Ministerieel Besluit van 21 november 2012
gepubliceerd op 21 december 2012

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van methylnonylketon, margosa extract en zoutzuur

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024378
pub.
21/12/2012
prom.
21/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van methylnonylketon, margosa extract en zoutzuur


De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid en de werknemers, de artikelen 8, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003, en 9, gewijzigd bij de wetten van 28 maart 2003 en 27 juli 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, de artikelen 78ter, § 1, ingevoegd bij koninklijk besluit van 12 maart 2010, en 81, eerste lid;

Gelet op de Richtlijn 2012/14/EU van de Commissie van 8 mei 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde methylnonylketon, als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen;

Gelet op de Richtlijn 2012/15/EU van de Commissie van 8 mei 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde margosa extract, als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen;

Gelet op de Richtlijn 2012/16/EU van de Commissie van 8 mei 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde zoutzuur, als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit;

Gelet op de kennisgeving aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, aan de Hoge Gezondheidsraad, aan de Raad voor het Verbruik en aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op advies 52.155/3 van de Raad van State, gegeven op 16 oktober 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 maart 2007, 6 november 2007, 1 februari 2008, 25 augustus 2008, 23 januari 2009, 8 april 2009, 6 mei 2009, de drie ministeriële besluiten van 13 januari 2010, de beide ministeriële besluiten van 19 juli 2010, het ministerieel besluit van 2 mei 2011, het ministerieel besluit van 25 augustus 2011, het ministerieel besluit van 19 maart 2012, het ministerieel besluit van 15 juni 2012 en het ministerieel besluit van 28 augustus 2012 wordt aangevuld door de tekst in bijlage van dit besluit.

Art. 2.De uiterste datum voor het indienen van de toelatingsaanvragen voorzien in artikel 78ter, § 1, ingevoegd bij koninklijk besluit van 12 maart 2010, is vastgesteld op 30 april 2016, behalve voor producten die meer dan één werkzame stof bevatten; in dat geval geldt de termijn die wordt vastgesteld in het laatste besluit voor de opneming van zijn werkzame stoffen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2014.

Brussel, 21 november 2012.

M. WATHELET

Bijlage De volgende tekst wordt aan bijlage I toegevoegd :

Nr.

Triviale naam

IUPAC-naam Identificatienummers

Minimale zuiverheid van de werkzame stof in het biocide zoals het op de markt wordt gebracht

Datum van opneming

Uiterste termijn waarbinnen de minister een beslissing moet nemen over de aanvraag tot toelating of tot hernieuwing van de toelating voor een biocide dat voor de datum van opneming op de markt was. (behalve voor producten die meer dan een werkzame stof bevatten; in dat geval geldt de termijn die wordt vastgesteld in het laatste besluit voor de opneming van zijn werkzame stoffen betreffende productsoort 19)

Datum waarop de opneming verstrijkt

Product- soort

Specifieke bepalingen

« 54

Methylnonylketon

undecaan-2-on CAS-nr : 112-12-9 EC-nr : 203-937-5

975 g/kg

1 mei 2014

30 april 2016

30 april 2024

19

De risicobeoordeling op het niveau van de Unie was gebaseerd op gebruik binnenshuis door niet-professionele gebruikers.

Wanneer de minister een aanvraag tot toelating van een product beoordeelt overeenkomstig artikel 3 en volgende en bijlage VI, beoordeelt hij, voor zover dit voor het product in kwestie relevant is, de toepassingen of blootstellingsscenario's en de risico's voor bevolkingsgroepen en milieucompartimenten die bij de risicobeoordeling op het niveau van de Unie niet op een representatieve wijze aan bod zijn gekomen.

« 55

margosa extract

IUPAC-naam : Niet van toepassing CAS-nr. : 84696-25-3 EC-nr. : 283-644-7 Beschrijving : met water uit het zaad van Azadirachta indica geëxtraheerd en met organische oplosmiddelen verder behandeld margosa extract

1 000 g/kg

1 mei 2014

30 april 2016

30 april 2024

18

Wanneer de minister een aanvraag tot toelating van een product beoordeelt overeenkomstig artikel 3 en volgende en bijlage VI, beoordeelt hij, voor zover dit voor het product in kwestie relevant is, de toepassings- of blootstellingsscenario's en de risico's voor de bevolkingsgroepen en milieucompartimenten die bij de risicobeoordeling op het niveau van de Unie niet op een representatieve wijze aan bod zijn gekomen.

De minister zorgt ervoor dat bij toelatingen passende risicobeperkende maatregelen worden genomen voor de bescherming van het oppervlaktewater, sedimenten en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen.

« 56

zoutzuur

zoutzuur CAS-nr. : niet van toepassing EC-nr. : 231-595-7

999 g/kg

1 mei 2014

30 april 2016

30 april 2024

2

Wanneer de minister een aanvraag tot toelating van een product beoordeelt overeenkomstig artikel 3 en volgende en bijlage VI, beoordeelt hij, voor zover dit voor het product in kwestie relevant is, de toepassingen of blootstellingsscenario's en de risico's voor bevolkingsgroepen en milieucompartimenten die bij de risicobeoordeling op het niveau van de Unie niet op een representatieve wijze aan bod zijn gekomen.

De minister ziet erop toe dat bij toelatingen voor producten voor niet-professioneel gebruik de verpakking zodanig wordt ontworpen dat de blootstelling van de gebruiker tot een minimum wordt beperkt, tenzij in de aanvraag tot toelating van het product kan worden aangetoond dat de risico's voor de menselijke gezondheid op een andere wijze tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden gereduceerd. »


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 21 november 2012 tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van biociden, met het oog op de opname van methylnonylketon, margosa extract en zoutzuur.

Staatssecretaris voor Leefmilieu, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^