Ministerieel Besluit van 21 december 2015
gepubliceerd op 31 december 2015

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen en tot inwerkingt

bron
vlaamse overheid
numac
2015036631
pub.
31/12/2015
prom.
21/12/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036631

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie


21 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen en tot inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds


De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Gelet op het decreet van 20 november 2015 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds, artikel 103;

Gelet op het door het hoofd van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie geredigeerde tussentijds overzicht van 26 november 2015, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen;

Gelet op het bijzonder verslag van het hoofd van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie van 25 november 2015, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen;

Gelet op het feit dat de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, geen opmerkingen heeft bij het voormelde tussentijds overzicht;

Overwegende dat op 10 december 2015 het decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie in werking getreden is;

Overwegende dat dat decreet bepaalt dat op de datum die nader te bepalen is bij of krachtens besluit van de Vlaamse Regering, het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" zal worden ontbonden;

Overwegende dat ter uitvoering van dat decreet op 18 december 2015 het besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen is vastgesteld;

Overwegende dat het daarbij gaat om een zogenaamde "ontbinding zonder vereffening", waarbij onder de modaliteiten die nader zijn vastgelegd in het tussentijdse overzicht, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015, het hele vermogen van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, alsook het geheel van zijn activiteiten, wordt overgedragen aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Ondernemen, waarvan de naam wordt gewijzigd in "Agentschap Innoveren en Ondernemen", met uitzondering van de vermogensbestanddelen, rechten en verplichtingen, alsook van de activiteiten die overeenkomstig hetzelfde tussentijds overzicht worden toegewezen aan het Hermesfonds of die overeenkomstig die tussentijdse staat worden toegewezen aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek;

Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen bepaalt dat dat tussentijds overzicht moet worden goedgekeurd door de Vlaamse minister bevoegd voor de economie, het wetenschapsbeleid en het technologisch innovatiebeleid;

Overwegende dat ter uitvoering van hetzelfde decreet op 18 december 2015 ook het besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds is vastgesteld.

Artikel 103 van dat besluit bepaalt dat het besluit in werking treedt op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, het wetenschapsbeleid en het technologisch innovatiebeleid, vast te stellen datum en uiterlijk op 1 januari 2017;

Overwegende dat om het volledige ontbindingsproces snel te laten verlopen en de nieuwe organisaties een vlotte start te geven in het voorliggende ministerieel besluit bepaald wordt dat het voorliggende ministerieel besluit onmiddellijk in werking treedt op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, Besluit :

Artikel 1.Het tussentijdse overzicht van 25 november 2015, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1° van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen wordt goedgekeurd.

Art. 2.Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 21 december 2015.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^