Ministerieel Besluit van 21 maart 2012
gepubliceerd op 02 april 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot aanpassing van de tegemoetkomingspercentages vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevo

bron
vlaamse overheid
numac
2012035401
pub.
02/04/2012
prom.
21/03/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Internationaal Vlaanderen


21 MAART 2012. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de tegemoetkomingspercentages vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen », artikel 6bis, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen, artikel 5, § 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 januari 2012;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het aantal aanvragen tot steun voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen substantieel toegenomen is en dat het vastgestelde budget om die reden niet toereikend zal zijn;

Overwegende dat de steun voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen beter afgestemd moet worden op de beleidsprioriteiten van de Vlaamse Regering inzake internationaal ondernemen;

Overwegende dat om die redenen het besluit dringend in werking moet treden, Besluit :

Artikel 1.In afwijking van artikel 5, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 wordt het subsidiepercentage voor de aanmaak van productdocumentatie, commerciële vertalingen en inlassingen in vakmedia lineair beperkt tot 40 % van de aanvaarde kosten.

Art. 2.In afwijking van artikel 5, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 wordt voor ondernemingen die voor het eerst bij het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen een subsidieaanvraag indienen, het subsidiepercentage verhoogd tot 60 %, voor de eerste drie dossiers van die onderneming die door het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen worden goedgekeurd, met uitzondering van productdocumentatie, dat met toepassing van artikel 1 van dit ministerieel besluit altijd voor 40 % gesteund zal worden.

Art. 3.In afwijking van artikel 5, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, en in afwijking van artikelen 1 en 2 van dit besluit, wordt een subsidiepercentage van 0 % gehanteerd na vier goedgekeurde subsidieaanvragen van dezelfde onderneming in hetzelfde kalenderjaar. In eerste instantie is de indieningsdatum van de steunaanvraag bepalend voor de toepassing van dit artikel, inzonderheid voor wat de volgorde van de te behandelen dossiers betreft. In tweede orde kan ook rekening gehouden worden met de startdatum van het initiatief.

Art. 4.Dit besluit is niet van toepassing op de steunaanvragen die werden ingediend voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2012.

Brussel, 21 maart 2012.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^