Ministerieel Besluit van 21 oktober 2014
gepubliceerd op 12 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de Overeenkomst voor de opleiding van zelfstandige kandidaat-chauffeurs

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031909
pub.
12/11/2014
prom.
21/10/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 OKTOBER 2014. - Ministerieel besluit betreffende de Overeenkomst voor de opleiding van zelfstandige kandidaat-chauffeurs


De minister tot wiens bevoegdheden Mobiliteit behoort, Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, artikel 17, § 3, Besluit :

Artikel 1.Enkel een exploitant met 5 jaar ervaring in deze hoedanigheid mag met een zelfstandige kandidaat-chauffeur een Opleidingsovereenkomst sluiten overeenkomstig het bij dit besluit gevoegd model.

Art. 2.De Opleidingsovereenkomst moet onuitwisbaar en leesbaar worden ingevuld, in drie originele exemplaren.

De drie exemplaren van de Opleidingsovereenkomst moeten gedagtekend en door alle partijen ondertekend worden.

Een exemplaar van de Opleidingsovereenkomst moet worden neergelegd bij het Bestuur uiterlijk op het ogenblik van de uitreiking van het voorlopig bekwaamheidscertificaat van de zelfstandige kandidaat-chauffeur. De overige exemplaren worden overhandigd aan elke partij.

Art. 3.De opleider is verantwoordelijk voor de opleiding van de kandidaat zelfstandige chauffeur betreffende de topografie van het Gewest kennis van het snelste traject om van de ene plaats naar de andere te gaan en kennis van de locatie van de voornaamste openbare of voor het publiek toegankelijke plaatsen), het bijhouden van het rittenblad en het gebruik van de taximeter.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2014.

Brussel, 21 oktober 2014.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

BIJLAGE 1 Enige bijlage bij het ministerieel besluit van 21 oktober 2014 betreffende de Overeenkomst voor de opleiding van zelfstandige kandidaat-chauffeurs Opleidingsovereenkomst: kandidaat-zelfstandige Brusselse taxichauffeur TUSSEN : 1. De heer (Mevr.) ..........................................................., zaakvoerder van de maatschappij ................................, gevestigd te ......................................................... .................................................................................................., hierna 'de opleider' genoemd; 2. De heer (Mevr.) ................................................., met verblijfplaats te ..................................................................... .................................................................................................., hierna 'de kandidaat-chauffeur' genoemd;

WORDT OVEREENGEKOMEN DAT : ARTIKEL 1 : VOORWERP VAN HET CONTRACT Dit contract heeft als doel om kandidaat-chauffeurs toe te laten een praktische opleiding te volgen om de nodige ervaring en kwalificatie te vergaren om het beroep van Brussels taxichauffeur uit te oefenen en daarbij de nadruk te leggen op een kwalitatieve dienstverlening naar de klanten alsook het meewerken aan en bevorderen van het imago van de Brusselse taxi's.

De opleiding beoogt het verwerven van de nodige kennis om de passagiers in alle veiligheid naar hun bestemming te brengen door de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden en door rekening te houden met de vervoerde personen (toeristen, personen met een beperkte mobiliteit ...). De opleiding moet voornamelijk plaatsvinden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit contract bepaalt onder welke voorwaarden : a) De kandidaat-chauffeur verbindt zich ertoe om samen te werken, zijn opleiding te volgen en zijn praktische beroepservaring te ontwikkelen ten opzichte van de opleider;b) De opleider zich ertoe verbindt om, op regelmatige en toegewijde wijze, de kandidaat-chauffeur professioneel op te leiden. ARTIKEL 2 : VERPLICHTINGEN VAN DE OPLEIDER De opleider verbindt zich ertoe : a) De kandidaat-chauffeur het beroep van taxichauffeur aan te leren: de topografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (kennis van het snelste traject om zich van een plaats naar een andere te begeven en kennis van de ligging van de voornaamste openbare plaatsen en plaatsen toegankelijk voor het publiek), het bijhouden van het rittenblad en het gebruik van de taximeter;b) De kandidaat-chauffeur geen enkel werk te laten uitvoeren dat geen betrekking heeft op de opleiding in kwestie. ARTIKEL 3 : VERPLICHTINGEN VAN DE KANDIDAAT-CHAUFFEUR Hij zal regelmatig en toegewijd verslag uitbrengen aan de opleider over de voortgang van zijn praktische kennis over het beroep van taxichauffeur.

ARTIKEL 4 : DUUR VAN DE OPLEIDINGSOVEREENKOMST Deze overeenkomst begint op ......................................... en loopt van rechtswege af op .................................................................................................

Bij de vaststelling van de duur van de opleiding, hebben de partijen rekening gehouden met art. 17 § 5 van het besluit van 29.03.2007, dat stelt dat de kandidaat-chauffeur, onder dekking van zijn voorlopig bekwaamheidscertificaat, gedurende een periode van maximaal 12 maanden te rekenen vanaf het afleveren van dit certificaat, prestaties moet uitvoeren die, in totaal, overeenkomen met voltijdse prestaties gedurende 6 maanden.

ARTIKEL 5 : EVENTUELE KOST VAN DE OPLEIDING (kruis de gekozen formule aan) ( ) De opleiding die de zaakvoerder aan de kandidaat-chauffeur verstrekt, wordt gratis gegeven. ( ) De opleiding die de zaakvoerder aan de kandidaat-chauffeur verstrekt, geeft aanleiding tot de volgende facturering: (kruis de gekozen formule aan) a. Vast maandelijks bedrag ( ) De kandidaat-chauffeur betaalt de opleider een vast maandelijks bedrag van : € .......... b. Uurfacturering ( ) De partijen komen overeen dat de prestaties van de opleider gefactureerd worden per voltooid werkuur in het kader van de opleiding van de kandidaat-chauffeur : € .../uur. c. Facturering volgens percentage ( ) De kandidaat-chauffeur zal de opleider een percentage betalen op de dagelijkse inkomsten, bepaald als volgt : ......... % ARTIKEL 6 : FACTURERING - PRAKTISCHE MODALITEITEN (Schrappen wat niet past) De factuur met betrekking tot de opleiding moet verzonden worden naar de kandidaat-chauffeur binnen de acht dagen die volgen op het einde van de betrokken maand.

De kandidaat-chauffeur moet de factuur uiterlijk betalen binnen de acht dagen die volgen op de factureringsdatum.

Tijdens de vakantie of het verlof van een van de partijen, die in onderlinge overeenstemming zijn overeengekomen, wordt de factuur niet verhoudingsgewijs verlaagd.

Tijdens dagen afwezigheid wegens ziekte of complicaties tijdens de zwangerschap van een van de partijen wordt de factuur verhoudingsgewijs verlaagd.

Tijdens de afwezigheid in verband met de zwangerschap of de bevalling van een van de partijen wordt de factuur verhoudingsgewijs verlaagd.

ARTIKEL 7 : EINDE VAN DE OPLEIDINGSOVEREENKOMST De opleidingsovereenkomst loopt van rechtswege af op de vervaldatum ervan zoals bepaald in art. 4.

Voor deze vervaldatum loopt de opleidingsovereenkomst van rechtswege af in geval van stopzetting of overdracht van de onderneming van de opleider of de kandidaat-chauffeur.

Elke partij, die dit echter voorafgaandelijk heeft besproken met de andere partij, mag deze overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke betekende opzegging en het geven van een vooropzeg van ......... dagen/maanden.

De opleidingsovereenkomst zal eveneens worden ontbonden zonder opzeggingstermijn of schadeloosstelling in geval van overmacht die de voortzetting van de uitvoering ervan definitief onmogelijk maakt.

Zij kan ten slotte worden ontbonden in onderlinge overeenstemming tussen de partijen en ze zal mogen ontbonden worden om redenen van een ernstige tekortkoming van de andere partij ten opzichte van haar verplichtingen of beroepsplichten, met dien verstande dat, in de regel, een gebrek aan kwaliteit van het werk van de kandidaat-chauffeur geen dergelijke ernstige tekortkoming vormt.

Uiterlijk op de laatste dag van de overeenkomst, overhandigt de opleider aan de kandidaat-chauffeur het opleidingsgetuigschrift zoals voorzien in artikel 17, § 5 van het besluit van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en volgens de modaliteiten voorzien in het ministerieel besluit van 18 juli 2014 betreffende bovengenoemd getuigschrift.

ARTIKEL 8 : GESCHILLEN Indien ze zich niet verzoenen, moeten de partijen elk burgerlijk geschil tussen hen laten beslechten via arbitrage.

Opgemaakt te Brussel, op ....................................... in 3 originele exemplaren, waarvan een neer te leggen bij de directie Taxi's, Vooruitgangstraat 80, bus 1, 1035 BRUSSEL, op het moment van afgifte van het voorlopig bekwaamheidscertificaat, en waarvan de andere overhandigd werden aan de partijen, waarbij elk van hen erkent het hare te hebben ontvangen.

De opleider De kandidaat-chauffeur Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 21 oktober 2014 betreffende de Overeenkomst voor de opleiding van zelfstandige kandidaat-chauffeurs.

Brussel, 21 oktober 2014.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

BIJLAGE 2 Opleidingsovereenkomst: kandidaat-zelfstandige Brusselse taxichauffeur TUSSEN : 1. De heer (Mevr.) ..........................................................., zaakvoerder van de maatschappij ..................., gevestigd te ........................................................................ ........................................................................................, hierna 'de opleider' genoemd; 2. De heer (Mevr.) ............................................................., met verblijfplaats te .............................................................................................................................................................., hierna 'de kandidaat-chauffeur' genoemd;

WORDT OVEREENGEKOMEN DAT : ARTIKEL 1 : VOORWERP VAN HET CONTRACT Dit contract heeft als doel om kandidaat-chauffeurs toe te laten een praktische opleiding te volgen om de nodige ervaring en kwalificatie te vergaren om het beroep van Brussels taxichauffeur uit te oefenen en daarbij de nadruk te leggen op een kwalitatieve dienstverlening naar de klanten alsook het meewerken aan en bevorderen van het imago van de Brusselse taxi's.

De opleiding beoogt het verwerven van de nodige kennis om de passagiers in alle veiligheid naar hun bestemming te brengen door de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden en door rekening te houden met de vervoerde personen (toeristen, personen met een beperkte mobiliteit ...). De opleiding moet voornamelijk plaatsvinden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit contract bepaalt onder welke voorwaarden : a) De kandidaat-chauffeur verbindt zich ertoe om samen te werken, zijn opleiding te volgen en zijn praktische beroepservaring te ontwikkelen ten opzichte van de opleider;b) De opleider zich ertoe verbindt om, op regelmatige en toegewijde wijze, de kandidaat-chauffeur professioneel op te leiden. ARTIKEL 2 : VERPLICHTINGEN VAN DE OPLEIDER De opleider verbindt zich ertoe : a) De kandidaat-chauffeur het beroep van taxichauffeur aan te leren: de topografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (kennis van het snelste traject om zich van een plaats naar een andere te begeven en kennis van de ligging van de voornaamste openbare plaatsen en plaatsen toegankelijk voor het publiek), het bijhouden van het rittenblad en het gebruik van de taximeter;b) De kandidaat-chauffeur geen enkel werk te laten uitvoeren dat geen betrekking heeft op de opleiding in kwestie. ARTIKEL 3 : VERPLICHTINGEN VAN DE KANDIDAAT-CHAUFFEUR Hij zal regelmatig en toegewijd verslag uitbrengen aan de opleider over de voortgang van zijn praktische kennis over het beroep van taxichauffeur.

ARTIKEL 4 : DUUR VAN DE OPLEIDINGSOVEREENKOMST Deze overeenkomst begint op ......................................... en loopt van rechtswege af op .................................................................................................

Bij de vaststelling van de duur van de opleiding, hebben de partijen rekening gehouden met art. 17 § 5 van het besluit van 29.03.2007, dat stelt dat de kandidaat-chauffeur, onder dekking van zijn voorlopig bekwaamheidscertificaat, gedurende een periode van maximaal 12 maanden te rekenen vanaf het afleveren van dit certificaat, prestaties moet uitvoeren die, in totaal, overeenkomen met voltijdse prestaties gedurende 6 maanden.

ARTIKEL 5 : EVENTUELE KOST VAN DE OPLEIDING (kruis de gekozen formule aan) ( ) De opleiding die de zaakvoerder aan de kandidaat-chauffeur verstrekt, wordt gratis gegeven. ( ) De opleiding die de zaakvoerder aan de kandidaat-chauffeur verstrekt, geeft aanleiding tot de volgende facturering : (kruis de gekozen formule aan) a. Vast maandelijks bedrag ( ) De kandidaat-chauffeur betaalt de opleider een vast maandelijks bedrag van : € .......... b. Uurfacturering ( ) De partijen komen overeen dat de prestaties van de opleider gefactureerd worden per voltooid werkuur in het kader van de opleiding van de kandidaat-chauffeur : € .../uur. c. Facturering volgens percentage ( ) De kandidaat-chauffeur zal de opleider een percentage betalen op de dagelijkse inkomsten, bepaald als volgt : ......... % ARTIKEL 6 : FACTURERING - PRAKTISCHE MODALITEITEN (Schrappen wat niet past) De factuur met betrekking tot de opleiding moet verzonden worden naar de kandidaat-chauffeur binnen de acht dagen die volgen op het einde van de betrokken maand.

De kandidaat-chauffeur moet de factuur uiterlijk betalen binnen de acht dagen die volgen op de factureringsdatum.

Tijdens de vakantie of het verlof van een van de partijen, die in onderlinge overeenstemming zijn overeengekomen, wordt de factuur niet verhoudingsgewijs verlaagd.

Tijdens dagen afwezigheid wegens ziekte of complicaties tijdens de zwangerschap van een van de partijen wordt de factuur verhoudingsgewijs verlaagd.

Tijdens de afwezigheid in verband met de zwangerschap of de bevalling van een van de partijen wordt de factuur verhoudingsgewijs verlaagd.

ARTIKEL 7 : EINDE VAN DE OPLEIDINGSOVEREENKOMST De opleidingsovereenkomst loopt van rechtswege af op de vervaldatum ervan zoals bepaald in art. 4.

Voor deze vervaldatum loopt de opleidingsovereenkomst van rechtswege af in geval van stopzetting of overdracht van de onderneming van de opleider of de kandidaat-chauffeur.

Elke partij, die dit echter voorafgaandelijk heeft besproken met de andere partij, mag deze overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke betekende opzegging en het geven van een vooropzeg van ......... dagen/maanden.

De opleidingsovereenkomst zal eveneens worden ontbonden zonder opzeggingstermijn of schadeloosstelling in geval van overmacht die de voortzetting van de uitvoering ervan definitief onmogelijk maakt.

Zij kan ten slotte worden ontbonden in onderlinge overeenstemming tussen de partijen en ze zal mogen ontbonden worden om redenen van een ernstige tekortkoming van de andere partij ten opzichte van haar verplichtingen of beroepsplichten, met dien verstande dat, in de regel, een gebrek aan kwaliteit van het werk van de kandidaat-chauffeur geen dergelijke ernstige tekortkoming vormt.

Uiterlijk op de laatste dag van de overeenkomst, overhandigt de opleider aan de kandidaat-chauffeur het opleidingsgetuigschrift zoals voorzien in artikel 17, § 5 van het besluit van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en volgens de modaliteiten voorzien in het ministerieel besluit van 18 juli 2014 betreffende bovengenoemd getuigschrift.

ARTIKEL 8 : GESCHILLEN Indien ze zich niet verzoenen, moeten de partijen elk burgerlijk geschil tussen hen laten beslechten via arbitrage.

Opgemaakt te Brussel, op ....................................... in 3 originele exemplaren, waarvan een neer te leggen bij de directie Taxi's, Vooruitgangstraat, 80 bus 1, 1035 BRUSSEL, op het moment van afgifte van het voorlopig bekwaamheidscertificaat, en waarvan de andere overhandigd werden aan de partijen, waarbij elk van hen erkent het hare te hebben ontvangen.

De opleider De kandidaat-chauffeur

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^