Ministerieel Besluit van 21 december 2015
gepubliceerd op 05 februari 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor de testing van de instrumenten voor de aanvraag van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning van meerderjarige personen met een handicap

bron
vlaamse overheid
numac
2016035108
pub.
05/02/2016
prom.
21/12/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016035108

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


21 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor de testing van de instrumenten voor de aanvraag van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning van meerderjarige personen met een handicap


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikel 11 tot en met 14;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 4° ;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 53 tot en met 57;

Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015, begrotingsartikel GB0/1 -GG-D-2-Y/IS, basisallocatie GG000 4141;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake subsidiëring;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 december 2015, Besluit :

Artikel 1.Een subsidie van maximaal 100.000 euro (honderdduizend euro) wordt toegekend voor de testing van de instrumenten voor de aanvraag van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning van meerderjarige personen met een handicap.

De testing wordt uitgevoerd door multidisciplinaire teams, Diensten Ondersteuningsplan en andere centra en diensten betrokken bij de testing (Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten, revalidatiecentra, consultatiebureaus, psychiatrische centra) die geselecteerd werden na de projectoproep van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Art. 2.De subsidie, vermeld in artikel 1, heeft betrekking op de periode van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016.

Art. 3.De subsidie, vermeld in artikel 1, is de financiële ondersteuning voor de realisatie in de periode, vermeld in artikel 2, van de volgende activiteiten : 1° het volgen van een praktijkgerichte opleiding over testversies van sjablonen voor de toeleiding naar een persoonsvolgend budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met minstens een vermoeden van handicap;2° het informeren van de cliënt over de testing met ondertekening van een informed consent;3° het volgens de richtlijnen invullen van de sjablonen na het doorlopen van een proces van vraagverheldering en objectivering met de cliënt;3° het digitaal bezorgen van de ingevulde sjablonen aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;4° het aanleveren van feedback over de ingevulde sjablonen tijdens en na de testperiode met betrekking tot de inhoud van de sjablonen en het doorlopen van het proces en de procedures;5° het invullen en aanleveren van een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ontworpen sjabloon met betrekking tot tijdsregistratie voor de verschillende disciplines, en dit per aangeleverd dossier in kader van de testing.

Art. 4.Door de realisatie van de activiteiten, vermeld in artikel 3, wordt bijgedragen tot de volgende doelstelling van de Vlaamse overheid : 1° de ontwikkeling van instrumenten voor de aanvraag van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning van meerderjarige personen met een handicap;2° de realisatie van persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap.

Art. 5.§ 1. De subsidie, vermeld in artikel 1, wordt aan de multidisciplinaire teams als volgt uitbetaald: - Het multidisciplinair team bezorgt het ondertekende informed consent aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; - Het multidisciplinair team bezorgt het ingevulde sjabloon voor de objectivering aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; - Het multidisciplinair team bezorgt het ingevulde sjabloon voor de tijdsregistratie per discipline aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; - Het multidisciplinair team bezorgt tussentijdse feedback bij de testing aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ingevuld in het sjabloon voor de evaluatie; - Het multidisciplinair team dient de schuldvordering in bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, volgens het hiervoor ter beschikking gestelde model; - Na controle van de schuldvordering betaalt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap het bedrag van 600 euro per ingediend sjabloon.

Voor de Diensten Ondersteuningsplan die deelnemen aan de testing wordt de subsidie, vermeld in artikel 1, als volgt uitbetaald: - De Dienst Ondersteuningsplan bezorgt het ondertekende informed consent aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; - De Dienst Ondersteuningsplan bezorgt het ingevulde sjabloon voor de vraagverheldering aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; - De Dienst Ondersteuningsplan bezorgt het ingevulde sjabloon voor de tijdsregistratie per discipline aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; - De Dienst Ondersteuningsplan bezorgt tussentijdse feedback bij de testing aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ingevuld in het sjabloon voor de evaluatie - De Dienst Ondersteuningsplan dient de schuldvordering in bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, volgens het hiervoor ter beschikking gestelde model; - Na controle van de schuldvordering betaalt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap het bedrag van 220 euro per ingediend sjabloon.

Voor de andere diensten die deelnemen aan de testing wordt de subsidie, vermeld in artikel 1, als volgt uitbetaald: - De dienst bezorgt het ondertekende informed consent aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; - De dienst bezorgt het ingevulde sjabloon voor de vraagverheldering aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; - De dienst bezorgt het ingevulde sjabloon voor de tijdsregistratie per discipline aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; - De dienst bezorgt tussentijdse feedback bij de testing aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ingevuld in het sjabloon voor de evaluatie; - De dienst dient de schuldvordering in bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, volgens het hiervoor ter beschikking gestelde model; - Na controle van de schuldvordering betaalt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap het bedrag van 220 euro per ingediend sjabloon. § 2. Als uit de evaluatie blijkt dat de uitvoering van de activiteiten onvoldoende is, kan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap beslissen een deel van de subsidie niet uit te betalen of terug te vorderen.

Art. 6.De functionele verantwoording van de subsidie, vermeld in artikel 1, waarbij de mate van realisatie van de bovenstaande activiteiten wordt aangetoond, bestaat uit: 1° het digitaal bezorgde informed consent;2° de digitaal bezorgde volgens de richtlijnen ingevulde sjablonen voor de objectivering of vraagverheldering;3° de digitaal bezorgde tool voor tijdsregistratie per discipline;4° de bezorgde feedback bij de testing.

Art. 7.De financiële verantwoording van de subsidie, vermeld in artikel 1, bestaat uit : 1° een resultatenrekening waarin alle kosten en opbrengsten met betrekking tot de gesubsidieerde periode zijn opgenomen voor de gesubsidieerde activiteiten;2° de verantwoordingsstukken die betrekking hebben op de te verantwoorden subsidie.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking vanaf de tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 21 december 2015.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^