Ministerieel Besluit van 21 mei 2003
gepubliceerd op 08 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022677
pub.
08/07/2003
prom.
21/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 MEI 2003. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op de artikelen 2 en 20, gewijzigd door de wet van 22 maart 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 maart 1998, 20 mei 1998, 20 juli 2000, 31 januari 2001 en 8 juli 2002;

Gelet op de richtlijn 2002/46/EG van 10 juni 2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzaak verantwoord is voor het omzetten van de richtlijn 2002/46/EG binnen de vastgestelde periode, Besluit :

Artikel 1.Voor de in bijlage bij dit besluit genoemde nutriënten, die aan voedingssupplementen mogen worden toegevoegd, zijn enkel de chemische vormen, opgenomen in de bijlage bij dit besluit, toegelaten.

Art. 2.§ 1. De in de bijlage bij dit besluit opgenomen stoffen, dienen te voldoen aan de zuiverheidsnormen vastgesteld in het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt. § 2. De in de bijlage bij dit besluit opgenomen stoffen, waarvoor geen zuiverheidscriteria in het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt, dienen te voldoen aan de door internationale organisaties algemeen aanvaarde zuiverheidscriteria.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Bij wijze van overgangsmaatregel mogen voedingssupplementen, die niet aan de bepalingen van artikel 1 van dit besluit voldoen, tot 31 december 2009 in de handel worden gebracht op voorwaarde dat : - de betrokken chemische vorm werd gebruikt in één of meer voedingssupplementen, die op 12 juli 2002 in België in de handel waren; - de Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid met betrekking tot het gebruik van die chemische vorm bij de fabricage van voedingssupplementen geen ongunstig advies heeft verleend op basis van een dossier ter ondersteuning van het gebruik van de betrokken stof dat uiterlijk op 12 juli 2005 bij de Europese Commissie moet worden ingediend.

Brussel, 21 mei 2003.

J. TAVERNIER

Bijlage Toegelaten chemische vormen van nutriënten voor voedingssupplementen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het ministerieel besluit van 21 mei 2003.

De Minister van Volksgezondheid, J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^