Ministerieel Besluit van 21 maart 2011
gepubliceerd op 19 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het bestuur der plaatselijke besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de intercommunales en de politiezones

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031179
pub.
19/04/2011
prom.
21/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 MAART 2011. - Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het bestuur der plaatselijke besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de intercommunales en de politiezones


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Openbare Netheid, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, het artikel 69, gewijzigd door de wet van 16 juli 1993;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, het artikel 36, § 1, gewijzigd door de wetten van 16 juli 1993, 13 juli 2001 en 27 maart 2006;

Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de artikelen 4, 9, 11 en 12;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de artikelen 4 en 6;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de artikelen 4, 7, 11 en 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, het artikel 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, inzonderheid het artikel 5, 6°;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de overheden van de meergemeentelijke politiezones met het oog op de uitvoering van de administratief toezicht, het artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen sluiten houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen, gewijzigd door het besluit van 15 januari 2002;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 augustus 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002031459 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan de leidinggevende ambtenaar van het Bestuur der Plaatselijke Besturen sluiten houdende delegatie aan de leidende ambtenaar van het Bestuur der Plaatselijke Besturen;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Besluit :

Artikel 1.De ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen met rang A2 of hoger, zijn bevoegd om elke akte van de gemeenteoverheden, meergemeentelijke politiezones en intercommunales op te vragen met het oog op de uitoefening van de administratief toezicht.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde ambtenaren zijn tevens bevoegd om de afschriften van de besluiten van de toezichthoudende overheid eensluidend te verklaren.

Art. 3.Benevens de Minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen, kan de Directeur-Generaal van het Bestuur der Plaatselijke Besturen beslissen dat de gunningen van de opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in artikel 12, eerste lid, van de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onmiddellijk mogen uitgevoerd worden, voor zover de totale waarde van de opdracht lager of gelijk is aan 750.000 euro, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht, naargelang het geval, hetzij van de gemeente, hetzij van de politiezone.

Bij afwezigheid van de Directeur-Generaal van het Bestuur der Plaatselijke Besturen wordt de bevoegdheid bedoeld in het eerste lid uitgeoefend door de ambtenaar die hem vervangt.

Art. 4.De Directeur-Generaal van het Bestuur der Plaatselijke Besturen of de ambtenaar die hem vervangt kan, wanneer een gemeente, een intercommunale of een politiezone een geschorste beslissing niet gerechtvaardigd of ingetrokken heeft binnen een termijn van veertig dagen die volgt op de kennisgeving van het schorsingsbesluit, de nietigheid van rechtswege van deze beslissing vaststellen.

Art. 5.Worden opgeheven : 1° het ministerieel besluit van 3 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen sluiten houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen, gewijzigd door het besluit van 15 januari 2002;2° het ministerieel besluit van 27 augustus 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002031459 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan de leidinggevende ambtenaar van het Bestuur der Plaatselijke Besturen sluiten houdende delegatie aan de leidende ambtenaar van het Bestuur der Plaatselijke Besturen;3° het ministerieel besluit van 21 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;4° het ministerieel besluit van 21 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 21 maart 2011.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^