Ministerieel Besluit van 21 februari 2017
gepubliceerd op 27 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanpassing van de benaming van de Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017010501
pub.
27/02/2017
prom.
21/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010501

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


21 FEBRUARI 2017. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de benaming van de Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 25 april 2014 tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 2015 tot aanpassing van de benaming van de Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 maart 1935 in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935, tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 mei 1936 betreffende de door de notarissen bij de Deposito- en Consignatiekas te verrichten deposito's;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 april 1953 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 71 van 30 november 1939 betreffende het leuren met roerende waarden en demarchage met roerende waarden of eetwaren;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 november 1967 betreffende de uitgifte van de spaarbons van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 november 1978 houdende oprichting en samenstelling der colleges van dienstchefs van het Ministerie van Financiën en waarbij aan deze colleges sommige bevoegdheden inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel worden toevertrouwd;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 januari 1980 waarbij de bevoegdheid om het dagelijks bestuur van de Nationale Kas voor oorlogspensioenen waar te nemen aan de directeur-generaal van de Administratie der Thesaurie wordt opgedragen;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 1986 waarbij aan sommige ambtenaren van de Administratie der thesaurie toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 september 1989 waarbij sommige ambtenaren van de Administratie der thesaurie gemachtigd worden om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/1998 pub. 24/09/1998 numac 1998003400 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Schatkistbons sluiten betreffende de uitgifte van Schatkistbons;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2000 pub. 13/05/2000 numac 2000003264 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire toelage aan sommige ambtenaren aangesteld bij de interne auditcel van de Administratie der thesaurie sluiten tot toekenning van een forfaitaire toelage aan sommige ambtenaren aangesteld bij de interne auditcel van de Administratie der thesaurie;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2001 pub. 25/12/2001 numac 2001003639 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot invoering van de euro in de ministeriële besluiten met betrekking tot de Thesaurie sluiten tot invoering van de euro in de ministeriële besluiten met betrekking tot de Thesaurie;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2002 pub. 27/03/2002 numac 2002003122 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van « Schatkistbons-Zilverfonds » sluiten betreffende de uitgifte van "Schatkistbons-Zilverfonds";

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002003309 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002003310 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002003309 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002003310 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003274 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de kosten voor de vervanging van beschadigde effecten aan toonder van de staatsschuld sluiten betreffende de kosten voor de vervanging van beschadigde effecten aan toonder van de staatsschuld;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011003008 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de oprichting van de Dienst « Multikanaal dienstverlening » van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende de oprichting van de Dienst "Multikanaal dienstverlening" van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Gelet op ministerieel besluit van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003392 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende sommige toelagen en vergoedingen sluiten tot wijziging van diverse bepalingen betreffende sommige toelagen en vergoedingen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 25 mei 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 11 juli 2016;

Gelet op het advies 60.181/2 van de Raad van State, gegeven op 26 oktober 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 44 van het ministerieel besluit van 27 maart 1935 in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935, tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas, worden de woorden "het bestuur van 's Rijks Schatkist" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 2.In artikel 4, tweede lid, van het ministerieel besluit van 26 mei 1936 betreffende de door de notarissen bij de Deposito- en Consignatiekas te verrichten deposito's, worden de woorden "het bestuur der Thesaurie en Staatsschuld" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 3.In artikel 5, eerste lid, van het ministerieel besluit van 15 april 1953 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 71 van 30 november 1939 betreffende het leuren met roerende waarden en demarchage met roerende waarden of eetwaren, worden de woorden "Bestuur der Thesaurie en Staatsschuld" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 4.In de artikelen 1, tweede lid, 1°, 2, 3 en 5 van het ministerieel besluit van 28 november 1967 betreffende de uitgifte van de spaarbons van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, worden de woorden "der Thesaurie en Staatsschuld" en "de administratie der Thesaurie en Staatsschuld" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 5.In artikel 1, 2°, van het ministerieel besluit van 20 november 1978 houdende oprichting en samenstelling der colleges van dienstchefs van het Ministerie van Financiën en waarbij aan deze colleges sommige bevoegdheden inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel worden toevertrouwd, worden de woorden "de Administratie der thesaurie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 6.In artikel 2, § 2, van hetzelfde ministerieel besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 augustus 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999003482 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 1978 houdende oprichting en samenstelling der colleges van dienstchefs van het Ministerie van Financiën en waarbij aan deze colleges sommige bevoegdheden inzake de loopbaan v sluiten, worden de woorden "de Administratie der thesaurie" en "de thesaurie" vervangen bij de woorden" de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 7.In opschrift en in artikel 1 van het ministerieel besluit van 15 januari 1980 waarbij de bevoegdheid om het dagelijks bestuur van de Nationale Kas voor oorlogspensioenen waar te nemen aan de directeur-generaal van de Administratie der Thesaurie wordt opgedragen, worden de woorden "de Administratie der Thesaurie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 8.In opschrift en in artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 juli 1986 waarbij aan sommige ambtenaren van de Administratie der thesaurie toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, worden de woorden "de Administratie van de thesaurie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 9.In opschrift en in artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 september 1989 waarbij sommige ambtenaren van de Administratie der thesaurie gemachtigd worden om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken, worden de woorden "de Administratie der thesaurie" en "de Administratie van de thesaurie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 10.In de artikelen 14, eerste lid, en 16 van het ministerieel besluit van 6 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/1998 pub. 24/09/1998 numac 1998003400 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Schatkistbons sluiten betreffende de uitgifte van Schatkistbons, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 december 1998, worden de woorden "de Administratie der Thesaurie" vervangen door de woorden "bij de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 11.In artikel 15 van hetzelfde ministerieel besluit, worden de woorden "de Administratie der Thesaurie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 12.In opschrift van het ministerieel besluit van 7 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2000 pub. 13/05/2000 numac 2000003264 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire toelage aan sommige ambtenaren aangesteld bij de interne auditcel van de Administratie der thesaurie sluiten tot toekenning van een forfaitaire toelage aan sommige ambtenaren aangesteld bij de interne auditcel van de Administratie der thesaurie, worden de woorden "de Administratie der thesaurie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 13.In artikel 1bis, § 3, van het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 23 november 2001, worden de woorden "het Ministerie van Financiën, Administratie van de Thesaurie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën".

Art. 14.In opschrift van het ministerieel besluit van 18 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2001 pub. 25/12/2001 numac 2001003639 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot invoering van de euro in de ministeriële besluiten met betrekking tot de Thesaurie sluiten tot invoering van de euro in de ministeriële besluiten met betrekking tot de Thesaurie, worden de woorden "de Thesaurie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 15.In artikel 6 van het ministerieel besluit van 21 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2002 pub. 27/03/2002 numac 2002003122 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van « Schatkistbons-Zilverfonds » sluiten betreffende de uitgifte van "Schatkistbons-Zilverfonds", worden de woorden "de Administratie der thesaurie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 16.In artikel 2, § 3, van het ministerieel besluit van 17 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002003309 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002003310 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, worden de woorden "het Ministerie van Financiën, Administratie van de Thesaurie" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën".

Art. 17.In artikel 2, § 3, van het ministerieel besluit van 17 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002003309 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002003310 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe, worden de woorden "het Ministerie van Financiën, Administratie van de Thesaurie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën"

Art. 18.In artikel 1, tweede lid, van het ministerieel besluit van 21 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003274 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de kosten voor de vervanging van beschadigde effecten aan toonder van de staatsschuld sluiten betreffende de kosten voor de vervanging van beschadigde effecten aan toonder van de staatsschuld, worden de woorden "de Administratie van de Thesaurie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 19.In artikel 2, vierde streepje, van het ministerieel besluit van 11 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011003008 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de oprichting van de Dienst « Multikanaal dienstverlening » van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende de oprichting van de Dienst "Multikanaal dienstverlening" van de Federale Overheidsdienst Financiën, worden de woorden "de Administratie der Thesaurie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Art. 20.In de inhoudsopgave, hoofdstuk 7 en het artikel 28, eerste lid, van het ministerieel besluit van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003392 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende sommige toelagen en vergoedingen sluiten tot wijziging van diverse bepalingen betreffende sommige toelagen en vergoedingen, worden de woorden "de Administratie van der thesaurie" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie".

Brussel, 21 februari 2017.

De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^