Ministerieel Besluit van 21 november 2011
gepubliceerd op 25 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2011 voor de Pensioendienst voor de Overheidssector

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022411
pub.
25/11/2011
prom.
21/11/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBER 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2011 voor de Pensioendienst voor de Overheidssector


De Minister van Pensioenen en grote Steden, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid de artikelen 1 en 11, § 2;

Gelet op de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de « Pensioendienst voor de overheidssector »;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 2007 houdende toekenning van de managementfuncties in de Pensioendienst voor de Overheidssector;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009022086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit dat delegaties van bevoegdheden en handtekeningen toekent binnen de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten dat delegaties van bevoegdheden en handtekeningen toekent binnen de Pensioendienst voor de Overheidssector;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Pensioendienst voor de Overheidssector van 6 april 2011;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van de Pensioendienst voor de Overheidssector van 26 mei 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 14 november 2011, Besluit :

Artikel 1.Het personeelsplan van de Pensioendienst voor de overheidssector wordt vastgesteld overeenkomstig onderstaande tabellen :

Fonctions de mandat

Mandaatfuncties

2011


Administrateur général

1

Administrateur-generaal

Administrateur général adjoint

1

Adjunct-administrateur-generaal

Total

2

Totaal


Niveau A

Niveau A

Classe A4 - Auditeur général des finances (titre particulier)

4

Klasse A4 - Auditeur-generaal van financiën (bijzondere titel)

Classe A3 - Directeur (titre particulier)

22

Klasse A3 - Directeur (bijzondere titel)

Classe A2 - Premier attaché des finances ou

29

Klasse A2 - Eerste attaché van financiën of

- Conseiller adjoint principal (titres particuliers)

- Eerstaanwezend adjunct-adviseur (bijzondere titels)

- attaché des finances

12

- Attaché van financiën

Classe A1 - Attaché des finances ou (titre particulier)

32

Klasse A1 - Attaché van financiën of (bijzondere titel)

- Conseiller adjoint (titre supprimé)

- Adjunct-adviseur (afgeschafte titel)

Total A

99

Totaal A


Niveau B

Niveau B

Expert financier et ICT (grade supprimé)

4

Financieel en ICT-deskundige (afgeschafte graad)

Expert financier et administratif (grade supprimé)

59

Financieel en administratief deskundige (afgeschafte graad)

Expert ICT

3

ICT-deskundige

Expert financier, expert technique ou expert administratif

90

Financieel deskundige, Technisch deskundige of administratief deskundige

Total B

156

Totaal B


Niveau C

Niveau C

Chef administratif (grade rayé)

8

Bestuurschef (geschrapte graad)

Assistant administratif

104

Administratief assistent

Assistant financier adjoint (grade supprimé)

12

Adjunct-financieel assistent (afgeschafte graad)

Assistant financier (grade particulier)

99

Financieel assistent (bijzondere graad)

Total C

223

Totaal C


Niveau D

Niveau D

Collaborateur administratif

37

Administratief medewerker

Collaborateur technique

3

Technisch medewerker

Collaborateur financier

34

Financieel medewerker

Assistant des finances (grade supprimé)

4

Assistent bij financiën (afgeschafte graad)

Aide technique

11

Technische hulp

Total D

89

Totaal D

Total général (sans les mandats)

567

Algemeen totaal (zonder de mandaten)


Art. 2.De aanwervingen en de bevorderingen die uit het personeelsplan voortvloeien, zullen slechts doorgevoerd worden rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden.

Art. 3.Binnen de budgettaire enveloppe mogen tijdelijke afwezige statutaire personeelsleden worden vervangen door contractuele personeelsleden.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Brussel, 21 november 2011.

De Minister van Pensioenen en Grote Steden, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^