Ministerieel Besluit van 21 december 2018
gepubliceerd op 23 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de bevoegde autoriteit voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

bron
vlaamse overheid
numac
2019030016
pub.
23/01/2019
prom.
21/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030016

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken


21 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de bevoegde autoriteit voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren


DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN, Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, artikel 17ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 22 januari 2007;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, artikel 5 en 6, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, artikel 5, eerste lid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 18 maart 2016 en het koninklijk besluit van 29 juni 2016;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, artikel 2/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015036422 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de bevoegde autoriteit in de zin van punt 1.5.1 van de Bijlage bij het Europees verdrag van 26 mei 2000 inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren sluiten betreffende de aanduiding van de bevoegde autoriteit in de zin van punt 1.5.1 van de Bijlage bij het Europees verdrag van 26 mei 2000 inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 december 2018;

Gelet op het feit dat het advies van de Raad van State niet werd meegedeeld binnen de gestelde termijn;

Gelet op het overleg tussen de federale overheid en de gewesten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, § 3bis, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land en Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.

Art. 2.In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 25 mei 2018: het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang.

Art. 3.Dit besluit is niet van toepassing op het vervoer van radioactieve stoffen, het vervoer van explosieven en het vervoer van dierlijke stoffen die een gevaar vormen voor de bevolking.

Art. 4.Voor wat betreft de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest, is het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht, de bevoegde Vlaamse dienst als vermeld in artikel 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

Art. 5.Voor wat betreft de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest, is het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht, de bevoegde autoriteit als vermeld in: 1° sectie 1.5.1 van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018; 2° sectie 1.5.2 van de voormelde bijlage; 3° sectie 1.8.5 van de voormelde bijlage; 4° hoofdstuk 1.9 van de voormelde bijlage; 5° subsectie 2.1.2.8 van de voormelde bijlage; 6° sectie 2.2.2 van de voormelde bijlage; 7° subsectie 2.2.9.1.11 van de voormelde bijlage; 8° sectie 2.2.41 van de voormelde bijlage; 9° sectie 2.2.52 van de voormelde bijlage; 10° sectie 2.2.62 van de voormelde bijlage; 11° sectie 3.1.2 van de voormelde bijlage; 12° sectie 3.2.3 van de voormelde bijlage; 13° sectie 3.3.1 van de voormelde bijlage; 14° subsectie 5.2.2.1 van de voormelde bijlage; 15° subsectie 5.4.1.2.3 van de voormelde bijlage; 16° hoofdstuk 7.1 van de voormelde bijlage; 17° hoofdstuk 7.2 van de voormelde bijlage; 18° hoofdstuk 8.3 van de voormelde bijlage.

Art. 6.Voor de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest, is het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, de bevoegde autoriteit als vermeld in: 1° sectie 1.3.3, tweede zin, van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018; 2° sectie 1.10.1 van de voormelde bijlage; 3° sectie 1.10.2.4, tweede zin, van de voormelde bijlage; 4° hoofdstuk 8.2 van de voormelde bijlage.

Art. 7.In dit artikel wordt verstaan onder commissie van deskundigen: de commissie die opgericht is ter uitvoering van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen.

Voor de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest, is de commissie van deskundigen de bevoegde autoriteit als vermeld in: 1° sectie 1.5.3 van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018; 2° subsectie 1.6.7.2 van de voormelde bijlage; 3° hoofdstuk 1.15 van de voormelde bijlage; 4° hoofdstuk 1.16 van de voormelde bijlage, met uitzondering van sectie 1.16.12 van de voormelde bijlage; 5° hoofdstuk 8.1 van de voormelde bijlage; 6° subsectie 9.1.0.1 van de voormelde bijlage; 7° subsectie 9.1.0.40 van de voormelde bijlage; 8° subsectie 9.2.0.94 van de voormelde bijlage; 9° subsectie 9.3.1.1 van de voormelde bijlage; 10° subsectie 9.3.1.23 van de voormelde bijlage; 11° subsectie 9.3.1.40 van de voormelde bijlage; 12° subsectie 9.3.1.50 van de voormelde bijlage; 13° subsectie 9.3.2.1 van de voormelde bijlage; 14° subsectie 9.3.2.12 van de voormelde bijlage; 15° subsectie 9.3.2.23 van de voormelde bijlage; 16° subsectie 9.3.2.40 van de voormelde bijlage; 17° subsectie 9.3.2.50 van de voormelde bijlage; 18° subsectie 9.3.3.1 van de voormelde bijlage; 19° subsectie 9.3.3.12 van de voormelde bijlage; 20° subsectie 9.3.3.23 van de voormelde bijlage; 21° subsectie 9.3.3.40 van de voormelde bijlage; 22° subsectie 9.3.3.50 van de voormelde bijlage; 23° sectie 9.3.4 van de voormelde bijlage.

Voor de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest neemt de commissie van deskundigen de beslissingen tot erkenning, vermeld in subsectie 1.15.2.4 van de voormelde bijlage.

Art. 8.Voor de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest, zijn de daarvoor aangewezen personeelsleden die belast zijn met de scheepvaartcontrole voor de binnenvaart, de bevoegde autoriteit als vermeld in: 1° sectie 1.3.3, eerste zin, van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018; 2° sectie 1.8.1 van de voormelde bijlage; 3° sectie 1.8.2 van de voormelde bijlage; 4° subsectie 1.8.3.5 van de voormelde bijlage; 5° sectie 1.10.2.4, eerste zin, van de voormelde bijlage; 6° sectie 1.16.12 van de voormelde bijlage; 7° subsectie 1.16.13.2, tweede lid, eerste zin, van de voormelde bijlage; 8° subsectie 1.16.13.4, eerste lid, van de voormelde bijlage; 9° subsectie 1.16.13.5 van de voormelde bijlage; 10° subsectie 2.2.9.1.7 van de voormelde bijlage; 11° subsectie 9.1.0.1, eerste lid, van de voormelde bijlage; 12° subsectie 9.3.1.1, eerste lid, van de voormelde bijlage; 13° subsectie 9.3.2.1, eerste lid, van de voormelde bijlage; 14° subsectie 9.3.3.1, eerste lid, van de voormelde bijlage.

Art. 9.Het ministerieel besluit van 20 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015036422 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de bevoegde autoriteit in de zin van punt 1.5.1 van de Bijlage bij het Europees verdrag van 26 mei 2000 inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren sluiten betreffende de aanduiding van de bevoegde autoriteit in de zin van punt 1.5.1 van de Bijlage bij het Europees verdrag van 26 mei 2000 inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren wordt opgeheven.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Brussel, 21 december 2018.

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^