Ministerieel Besluit van 21 december 2016
gepubliceerd op 12 januari 2017

Ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van de bijscholing en tot opstelling van het centraal examen voor de EPB-certificateurs

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031895
pub.
12/01/2017
prom.
21/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031895

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


21 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van de bijscholing en tot opstelling van het centraal examen voor de EPB-certificateurs


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Gelet op de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikel 2.5.2, §§ 1 et 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw, artikel 6, 14° gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2016 houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, en artikel 15, § 1, 1°, b);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende wijziging van van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-certificatie, artikel 38;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 17 november 2016;

Gelet op het advies A-2016-087-CES van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 24 november 2016;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen die op 1 december 2016 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gezien de gendertest van de respectieve situatie van vrouwen en mannen, zoals bepaald in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen, uitgevoerd op 10 oktober 2016, Besluit :

Artikel 1.De bijscholing heeft betrekking op de wijzigingen aan de modules van de initiële opleiding, zoals bepaald in bijlage van dit besluit.

Art. 2.Het termijn waarbinnen de certificateur zijn slaagattest voor het centraal examen georganiseerd op de inhoud van de bijscholing, zoals vastgesteld krachtens artikel 1 verkrijgt, is van 15 maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit evenals de artikelen 16, § 1er, 1°, 17, 20, § 1er, 2°, 20, § 2 en 29 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-certificatie, treden in werking op 15 maart 2017.

Brussel, 21 december 2016.

De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Céline FREMAULT

Bijlage - Inhoud van de bijscholing - Wijzigingen aan de modules van de initiële opleiding voor de EPB-certificateurs - Wooneenheden

Materiaal

Minimumduur in minuten

Inleiding - Plaatsbeschrijving Eindverslagen KCO Boetes - bekendmaking EPB van gebouwen: evolutie

30 minuten

Nieuwe EPB-reglementering BWLKE-ordonnantie Besluiten van de regering en ministeriële besluiten: Certificatie - wooneenheden - tertiaire sector - erkenning - bijscholing en gecentraliseerd examen - P.M.: openbare gebouwen - model van het certificaat EPB-werken - nieuwe eisen 2015 EPB-verwarming - handelingen en gegevens EPB-klimaatregeling

120 minuten

Het EPB in de praktijk. Terugkomen op vaak gemaakte fouten en goede praktijken Overzicht van de vaak gemaakte fouten op basis van controles sinds de inwerkingtreding van de EPB-ordonnantie.

Trucs en tips van ervaren certificateurs (voorbereiding van een bezoek ter plaatse, lijst van op te vragen documenten, Sketchup, Google Earth, meetmateriaal, betalingsmethode, ....) Correcte informatie bekomen voor het bezoek ter plaatse Het EPB-certificaat uitleggen aan zijn klanten en deze op weg helpen voor de werken

120 minuten

Herhaling van het methodologisch kader, het nieuw protocol, de werking van de aanbevelingen Voorstelling en belangrijke herinneringen betreffende het protocol, accent op nieuwigheden Werking van de aanbevelingen

420 minuten

Minstens 2 plaatsbezoeken aan echte woningen Aanleren van de technieken en praktijken van het beroep van certificateur door observatie en deelname aan simulaties in echte woningen: Opmeting, overzicht en vastlegging van de gegevens, identificatie van de technische kenmerken ter plaatse,...

360 minuten

CertiBru-Res-software 2017 Nieuwe functies, werking van de front office en de rekentool, nieuwe schermen (Recuperatie van de oude gegevens) Invoeren van gegevens bekomen tijdens plaatsbezoeken

180 minuten

Door Leefmilieu Brussel ter beschikking gestelde documenten EPB-certificaat op de website

30 minuten


Totale minimumduur (zonder pauzes)

21 uur


Gezien om te worden gevoegd bij het ministeriele besluit tot bepaling van het inhoud van de bijscholing en tot stelling op het centrale examen voor de EPB-certificateurs.

Brussel, 21 december 2016.

De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Céline FREMAULT


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^