Ministerieel Besluit van 21 januari 2002
gepubliceerd op 01 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers tot uitvoering van de overgangsbepaling van de wet van

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022075
pub.
01/05/2002
prom.
21/01/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers tot uitvoering van de overgangsbepaling van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers tot uitvoering van de overgangsbepaling van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers gegeven op 12 juni 2001;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers;

Gelet op het advies van de Afgevaardigde van de Minister van Financiën bij het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, gegeven op 29 juni 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 18 september 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 7 augustus 2001, Besluit :

Artikel 1.De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers tot uitvoering van de overgangsbepaling van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut, worden onderverdeeld als volgt : Administratief personeel 22 % van de betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 F; 28 % van de betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 H; 10 % van de betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 I;

De betrekking van beambte kan worden bezoldigd in weddenschaal 42 C, 42 D of 42 E;

Art. 2.§ 1. De betrekkingen die opgenomen zijn in dit besluit kunnen slechts worden bekleed door de personeelsleden bedoeld in artikel 19 van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut. § 2. Zij worden afgeschaft bij het vertrek van hun titularis.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit 15 januari 2002 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers tot uitvoering van de overgangsbepaling van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut.

Brussel, 21 januari 2002.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^