Ministerieel Besluit van 21 maart 2005
gepubliceerd op 11 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 150.000 euro voor een wetenschappelijk onderzoek

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022281
pub.
11/04/2005
prom.
21/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


21 MAART 2005. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 150.000 euro voor een wetenschappelijk onderzoek


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 tot regeling van de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen te doen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, zoals gewijzigd door de wet van 7 juni 1994;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 februari 2005;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Besluit : Enig artikel. Een toelage voor een maximumbedrag van honderdvijftigduizend euro (150.000 EUR) ten laste van de basisallocatie 56 23 31 61 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt toegekend aan de begunstigde volgens de tabel in bijlage.

Brussel, 21 maart 2005.

R. DEMOTTE

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^