Ministerieel Besluit van 21 januari 2002
gepubliceerd op 13 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

bron
ministerie van financien
numac
2002003027
pub.
13/02/2002
prom.
21/01/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan


De Minister van Financiën, Gelet op de Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad van 6 maart 2001 tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 337/2000;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 2604/2001 van de Commissie van 28 december 2001 houdende de zesde wijziging van de Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 337/2000;

Gelet op de resolutie 1333 (2000) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 19 december 2000 en in werking getreden op 19 januari 2001;

Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, inzonderheid op de artikelen 1 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 28 augustus, 9 en 23 november 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Mededeling AFG/176, SC/7252 van 26 december 2001 van het Comité van de Veiligheidsraad, opgericht door resolutie 1267 (1999), een aanvullende lijst van de entiteiten en/of personen geviseerd door de maatregelen genomen bij koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, bekendmaakt;

Overwegende dat het aangewezen is deze maatregelen onmiddellijk te nemen opdat België zou voldoen aan zijn internationale verplichtingen ter zake, Besluit :

Artikel 1.De geconsolideerde lijst van personen en/of entiteiten, beoogd door resolutie 1267 (1999), zoals ze vastgesteld werd door het door dezelfde resolutie opgerichte Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, wordt door de bij dit besluit gevoegde lijst aangevuld.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 december 2001.

Brussel, 21 januari 2002.

D. REYNDERS

Bijlage Mededeling AFG/176, SC/7252 van 26 december 2001 bekendmakend een aanvullende lijst van personen en/of entiteiten aangeduid door het Comité van de Raad inzake Afghanistan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 21 januari 2002.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^