Ministerieel Besluit van 22 april 2002
gepubliceerd op 01 juni 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende ontslag van een revisor bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van financien
numac
2002022365
pub.
01/06/2002
prom.
22/04/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2002. - Ministerieel besluit houdende ontslag van een revisor bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid


De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en de Minister van Financiën, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 13 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 1957, de koninklijke besluiten nr. 4 van 18 april 1967, nr. 88 van 11 november 1967, nr. 3 van 24 december 1980 en bij de wet van 17 juni 1991 en op artikel 14;

Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 5 gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, en op artikel 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 april 1954 ter regeling van de bevoegdheden van de revisoren bij de instellingen van openbaar nut, Besluiten :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn opdracht als revisor bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid wordt, op zijn verzoek, verleend aan de heer Jean-Pascal Labille, lid van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 11 juni 2001.

Brussel, 22 april 2002.

De Minister van Sociale Zaken en van Pensioenen, F. VANDENBROUCKE De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^