Ministerieel Besluit van 21 mei 2019
gepubliceerd op 18 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, wat betreft het opvragen van gegevens over de flexibele openingstijden en dringende kinderopvang en wat betreft

bron
vlaamse overheid
numac
2019014503
pub.
18/09/2019
prom.
21/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014503

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


21 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014203367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 sluiten tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, wat betreft het opvragen van gegevens over de flexibele openingstijden en dringende kinderopvang en wat betreft het individuele verminderde tarief voor tienermoeders, en tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 18/01/2017 numac 2017030070 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 sluiten tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificaties


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, artikel 6, § 5, artikel 8, § 3, eerste lid, 1°, artikel 10, 1° en 3°, en artikel 12, § 1, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016;

Gelet op het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, artikel 40, § 2, eerste lid, en artikel 43, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015;

Gelet op het Subsidiebesluit van 22 november 2013, artikel 9, derde lid, artikel 33, § 3, en artikel 34, § 3, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014203367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 sluiten tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 18/01/2017 numac 2017030070 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 sluiten tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 maart 2019;

Gelet op advies 65.838/1 van de Raad van State, gegeven op 6 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014203367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 sluiten tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013

Artikel 1.In artikel 10 van het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014203367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 sluiten tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;2° aan paragraaf 2 worden een punt 5° en een punt 6° toegevoegd, die luiden als volgt : "5° voor de subsidie voor ruimere openingsmomenten: het aantal geplande kindaanwezigheden op ruimere openingsmomenten, opgedeeld in kindaanwezigheden voor 7 uur, na 18 uur, op een zaterdag, op een zon- of feestdag; 6° voor de subsidie voor dringende kinderopvang: per kalenderjaar het aantal unieke kinderen voor wie de opvang op een dringende opvangplaats is opgestart, opgedeeld per reden, als vermeld in artikel 40/12 van het Subsidiebesluit van 22 november 2013."; 3° in paragraaf 3 wordt punt 2° vervangen door wat volgt : "2° voor de subsidie voor dringende kinderopvang: per kind dat gebruikgemaakt heeft van de dringende kinderopvang en er niet meer van gebruikmaakt, hoelang dat kind gebruikgemaakt heeft van de dringende opvangplaats, alsook of het kind nadien is doorgestroomd naar de reguliere opvang en, als dat laatste het geval is, of dat naar de eigen reguliere opvang of een andere opvang was."; 4° in paragraaf 3 wordt punt 3° opgeheven.

Art. 2.In artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040959 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° wordt het bedrag "15,87 euro" vervangen door het bedrag "15,95 euro";2° in punt 1° wordt het bedrag "15,95 euro " vervangen door het bedrag "16,11 euro ";3° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Het maximumbedrag, vermeld in artikel 25, 1°, is nooit hoger dan het minimumbedrag, vermeld in artikel 25, 2°.".

Art. 3.In artikel 27, 4°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015035564 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 tot uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten en het ministerieel beslu sluiten, wordt de zinsnede "vermeld in artikel 34, § 1, 2°, c), en 3° " vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel 34, § 1, 2°, c), 3°, en 4° ". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 25 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 18/01/2017 numac 2017030070 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 sluiten tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013

Art. 4.In hoofdstuk 2 van het ministerieel besluit van 25 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 18/01/2017 numac 2017030070 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 sluiten tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 wordt afdeling 3, die bestaat uit onderafdeling 1, artikel 9, onderafdeling 2, artikel 10 en 11, en onderafdeling 3, artikel 12 tot en met 16, opgeheven.

Art. 5.In bijlage 3 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 11 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/10/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018014567 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1.5, a), wordt de zinsnede ", uitgereikt vanaf september 2011" opgeheven; 2° in punt 1.6 wordt punt a) vervangen door wat volgt: "a) een attest dat bevestigt dat de graduaatsopleiding Orthopedagogie in het hoger onderwijs, inclusief vrijstellingen, met vrucht is voltooid;"; 3° in punt 1.7, a), wordt de zinsnede "Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde" vervangen door de zinsnede "Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde, Vroedkunde"; 4° in punt 1.7, b), wordt de zinsnede "vermeld in punt a)" vervangen door de zinsnede "vermeld in punt a), c), d) en e)"; 5° in punt 1.7 wordt punt d) vervangen door wat volgt : "d) een diploma van een bachelor in de ergotherapie, een diploma van een bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie of een diploma van een bachelor in de audiologie en logopedie;"; 6° aan punt 1.8 wordt een punt f) toegevoegd, dat luidt als volgt : "f) een attest dat bevestigt dat ofwel minstens twee derde van de modules van de graduaatsopleiding Orthopedagogie van het volwassenenonderwijs, inclusief vrijstellingen, met vrucht is voltooid, ofwel het eerste en het tweede studiejaar van de graduaatsopleiding Orthopedagogie in het volwassenenonderwijs met vrucht zijn voltooid."; 7° aan rubriek 1 wordt een punt 1.9 toegevoegd, dat luidt als volgt : "1.9 van een master of van het hoger onderwijs van verschillende cycli : a) een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van meer dan één cyclus van een afstudeerrichting die behoort tot het studiegebied Psychologie en Pedagogische Wetenschappen;b) een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van meer dan één cyclus, gecombineerd met een diploma van leraar, behaald vanaf het schooljaar 2007-2008;c) een diploma van master in de verpleegkunde en de vroedkunde;d) een diploma van master in de ergotherapeutische wetenschap of een diploma van master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie;e) een diploma van master of Medicine in de jeugdgezondheidszorg; f) een diploma van master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen."; 8° in punt 2.1 wordt de zinsnede "punt 1.7, a), c) en e)" vervangen door de zinsnede "punt 1.7, a), c), d) en e)"; 9° punt 2.2 wordt vervangen door wat volgt : "2.2 een diploma als vermeld in punt 1.9;"; 10° punt 2.4 wordt opgeheven; 11° punt 3.1 en 3.2 worden vervangen door wat volgt: "3.1 een kwalificatiebewijs als vermeld in punt 1.1 tot en met 1.9."; 12° in punt 6.4 worden tussen de woorden "een deelcertificaat van" en de woorden "een instantie" de woorden "een taalopleiding Nederlands aangeboden door" ingevoegd. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 6.Artikel 2, 1°, heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 Artikel 2, 2°, heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 3 heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2018.

Artikel 1 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Brussel, 21 mei 2019.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^