Ministerieel Besluit van 21 maart 2019
gepubliceerd op 03 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de opleiding en het getuigschrift PREV-1, PREV-2 en PREV-3 voor de personeelsleden van de hulpverleningszones

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019030294
pub.
03/04/2019
prom.
21/03/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030294

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


21 MAART 2019. - Ministerieel besluit betreffende de opleiding en het getuigschrift PREV-1, PREV-2 en PREV-3 voor de personeelsleden van de hulpverleningszones


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, artikel 106, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten, artikel 15;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten, gegeven 24 september 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 augustus 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 oktober 2018;

Gelet op het protocol nr. 2019/01 van 9 januari 2019 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 31 januari 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het getuigschrift PREV-1 eveneens een modulecertificaat in de opleiding tot het brevet M01 is en dat het getuigschrift PREV-2 eveneens een modulecertificaat in de opleiding tot het brevet OFF2 is;

Overwegende dat slagen in het examen van deel 1 van het getuigschrift PREV-1 recht geeft op de uitreiking van het attest van Brandpreventieadviseur, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Er wordt een opleiding preventie gecreëerd voor de personeelsleden van de hulpverleningszones, bestaande uit drie niveaus: 1°. een getuigschrift PREV-1; 2°. een getuigschrift PREV-2; 3°. een getuigschrift PREV-3.

Art. 2.De opleiding en de examens van de opleiding preventie PREV-1, PREV-2 en PREV-3 worden georganiseerd door de opleidingscentra, zoals bedoeld in artikel 175/1 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, of door het Kenniscentrum zoals bedoeld in artikel 175 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid. HOOFDSTUK II. - Het getuigschrift PREV-1 Afdeling 1. - De duur en de pedagogische doelstellingen van de

opleiding voor het getuigschrift PREV-1

Art. 3.De opleiding PREV-1 omvat één module voor een totaal van veertig uren cursus, die bestaat uit twee delen: 1°. Deel 1: Brandpreventieadviseur. - acht uren theorie; - vier uren koude praktijk. 2°. Deel 2 : Praktische toepassing van de wetgeving op de brandpreventie. - twintig uren theorie; - acht uren koude praktijk.

Art. 4.§ 1. De pedagogische doelstellingen van het theoretische en praktische gedeelte van deel 1 van PREV-1, "Brandpreventieadviseur", bestaan onder andere uit volgende punten: 1°. het geven van informatie aan de burgers in verband met de opdrachten van de hulpverleningszones; 2°. het sensibiliseren en het responsabiliseren van de burgers, zowel voor zichzelf als voor derden, inzake de gevaren van brand en van de mogelijke preventieve maatregelen die ze kunnen nemen; 3°. het op maat geven van objectief advies aan burgers inzake de bescherming tegen brand in de private delen van woningen. § 2. De pedagogische doelstellingen van het theoretische en praktische gedeelte van deel 2 van PREV-1, "Praktische toepassing van de wetgeving op de brandpreventie", bestaan onder andere uit volgende punten: 1°. het uitleggen van de algemene wetgeving inzake de brandpreventie in België; 2°. het definiëren en uitleggen van de belangrijkste principes in verband met brandpreventie; 3°. het opstellen van een Bijzonder Interventieplan; 4°. het controleren en opstellen van een verslag over de naleving van de voorziene maatregelen in: a. een bestaand brandpreventieverslag;b. een checklist of andere documenten opgesteld door een PREV2/3;c. een Bijzonder Interventieplan;d. een controledocument of -checklist voorzien door de wetgeving. Afdeling 2. - De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding voor het

getuigschrift PREV-1

Art. 5.De toelatingsvoorwaarde voor de opleiding voor het getuigschrift PREV-1 is voldoen aan de voorwaarden vermeld in de artikelen 12, 32 en 37 of 38 van het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten.

Art. 6.De inschrijvingsaanvragen voor de opleiding van PREV-1 worden ingediend bij één van de in artikel 2 bedoelde organen.

Het orgaan waarbij de inschrijvingsaanvraag werd ingediend, controleert of de in artikel 5 bedoelde toelatingsvoorwaarden vervuld zijn op de begindatum van de opleiding. HOOFDSTUK III. - Het getuigschrift PREV-2 Afdeling 1. - De duur en de pedagogische doelstellingen van de

opleiding voor het getuigschrift PREV-2

Art. 7.De opleiding PREV-2 omvat één module van in totaal tachtig uren cursus, die bestaat uit drie delen: 1° Deel 1: De reglementering inzake brandpreventie en de actieve en passieve beschermingsmiddelen. - zesentwintig uren theorie; - vier uren praktische bezoeken aan een aantal actoren werkzaam in het domein van de brandpreventie. 2° Deel 2: Reactie bij brand en brandweerstand bij gebouwen. - dertig uren theorie. 3° Deel 3: Stages en praktische oefeningen. - zestien uren stage in een zonale directie preventie; - vier uren praktische bezoeken aan een aantal actoren werkzaam in het domein van de brandpreventie.

Art. 8.§ 1. De pedagogische doelstellingen van het theoretische en praktische gedeelte van deel 1 van PREV-2, « De reglementering inzake brandpreventie en de actieve en passieve beschermingsmiddelen », bestaan onder andere uit volgende punten: 1°. de algemene reglementering betreffende de brandvoorkoming in België kunnen opzoeken en verklaren; 2°. de op de brandpreventie toepasselijke bepalingen kunnen definiëren en verklaren evenals een brandpreventieverslag kunnen opstellen; 3°. de actieve en passieve beschermingsmiddelen, zoals automatische blussystemen en branddetectie kunnen benoemen en verklaren, en ze op een gepaste manier kunnen invoegen in een brandpreventieverslag. § 2. De pedagogische doelstellingen van het theoretische en praktische gedeelte van deel 2 van PREV-2, "Reactie bij brand en bouwweerstand vóór gebouwen », bestaan onder andere uit volgende punten: 1°. de begrippen brandweerstand en reactie bij brand omschrijven en verklaren, evenals de verwante begrippen zoals Rf, REI, testmethodes, het proces-verbaal van classificatie, de controle van brandweerstand van wanden en wanddoorvoeringen, ...; 2°. de begrippen van dragende structuren, van belasting en stabiliteit die inwerken op een gebouw of delen ervan verklaren; 3°. de gebruikte bouwmaterialen en de bouwprincipes kunnen verklaren en vergelijken en de karakteristieken van bouwelementen en de afwerkingstechnieken opnoemen; 4°. de samenstellende elementen van een bouwdossier opnoemen en verklaren evenals de gebruikte grafische conventies en voorstellingen (oriëntatie, schaal, driedimensionale voorstelling,...) en ze eveneens kunnen gebruiken in het kader van een preventiedossier. § 3. De pedagogische doelstellingen van het theoretische en praktische gedeelte van deel 3 van PREV-2, "Stages en praktische oefeningen", bestaat onder andere uit volgende punten: 1°. zich onderdompelen in een of meer zonale preventierichtingen; 2°. de toepassing van de preventie in de praktijk door sectorale actoren concipiëren, verklaren en toepassen. Afdeling 2. - De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding voor het

getuigschrift PREV-2

Art. 9.De toelatingsvoorwaarde voor de opleiding voor het getuigschrift PREV-2 is voldoen aan de voorwaarden vermeld in de artikelen 12, 33 en 37 of 38 van het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten.

Art. 10.De inschrijvingsaanvragen voor de opleiding van PREV-2 worden ingediend bij één van de in artikel 2 bedoelde organen.

Het orgaan waarbij de inschrijvingsaanvraag werd ingediend, controleert of de in artikel 9 bedoelde toelatingsvoorwaarden vervuld zijn op de begindatum van de opleiding. HOOFDSTUK IV. - Het getuigschrift PREV-3 Afdeling 1. - De duur en de pedagogische doelstellingen van de

opleiding voor het getuigschrift PREV-3

Art. 11.De opleiding PREV-3 bestaat uit één module voor een totaal van tachtig uren cursus en bestaat uit drie delen: 1°. Deel 1 : De reglementering van de brandvoorkoming bij bouwwerken en infrastructuren die een bijzondere expertise vereisen. - dertig uren theorie. 2°. Deel 2 : Middelen, normen en regels van goed vakmanschap inzake brandvoorkoming bij bijzondere infrastructuren. - zesentwintig uren theorie; - vier uren praktische bezoeken aan een aantal actoren werkzaam in het domein van de brandpreventie. 3°. Deel 3 : Stages en praktische oefeningen. - zestien uren stage bij een zonale directie preventie; - vier uren bezoeken bij actoren werkzaam binnen de sector van de brandpreventie.

Art. 12.§ 1. De pedagogische doelstellingen van het theoretische en praktische gedeelte van deel 1 van PREV-3, "De reglementering van de brandvoorkoming bij bouwwerken en infrastructuren die een bijzondere expertise vereisen", bestaan onder andere uit volgende punten: 1°. het opzoeken en verklaren van de wetgeving, de normen en de praktijken van goed vakmanschap voor de infrastructuren die een bijzondere expertise vereisen; 2°. het opnoemen en verklaren van alle actieve en passieve beschermingsmiddelen verbonden aan dit type infrastructuur zoals de installaties voor en de berekening van de rook- en warmteafvoer; 3°. het opstellen van een brandpreventieverslag voor een dergelijke infrastructuur en het verdedigen van de inhoud ervan. § 2. De pedagogische doelstellingen van het theoretische en praktische gedeelte van deel 2 van PREV-3, "Middelen, normen en regels van goed vakmanschap inzake brandvoorkoming bij bijzondere infrastructuren", bestaat onder andere uit volgende punten: 1°. het controleren van de van externe experts ontvangen informatie zoals berekeningsgegevens van de weerstand en andere laboberekeningen, het warmtegevend vermogen, ...; 2°. het analyseren van de interpretatie van de laboratoriumrapporten; 3°. het verklaren van de impact van de dynamiek van de brand en de ontwikkeling van de brand verbonden aan bijzondere infrastructuren zoals een atrium, een ondergrondse constructie, ... § 3. De pedagogische doelstellingen van het theoretische en praktische gedeelte van deel 3 van PREV-3, « Stages en praktische oefeningen », bestaat onder andere uit volgende punten: 1°. zich onderdompelen in een of meer zonale preventierichtingen door specifieke dossiers van niveau PREV3 te beheren; 2°. de toepassing van de preventie in de praktijk door sectorale actoren concipiëren, verklaren en toepassen voor dossiers van niveau PREV3. Afdeling 2. - De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding voor het

getuigschrift PREV-3

Art. 13.De toelatingsvoorwaarde voor de opleiding voor het getuigschrift PREV-3 is voldoen aan de voorwaarden vermeld in de artikelen 12, 34 en 37 of 38 van het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten.

Art. 14.De inschrijvingsaanvragen voor de opleiding van PREV-3 worden ingediend bij één van de in artikel 2 bedoelde organen.

Het orgaan waarbij de inschrijvingsaanvraag werd ingediend, controleert of de in artikel 13 bedoelde toelatingsvoorwaarden vervuld zijn op de begindatum van de opleiding. HOOFDSTUK V. - De organisatie van de examens voor de opleidingen PREV-1, PREV-2 en PREV-3

Art. 15.De examens voor de opleidingen PREV-1, PREV-2 en PREV-3 bestaan uit een permanente evaluatie tijdens de looptijd van de module, aangevuld met een evaluatie van een schriftelijk werkstuk gemaakt per leerling per module.

Art. 16.§ 1. Na ieder deel van de module PREV-2 volgt een evaluatie.

De evaluatie van deel 3 is de eindevaluatie die volgt na de evaluatie van de delen 1 en 2. De eindevaluatie omvat de globale kennis van alle delen van de module die getest wordt aan de hand van het opstellen van een preventiedossier dat voor een jury verdedigd wordt. § 2. Na ieder deel van de module PREV-3 volgt een evaluatie. De evaluatie van deel 3 is de eindevaluatie die volgt na de evaluatie van de delen 1 en 2. De eindevaluatie omvat de globale kennis van alle delen van de module die getest wordt aan de hand van het opstellen van een preventiedossier dat voor een jury verdedigd wordt. HOOFDSTUK VI. - De geldigheidsduur van de getuigschriften PREV-1, PREV-2 en PREV- 3

Art. 17.Het getuigschrift PREV-1 heeft een geldigheidsduur van tien jaar, vanaf de datum van de deliberatie die het examen over de module van de opleiding afsluit.

De geldigheidsduur wordt verlengd, met telkens tien jaar, op voorwaarde dat de houder van het getuigschrift minimaal vierentwintig uren voortgezette opleiding gevolgd heeft die gelinkt zijn aan PREV-1, overeenkomstig de catalogus voortgezette opleiding, gedurende de geldigheidsperiode van tien jaar.

Art. 18.Het getuigschrift PREV-2 heeft een geldigheidsduur van tien jaar, vanaf de datum van de deliberatie die het examen over deel 3 van de module van de opleiding afsluit.

De geldigheidsduur wordt verlengd, met telkens tien jaar, op voorwaarde dat de houder van het getuigschrift minimaal vierentwintig uren voortgezette opleiding gevolgd heeft die gelinkt zijn aan PREV-2, overeenkomstig de catalogus voortgezette opleiding, gedurende de geldigheidsperiode van tien jaar.

Art. 19.Het getuigschrift PREV-3 heeft een geldigheidsduur van tien jaar, vanaf de datum van de deliberatie die het examen over deel 3 van de module van de opleiding afsluit.

De geldigheidsduur wordt verlengd, met telkens tien jaar, op voorwaarde dat de houder van het getuigschrift minimaal vierentwintig uren voortgezette opleiding gevolgd heeft die gelinkt zijn aan PREV-3, overeenkomstig de catalogus voortgezette opleiding, gedurende de geldigheidsperiode van tien jaar. HOOFDSTUK VII. - Vrijstellingen

Art. 20.De houders van het attest brandpreventieadviseur, uitgereikt door de FOD Binnenlandse Zaken of door één van de in artikel 2 bedoelde organen, zijn vrijgesteld van deel 1 - Brandpreventieadviseur van de opleiding PREV-1.

Brussel, 21 maart 2019.

P. DE CREM


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^