Ministerieel Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 10 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022073
pub.
10/03/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de psychiatrische verzorgingstehuizen


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 12, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 19 december 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de psychiatrische verzorgingstehuizen;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 16 oktober 2013;

Gelet op het voorstel van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gedaan op 21 oktober 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 november 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 december 2013 Gelet op advies 55.018/2 van de Raad van State, gegeven op 5 februari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de psychiatrische verzorgingstehuizen, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 28 maart 2011 wordt gewijzigd als volgt: 1) in § 1 worden de woorden "65,09 euro" vervangen door de woorden "65,23 euro";2) in § 2 worden de woorden "70,54 euro" vervangen door de woorden "70,68 euro".

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd door artikel 1 van onderhavig besluit, wordt gewijzigd als volgt : 1) in § 1 worden de woorden "65,23 euro" vervangen door de woorden "65,18 euro";2) in § 2 worden de woorden "70,68 euro" vervangen door de woorden "70,63 euro".

Art. 3.Artikel 1 heeft uitwerking op 1 oktober 2013 en artikel 2 heeft uitwerking op 1 januari 2014.

Brussel, 21 februari 2014.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^