Ministerieel Besluit van 21 november 2016
gepubliceerd op 17 januari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017030019
pub.
17/01/2017
prom.
21/11/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030019

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


21 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013022521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ondervoorzitster van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverz type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014582 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A1/94136/166 van 28 maart 1997 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. B op de spooraansluiting nr. 166m, die de militaire basis van Jehonville verbindt met de type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029062 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot intrekking van de hoedanigheid van controlearts met toepassing van artikel 12 van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping sluiten tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra


De Minister van Jeugd, Gelet op het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, en informatiecentra voor jongeren, en van hun federaties, artikel 22, gewijzigd bij de decreten van 3 maart 2004, 9 mei 2008 en 4 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, en informatiecentra voor jongeren, en van hun federaties;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014 houdende regeling van haar werking, artikel 13;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013022521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ondervoorzitster van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverz type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014582 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A1/94136/166 van 28 maart 1997 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. B op de spooraansluiting nr. 166m, die de militaire basis van Jehonville verbindt met de type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029062 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot intrekking van de hoedanigheid van controlearts met toepassing van artikel 12 van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping sluiten tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 23 mei, 17 juni, 18 november, 3 december, 5 december 2014, en van 27 maart, 7 mei, 17 augustus, 2 september, 13 oktober 2015 en 2 februari, 29 februari, 24 augustus en 3 oktober 2016;

Gelet op de aanvraag om verandering van een mandaat van de Fédération de Jeunes en Milieu Populaire van 3 oktober 2016 betreffende de vervanging van de heer Michel LEFEVRE, plaatsvervangend lid, door de heer Perceval CARTERON;

Overwegende dat de heer Perceval CARTERON de benoemingsvoorwaarden vervult die bepaald zijn in de artikelen 22 en 30 van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, en informatiecentra voor jongeren, en van hun federaties;

Overwegende dat ze wordt gemandateerd en voorgedragen door een erkende federatie waarvan de meerderheid van de lidverenigingen als jeugdhuizen erkend zijn;

Overwegende dat de heer Perceval CARTERON bijgevolg moet worden benoemd ter vervanging van de heer Michel LEFEVRE, als plaatsvervangend lid;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 3°, van het ministerieel besluit van 7 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013022521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ondervoorzitster van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverz type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014582 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A1/94136/166 van 28 maart 1997 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. B op de spooraansluiting nr. 166m, die de militaire basis van Jehonville verbindt met de type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029062 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot intrekking van de hoedanigheid van controlearts met toepassing van artikel 12 van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping sluiten wordt gewijzigd als volgt: Voor FCJMP

Werkend lid

Plaatsvervangend lid

De heer Michel LEFEVRE Rue des Juifs 24 6750 MUSSY-LA-VILLE


Benoemd wordt tot lid van de Raadgevende commissie voor Jeugdhuizen en -centra en belast met het voleindigen van het mandaat van het lid dat het Svervangt: Voor FCJMP

Werkend lid

Plaatsvervangend lid

De heer Perceval CARTERON Sint-Gisleinsstraat 26 1000 BRUSSEL


Artikel 1.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 21 november 2016 Isabelle SIMONIS


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^