januari 2014 wordt verminderd met de overschrijdingen van het aantal zeedagen toegekend conform artikel 10 van het ministerieel besluit van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011036022 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdendetijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee.

Het is niet toegestaan dat tussen individuele vissersvaartuigen zeedagen in de kabeljauwherstelgebieden worden overgedragen. § 2. Vissersvaartuigen waarvoor een of meer vistuigen conform bijlage IIa worden gemeld, krijgen een overeenkomstig vismachtiging 2013 voor de kabeljauwherstelgebieden IV en VIId. De vissersvaartuigen die deze vismachtiging niet hebben, mogen niet in de ICES-gebieden IV en VIId vissen.

Vissersvaartuigen die in 2006 of in 2007 of in 2008 gevist hebben in het ICES-gebied VIIa krijgen een vismachtiging 2013 voor het kabeljauwherstelgebied VIIa. De vissersvaartuigen die deze vismachtiging niet hebben, mogen niet in het ICES-gebied VIIa vissen.

Om een vismachtiging te kunnen ontvangen, dienen reders voor 21 januari 2013 de keuze van de door hun vaartuig te gebruiken vistuigen in de periode 1 februari 2013 tot en met 31 januari 2014, aan de dienst aanmelden. Veranderingen van vistuig binnen die beheersperiode worden eveneens aangemeld. § 3. Bij de overschrijding van de grenzen van de ICES-gebieden, vermeld in het eerste lid, registreren de kapiteins van vissersvaartuigen in hun logboek, de dag, het tijdstip en de positie van de overschrijding.

De visvergunning van vissersvaartuigen die hun aantal zeedagen overschrijden, kan voor vijf opeenvolgende dagen worden ingetrokken.

Het toegekende aantal zeedagen in de kabeljauwherstelgebieden wordt in 2014 overeenkomstig gekort. Afdeling 2. - Communautaire zeedagen tongherstelgebied (ICES-gebied

VIIe)

Art. 11.§ 1. Het systeem van beperking van aantal zeedagen in het ICES-gebied VIIe ingesteld overeenkomstig bijlage IIc van verordening (EU)nr. 43/2012 van de Raad van 17 januari 2012 is van toepassing in januari 2013. Het wordt vanaf 1 februari 2013 vervangen door het systeem dat wordt ingesteld overeenkomstig bijlage IIc van de quotaverordening (EU) 2013 van de Raad van december 2012.

Het aantal zeedagen in het ICES-gebied VIIe, vermeld in tabel I van bijlage IIc, toegekend voor de periode van 1 februari 2013 tot en met 31 januari 2014, wordt verminderd met de overschrijding van het aantal zeedagen toegekend conform artikel 11 van het ministerieel besluit van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011036022 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdendetijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee.

Het is niet toegestaan dat tussen individuele vissersvaartuigen zeedagen in ICES-gebied VIIe worden overgedragen. § 2. Vissersvaartuigen die in de periode van 2002 tot en met 2011 met de boomkor gevist hebben in het ICES-gebied VIIe krijgen een vismachtiging VIIe 2013. § 3. Bij de overschrijding van de grenzen in het ICES-gebied VIIe registreren de kapiteins van vissersvaartuigen in hun logboek de dag, het tijdstip en de positie van de overschrijding.

De visvergunning van vissersvaartuigen die hun aantal zeedagen in het gebied VIIe overschrijden, kan voor vijf opeenvolgende dagen worden ingetrokken. De vismachtiging VIIe, afgeleverd overeenkomstig bijlage IIc, wordt in 2014 maar voor zes maanden toegekend. Afdeling 3. - Vaartdagen

Art. 12.In de loop van het jaar 2013 is het voor alle vissersvaartuigen verboden om meer dan 270 vaartdagen te realiseren.

Art. 13.Zodra een vissersvaartuig het maximumaantal toegelaten vaartdagen, vermeld in artikel 12, overschrijdt met twee vaartdagen, worden die vaartdagen in mindering gebracht van het maximaal toegestane aantal vaartdagen dat vanaf 1 januari 2014 aan dat vissersvaartuig zal worden toegekend. Het aantal in mindering te brengen dagen wordt vermeerderd met één vaartdag per twee vaartdagen overschrijding.

TITEL 2. - Bijzondere bepalingen HOOFDSTUK 1. - Collectief benuttingsysteem Afdeling 1. - Toewijzing van vangstmogelijkheden volgens motorvermogen

Onderafdeling 1. - Tong Noordzee - ICES-gebieden II, IV

Art. 14.§ 1.Het totale tongquotum in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) dat gereserveerd is voor de vissersvaartuigen met een motorvermogen van 221 kW of minder, bedraagt voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 400 ton.

Als dat quotum is opgebruikt, is het voor die vissersvaartuigen tot en met 31 december 2013 verboden nog tong aan te voeren uit de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium).

Het totale tongquotum in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) dat gereserveerd is voor de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW, bedraagt voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 464 ton.

Als dat quotum is opgebruikt, is het voor die vissersvaartuigen tot en met 30 juni 2013 verboden nog tong aan te voeren uit de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium). § 2. Van 1 januari 2013 tot en met 31 oktober 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 5000 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. § 3. Van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW,verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 5000 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 14 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. In afwijking van het vorige lid is het in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 oktober 2013 in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig dat uitsluitend de passieve visserij bedrijft,verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 6000 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 35 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. Onderafdeling 2. - Schol Noordzee - ICES-gebieden II, IV

Art. 15.§ 1. Het totale scholquotum in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) dat gereserveerd is voor de vissersvaartuigen met een motorvermogen van 221 kW of minder, bedraagt voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 800 ton.

Als dat quotum is opgebruikt, is het voor die vissersvaartuigen tot en met 31 december 2013 verboden nog schol aan te voeren uit de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium).

Het totale scholquotum in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) dat gereserveerd is voor de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW, bedraagt voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 4537 ton.

Als dat quotum is opgebruikt, is het voor die vissersvaartuigen tot en met 31 december 2013 verboden nog schol aan te voeren uit de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium). § 2. Van 1 januari 2013 tot en met 31 oktober 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, verboden bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 180 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. Van die toegekende hoeveelheid mag er per vaartuig maximaal een hoeveelheid van 35 kg per kW voor 31 maart 2013 worden opgevist. § 3. Van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 80 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. Van die toegekende hoeveelheid mag er per vaartuig maximaal een hoeveelheid van 35 kg per kW voor 31 maart 2013 worden opgevist.

Onderafdeling 3. - Tong Bristolkanaal en Keltische Zee - ICES-gebieden VIIf,g

Art. 16.§ 1. Het totale tongquotum in de ICES-gebieden VIIf,g, dat gereserveerd is voor de vissersvaartuigen met een motorvermogen van 221 kW of minder, bedraagt voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 39 ton.

Als dat quotum is opgebruikt, is het voor die vissersvaartuigen tot en met 31 december 2013 verboden nog tong aan te voeren uit de ICES-gebieden VIIf,g.

Het totale tongquotum in de ICES-gebieden VIIf,g dat gereserveerd is voor de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW, bedraagt voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 618 ton.

Als dat quotum is opgebruikt, is het voor die vissersvaartuigen tot en met 31 december 2013 verboden nog tong aan te voeren uit de ICES-gebieden VIIf,g. § 2. Van 1 januari 2013 tot en met 31 oktober 2013 is het in de ICES-gebieden VII f, g voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 25 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. § 3. Van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 is het in de ICES-gebieden VIIf,g voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 20 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. Onderafdeling 4. - Tong en schol Zuidwest-Ierland - ICES-gebieden VII h,j,k

Art. 17.§ 1. Van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 is het in de ICES-gebieden VIIh,j,k voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 5 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig uitgedrukt in kW. § 2. Van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 is het in de ICES-gebieden VII h, j, k voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 1 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig uitgedrukt in kW. Onderafdeling 5. - Kabeljauw Noordzee - ICES-gebieden II, IV

Art. 18.§ 1. Het totale kabeljauwquotum in de ICES-gebieden II, IV, dat gereserveerd is voor de vissersvaartuigen met een motorvermogen van 221 kW of minder, bedraagt voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 100 ton.

Als dat quotum is opgebruikt, is het voor die vissersvaartuigen tot en met 31 december 2013 verboden nog kabeljauw aan te voeren uit de ICES-gebieden II, IV. Het totale kabeljauwquotum in de ICES-gebieden II, IV, dat gereserveerd is voor de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW, bedraagt voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 565 ton.

Als dat quotum is opgebruikt, is het voor die vissersvaartuigen tot en met 31 december 2013 verboden nog kabeljauw aan te voeren uit de ICES-gebieden II, IV. § 2. Eigenaars van vissersvaartuigen kunnen een toewijzing van vangstmogelijkheden voor de kabeljauw uit de ICES-gebieden II, IV in functie van het motorvermogen en de toepassing van de paragraaf 3 en 4 aanvragen. Daartoe dienen ze voor 21 januari 2013 een verzoek in bij de dienst. Als er geen geldige aanvraag wordt ingediend, is artikel 24 van toepassing. § 3. Van 1 januari 2013 tot en met 31 oktober 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 12 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. § 4. Van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 7 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. Onderafdeling 6. - Kabeljauw westelijke wateren - ICES-gebieden VIIb-c, VIIe-k, VIII

Art. 19.Van 1 januari 2013 tot en met 31 oktober 2013 is het in de ICES-gebieden VIIb-c, VIIe-k, VIII voor een vissersvaartuig verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 6000 kg vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 10 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid vermeld in het eerste lid wordt verdubbeld voor een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 uitsluitend uitgerust is met de planken of met passief tuig.

Onderafdeling 7. - Kabeljauw oostelijk kanaal - ICES-gebied VIId

Art. 20.Van 1 januari 2013 tot en met 31 oktober 2013 is het in ICES-gebied VII d voor een vissersvaartuig verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 2 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid vermeld in het eerste lid wordt verdubbeld voor een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 uitsluitend uitgerust is met de planken of met passief tuig.

Onderafdeling 8. - Tong Golf van Gascogne - ICES-gebieden VIII a, b

Art. 21.§ 1.De aanwezigheid van een vissersvaartuig in de ICES-gebieden VIII a, b is verboden in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Afdeling 2. - Toewijzing van vangstmogelijkheden per zeereis

Onderafdeling 1. - Tong

Art. 22.§ 1. De aanwezigheid van een vissersvaartuig in het ICES-gebied VII a is verboden in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. § 2. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in het ICES-gebied VIId voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de tongvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 425 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in het desbetreffende ICES-gebied.

In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in het ICES-gebied VIId voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 850 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in het desbetreffende ICES-gebied. § 3. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 oktober 2013 is het in het ICES-gebied VIIe voor een vissersvaartuig verboden een totale tongvangst in het desbetreffende ICES-gebied te realiseren die groter is dan 1000 kg.

Onderafdeling 2. - Schol

Art. 23.§ 1. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden VIId,e voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de scholvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 400 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden VIId,e voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de scholvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 800 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden. § 2. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden VIIf,g voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de scholvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden VIIf,g voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de scholvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 100 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden. § 3. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden VIII voor een vissersvaartuig verboden bij de scholvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 300 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

Onderafdeling 3. - Kabeljauw

Art. 24.§ 1. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 15 april 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 80 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

In de periode van 16 april 2013 tot en met 30 juni 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 200 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden. § 2. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 15 april 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 160 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

In de periode van 16 april 2013 tot en met 30 juni 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 400 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden. § 3. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 15 april 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 niet is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 280 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

In de periode van 16 april 2013 tot en met 30 juni 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 niet is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 520 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden. § 4. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in het ICES-gebied VIIa voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 25 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in het desbetreffende ICES-gebied, voor zover er geen nul-quotum door de Raad werd toegekend. § 5. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in het ICES-gebied VIIa voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in het desbetreffende ICES-gebied, voor zover er geen nul-quotum door de Raad werd toegekend. § 6. De bepalingen van paragraaf 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op de vissersvaartuigen waarvoor een toewijzing van vangstmogelijkheden in functie van het motorvermogen werd aangevraagd, als vermeld in artikel 18.

De hoeveelheden vermeld in paragraaf 1, 2 en 3 worden van 16 april 2013 tot en met 30 juni 2013 met 200 kg per vaartdag verhoogd, als het vaartuig in kwestie gedurende de gehele visreis actief was met TR 1- of BT 1-vistuig.

Onderafdeling 4. - Schelvis

Art. 25.In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden VII, VIII voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de schelvisvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 25 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden VII, VIII voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de schelvisvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

In afwijking van het eerste en tweede lid worden de maximaal toegelaten vangsthoeveelheden verdubbeld, die gerealiseerd zijn door een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 uitsluitend uitgerust is met de planken.

Onderafdeling 5. - Rog

Art. 26.§ 1. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de rogvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 100 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de rogvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 200 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

In afwijking van lid 1 en 2 worden de maximaal toegelaten vangsthoeveelheden verdubbeld die gerealiseerd zijn door een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 uitsluitend uitgerust is met de planken. § 2. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in ICES-gebied VIId voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de rogvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 100 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in het desbetreffende ICES-gebied.

In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in ICES-gebieden VIId voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de rogvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 200 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in het desbetreffende ICES-gebied.

In afwijking van lid 1 en 2 worden de maximaal toegelaten vangsthoeveelheden verdubbeld die gerealiseerd zijn door een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 uitsluitend uitgerust is met de planken.

Onderafdeling 6. - Andere vissoorten

Art. 27.§ 1. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig verboden bij makreelvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis.

Het totale makreelquotum in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) dat gereserveerd is voor de vissersvaartuigen die volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 uitsluitend uitgerust zijn met de zegen en die per zeereis minder dan 10 kg Noordzeetong aanlanden, is 50 ton.

Zolang dat quotum niet is opgebruikt, geldt de beperking, vermeld in het eerste lid, niet. § 2. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het voor een vissersvaartuig verboden bij de haringvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 500 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis, behalve in de ICES-gebieden I, II. § 3. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 mei 2013 is het voor een vissersvaartuig verboden bij de heekvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis.

In de periode van 1 juni 2013 tot en met 31 december 2013 is het voor een vissersvaartuig verboden bij de heekvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 200 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis. § 4. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig verboden bij de vangsten van bot en schar per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 600 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden. § 5. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de vangsten van tongschar en witje per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 200 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de vangsten van tongschar en witje per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 400 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden. § 6. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de wijtingvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de wijtingvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 100 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

In afwijking van lid 1 en 2 worden de maximaal toegelaten vangsthoeveelheden verdubbeld die gerealiseerd zijn door een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 uitsluitend uitgerust is met de planken of met de zegen. § 7. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in het ICES-gebied VIIa voor een vissersvaartuig verboden bij de wijtingvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 20 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in het desbetreffende ICES-gebied. § 8. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden VIIb-k voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de wijtingvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 100 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden VIIb-k voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de wijtingvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 200 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

In afwijking van lid 2 worden de maximaal toegelaten vangsthoeveelheden verdubbeld die gerealiseerd zijn door een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 uitsluitend uitgerust is met de planken of met de zegen. § 9. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden II, III, IV voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de zwarte koolvisvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 40 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden II, III, IV voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de zwarte koolvisvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 80 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

Voor de vaartdagen waarop het vissersvaartuig actief is met vistuig van de inspanningsgroep TR 1, worden de hoeveelheden, vermeld in lid 2, verdubbeld.

De beperkingen vermeld in lid 1 en 2 zijn niet van toepassing zolang geen 60 % van het quotum in kwestie, inclusief quotaruilen, is opgebruikt. § 10. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de ICES-gebieden II, IV (Noorse zone) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de lengvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 30 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden.

De beperkingen, vermeld in het eerste lid, zijn niet van toepassing zolang geen 60 % van het quotum in kwestie, inclusief quotaruilen, is opgebruikt. Afdeling 3. - Inruilen van dagen

Art. 28.§ 1. Een overschrijding van de vangstmogelijkheden, als vermeld in afdeling 2, artikelen 25, 26 en 27, kan op verzoek van de reder of zijn vertegenwoordiger aanleiding geven tot vermindering van de vaartdagen. In dat geval vervalt de administratieve of strafrechtelijke vervolging voor die overschrijding. § 2. Als de rederij kiest voor de toepassing van de inruiling van dagen, wordt het maximum aantal vaartdagen 2013, vermeld in artikel 12 vervangen door het hoogste aantal effectieve vaartdagen op jaarbasis in de periode 2010-2012, voor zover dat aantal beneden de norm 2013 ligt.

Als voor het vissersvaartuig in kwestie gedurende het jaar in kwestie dagen werden ingeruild, worden voor de toepassing van het eerste lid, die ingeruilde dagen als effectieve vaartdagen meegerekend. § 3. Met het oog op het beheer van de inruildagen moet de reder of zijn vertegenwoordiger het aantal inruildagen voor het einde van de zeereis per fax melden aan de dienst (059/43 19 22). De aanvraag is onherroepelijk. § 4. Voor ieder visbestand wordt het overschreden volume gedeeld door de toegekende hoeveelheden per vaartdag,wat resulteert in een aantal surplusdagen.Van het maximumaantal vaartdagen 2013,vermeld in paragraaf 2, wordt het aantal surplusdagen afgetrokken.

TITEL 3. - Handhaving

Art. 29.§ 1. Bij overtredingen van artikel 10 tot en met 12 of van artikel 14 tot en met 27, of van de beperkingen, aangebracht aan de visvergunningen, kan de visvergunning die aan het vissersvaartuig werd afgeleverd voor een periode van minimaal vijf opeenvolgende dagen worden ingetrokken.

De periode van intrekking van de visvergunning treedt in werking op de derde dag die volgt op de dag van de notificatie van de intrekking van de visvergunning die de dienst met een aangetekende brief naar de eigenaar van het vissersvaartuig in kwestie heeft gestuurd. Tijdens die periode moet het vissersvaartuig inactief liggen in een Belgische vissershaven. Het maximum aantal vaartdagen, vermeld in artikel 12, wordt verminderd met het aantal dagen waarop de visvergunning ingetrokken was. § 2. Als de toegewezen vangstmogelijkheden, vermeld in artikel 14 tot en met 20, door het vissersvaartuig worden overschreden, wordt de overschrijding, vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 1,2, in mindering gebracht op de vangstmogelijkheden die aan dat vaartuig zullen worden toegewezen in de overeenkomstige periode van het jaar 2014.

Art. 30.Overtredingen van de bepalingen van dit besluit en van de beperkingen aangebracht aan de visvergunningen worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet van 12 april 1957, waarbij de koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee en van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten.

TITEL 4. - Slotbepalingen

Art. 31.Het ministerieel besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035978 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 26 januari 2011, 12 april 2011, 26 juni 2011, 30 september 2011, 31 oktober 2011 en 2 december 2011, wordt opgeheven.

Art. 32.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2014 met uitzondering van de artikelen 10, 11, 13, 29 en 30.

Brussel, 21 december 2012.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^