Ministerieel Besluit van 21 oktober 2014
gepubliceerd op 27 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de selectiecriteria, vermeld in artikel 1 tot en met 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende afwijkingen van de bouwtechnische en bouwfysische normen waaraan de infrastructuur va

bron
vlaamse overheid
numac
2014036778
pub.
27/10/2014
prom.
21/10/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


21 OKTOBER 2014. - Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de selectiecriteria, vermeld in artikel 1 tot en met 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende afwijkingen van de bouwtechnische en bouwfysische normen waaraan de infrastructuur van innovatieve pilootprojecten moet voldoen om voor een investeringssubsidie of investeringswaarborg, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, in aanmerking te komen


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 7bis, ingevoegd bij het decreet van 17 maart 2006 en gewijzigd bij de decreten van 12 februari 2010 en 20 december 2013, artikel 7ter, ingevoegd bij het decreet van 2 juni 2006 en vervangen bij het decreet van 12 februari 2010, en artikel 10, gewijzigd bij de decreten van 16 maart 1999 en 12 februari 2010: Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor voorzieningen voor ouderen en voorzieningen in de thuiszorg, artikel 3, § 4, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007035515 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de investeringswaarborg voor rusthuizen, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 to sluiten tot regeling van de investeringswaarborg voor woonzorgcentra, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, artikel 6, tweede lid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011202871 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden sluiten tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, artikel 8, tweede lid, en artikel 9, tweede lid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het advies 56.668/3 van de Raad van State, gegeven op 13 oktober 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° voorziening: overeenkomstig artikel 2, 12°, van het woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten, een thuiszorgvoorziening of ouderenvoorziening;2° aanvrager: rechtspersoon die erkend is of die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening te organiseren in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden en die een aanvraag tot het verkrijgen van een investeringssubsidie of investeringswaarborg indient;3° project: het deel van de geplande investeringen waarvoor een investeringssubsidie of een investeringswaarborg wordt gevraagd door de aanvrager;4° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen;5° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035841 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Zorg en Gezondheid » type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Jongerenwelzijn sluiten;6° Fonds: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;7° besluit van 8 juni 1999: het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor voorzieningen voor ouderen en voorzieningen in de thuiszorg;8° besluit van 9 februari 2007: het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007035515 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de investeringswaarborg voor rusthuizen, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 to sluiten tot regeling van de investeringswaarborg voor woonzorgcentra, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;9° besluit van 18 maart 2011: het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011202871 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden sluiten tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. HOOFDSTUK 2. - De procedure om af te wijken van de bouwtechnische en bouwfysische normen

Art. 2.De bijkomende selectiecriteria, vermeld in artikel 3, § 4, van het besluit van 8 juni 1999, artikel 6, tweede lid, van het besluit van 9 februari 2007, en artikel 8, tweede lid, en artikel 9, tweede lid, van het besluit van 18 maart 2011, waaraan een verzoek moet voldoen om van het Fonds een afwijking van de erkenningsvoorwaarden te kunnen krijgen, zijn de volgende: 1° het verzoek voldoet aan alle ontvankelijkheidsvereisten die zijn bepaald in de oproep door de minister;2° de aanvrager beschikt over een beslissing tot goedkeuring van een zorgstrategisch plan voor het betreffende project;3° de gevraagde afwijkingen beogen het realiseren van een innovatief woon- en zorgconcept en resulteren niet uit de architectonische beperkingen van een bestaand gebouw, al dan niet reeds in gebruik als woonzorgvoorziening;4° uit het verzoek blijkt dat de gevraagde afwijking de levenskwaliteit van de bewoners verhoogt;5° het verzoek tot afwijking wordt gestaafd met een relevante en gedegen motivering waaruit blijkt dat de gevraagde afwijking past in een algemene visie op: a) wonen, leven en verzorgen in de voorziening;b) het toekomstige opnameprofiel van de voorziening;6° de aanvrager kan aantonen dat de gevraagde afwijking geen ongunstige impact op de dagprijs heeft.

Art. 3.§ 1. Het verzoek tot afwijking wordt aangetekend ingediend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Woonzorg en Eerste Lijn, team Ouderenzorg, Koning Albert II-laan 35, bus 33, 1030 Brussel. § 2. Het agentschap bezorgt het ontvankelijk verzoek binnen zeven dagen na ontvangst voor advies aan een kwaliteitscel die bestaat uit een afgevaardigde van het kabinet van de minister, een afgevaardigde van het agentschap, een afgevaardigde van het agentschap Zorginspectie en een afgevaardigde van het Fonds. § 3. De kwaliteitscel verstrekt binnen vijftien dagen na ontvangst van de adviesvraag een advies over de gevraagde afwijking. § 4. De beslissing over het verzoek tot afwijking wordt binnen zeven dagen na ontvangst van het advies meegedeeld aan de aanvrager.

Art. 4.Na goedkeuring van een verzoek tot afwijking kan de aanvrager de reguliere VIPA-procedure volgen, namelijk de indiening van een technisch-financieel plan.

Art. 5.Als de secretaris-generaal van het Fonds het voornemen heeft om het verzoek tot afwijking niet of niet volledig in te willigen, wordt de aanvrager van dat gemotiveerde voornemen met een aangetekende zending op de hoogte gebracht. Die kennisgeving vermeldt ook de mogelijkheid om door het Fonds gehoord te worden.

Het Fonds neemt zijn definitieve beslissing binnen een termijn van zestig dagen die ingaat vanaf de dag van de ontvangst van het voornemen. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 31 oktober 2014.

Brussel, 21 oktober 2014.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^