Ministerieel Besluit van 21 november 2012
gepubliceerd op 10 december 2012

Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van bouwproducten die behoren tot de brandreactie klassen A1 en A1ainferaFLbendinferb

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012206779
pub.
10/12/2012
prom.
21/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van bouwproducten die behoren tot de brandreactie klassen A1 en A1ainferaFLbendinferb


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, artikel 2, vervangen bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, punt 3.3 van bijlage 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 juli 2012;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing, gegeven op 15 maart 2012;

Gelet op advies 51.946/2/V van de Raad van State, gegeven op 5 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de Beschikking van de Europese Commissie 96/603/EG van 4 oktober 1996 tot vaststelling van de lijst van producten die behoren tot de klassen A "geen bijdrage tot de brand" voorzien in de Beschikking 94/611/EG ter uitvoering van artikel 20 van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake voor de bouw bestemde producten, gewijzigd bij de Beschikking 2003/424/EG van 6 juni 2003, Besluit :

Artikel 1.De in artikel 2 van dit besluit vermelde materialen en de daarvan vervaardigde producten worden, gelet op hun lage brandbaarheidsniveau en afhankelijk van de ook in dat artikel gestelde voorwaarden, ingedeeld in klasse A1 en klasse A1FL zoals bedoeld in de tabellen 1 en 2 van punt 3 van de bijlage 1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 december 1997 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2012.

Voor deze indeling behoeft de brandbestendigheid van deze materialen en de daarvan vervaardigde producten niet te worden getest.

Art. 2.Om zonder test voor de klassen A1 en A1FL in aanmerking te komen, dienen de producten uitsluitend te zijn vervaardigd van één of meer van de volgende materialen. Producten die vervaardigd zijn door het aan elkaar lijmen van één of meer van de volgende materialen behoren zonder test tot de klassen A1 en A1FL mits de lijm niet meer uitmaakt dan 0,1 gewichts- of volumepercent (de hoogste waarde is van toepassing).

Producten in paneelvorm (bij voorbeeld isolatiemateriaal) met één of meer organische lagen of producten met een organisch materiaal dat niet homogeen verdeeld is zijn (met uitzondering van lijm) van de lijst uitgesloten.

Producten die zijn vervaardigd door het bekleden van één van de volgende materialen met een anorganische laag (bijvoorbeeld beklede metaalproducten) kunnen ook zonder test in klassen A1 en A1FL worden ingedeeld.

Geen van de materialen in de tabel mag meer dan 1,0 gewichts- of volumepercent bevatten (de hoogste waarde is van toepassing) van een homogeen verdeeld organisch materiaal.

Materiaal

Opmerking

Matériau

Remarques

Geëxpandeerde klei

Argile expansée


Geëxpandeerd perliet

Perlite expansée


Geëxpandeerd vermiculiet

Vermiculite expansée


Minerale wol

Laine minérale


Schuimglas

Verre cellulaire


Beton

hiertoe behoren ook voorgemengd beton en prefab-gewapende en voorgespannen producten

Béton

Comprend le béton prêt à l'emploi et les produits préfabriqués en béton armé et en béton précontraint.

Beton met toeslagstoffen (dichte en lichtgewicht minerale toeslagstoffen, exclusief geïntegreerde thermische isolatie)

Kan toevoegingen en toeslagmiddelen bevatten (bv. vliegas), pigmentstoffen en ander materialen. Hiertoe behoren prefab-elementen

Béton de granulats (granulats minéraux légers et de faible densité, sauf isolation thermique intégrale).

Peut contenir des adjuvants et des additifs (comme les cendres volantes), des pigments et d'autres matériaux. Comprend les éléments préfabriqués.

Cellenbeton

Elementen gefabriceerd met hydraulische bindmiddelen zoals cement en/of kalk, in combinatie met fijne materialen (kiezelhoudende materialen,vliegas, hoogovenslak) en schuimmakende materialen. Hiertoe behoren prefab-elementen

Eléments en béton cellulaire autoclavé.

Eléments contenant des liants hydrauliques, tels du ciment et/ou de la chaux mélangés à des matériaux fins (matériaux siliceux, cendres volantes, laitier de haut-fourneau), et un ajout générant des inclusions gazeuses. Comprend les éléments préfabriqués.

Vezelcement

Fibre-ciment


Cement

Ciment


Kalk

Chaux


Hoogovenslak/vliegas in poedervorm (PFA)

Laitier de haut-fourneau/cendres volantes (PFA).

Minerale toeslagstoffen

Granulats minéraux.

IJzer, staal en roestvrij staal

Niet in fijn verdeelde vorm

Fer, acier et acier inoxydable.

Sauf sous forme très divisée.

Koper en koperlegeringen

Niet in fijn verdeelde vorm

Cuivre et alliages de cuivre.

Sauf sous forme très divisée.

Zink en zinklegeringen

Niet in fijn verdeelde vorm

Zinc et alliages de zinc.

Sauf sous forme très divisée.

Aluminium en aluminiumlegeringen

Niet in fijn verdeelde vorm

Aluminium et alliages d'aluminium.

Sauf sous forme très divisée.

Lood

Niet in fijn verdeelde vorm

Plomb

Sauf sous forme très divisée.

Gips en pleistermaterialen op gipsbasis

Hiertoe kunnen toeslagstoffen behoren (verhardingsvertragers, vulstoffen, vezels, pigmentstoffen, gehydrateerde kalk, lucht- en waterbindende stoffen en weekmakers), dichte toeslagstoffen (bv. natuurlijk of verpulverd zand ) of lichtgewicht toeslagstoffen (zoals perliet of vermiculiet)

Gypse et plâtres à base de gypse.

Peuvent comprendre des additifs (retardateurs, fillers, fibres, pigments, chaux hydratée, adjuvants et plastifiants, rétenteurs d'air et d'eau), des granulats de faible densité (sable naturel ou broyé) ou des granulats légers (perlite ou vermiculite, par exemple).

Mortel met anorganische bindmiddelen

Berapings-/pleistermortels, mortels voor estrikvloeren en metselmortels met een of meer anorganische bindmiddelen, bv. cement, kalk, metselspecie en gips.

Mortier contenant des liants minéraux.

Mortiers à enduire et à lisser les sols et mortiers à maçonnerie contenant un ou plusieurs liants minéraux : ciment, chaux, ciment de maçonnerie, gypse, par exemple

Elementen van klei

Elementen van klei en andere kleihoudende materialen met of zonder zand, brandstof of andere additieven. Hiertoe behoren bakstenen, tegels, straattegels en vuurvaste elementen (bv. voeringen voor schoorstenen)

Eléments en argile.

Eléments en argile ou en d'autres matières argileuses contenant ou non du sable, un additif dérivé d'un produit combustible ou autre.

Comprend les briques, les dalles et les éléments en argile réfractaire (revêtements intérieurs de cheminée, par exemple).

Kalkzandsteen

Elementen gemaakt van een mengsel van kalk en natuurlijk kiezelhoudend materiaal (zand, kiezelhoudende grind of rots of mengsels daarvan).

Hiertoe kunnen pigmentstoffen behoren

Eléments en silicate de calcium.

Eléments fabriqués à partir d'un mélange de chaux et de matériaux naturellement siliceux (sables, graviers, roches ou mélange de ces matériaux). Peuvent comprendre des pigments colorants.

Producten van natuursteen en lei

Een bewerkt of onbewerkt element van natuursteen (magmatisch, sedimentair of metamorfisch gesteente) of lei

Produits en pierre naturelle, tuiles.

Eléments en ardoise ou en pierres naturelles travaillées ou non (roches magmatiques, sédimentaires ou métamorphiques).

Gipselementen

Hiertoe behoren blokken of andere elementen van calciumsulfaat en water waarin vezels, vulstoffen, toeslagstoffen en andere stoffen kunnen behoren en die met pigmentstoffen zijn gekleurd

Eléments en gypse.

Comprend les dalles et autres éléments à base de sulfate de calcium et d'eau contenant éventuellement des fibres, des fillers, des granulats et d'autres additifs, et colorés le cas échéant par des pigments.

Terrazo

Hiertoe behoren prefab-betonnen terrazotegels en in het werk gemaakte vloeren

Terrazo.

Comprend les dalles de terrazo en béton préfabriqué et les revêtements posés in situ.

Glas

Hiertoe behoren warmte-gehard, chemisch versterkt, gelamineerd en draadglas

Verre

Comprend le verre trempé, le verre trempé chimique, le verre feuilleté et le verre armé.

Glaskeramiek

Glaskeramiek bestaande uit kristallijn materiaal of een restglasfase

Verre céramique

Verre céramique contenant du verre cristallin et du verre résiduel.

Keramiek

Hiertoe behoren met samengeperst poedervervaardigde of geëxtrudeerde producten, al danniet geglazuurd

Céramique

Comprend les produits en poudre d'argile pressée et les produits extrudés, vitrifiés ou non.


Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2012.

Brussel, 21 november 2012.

Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^