Ministerieel Besluit van 22 april 2005
gepubliceerd op 28 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2005 houdende de samenstelling van de commissies voor de vakrichtingen

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2005002048
pub.
28/04/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de commissies voor de vakrichtingen sluiten houdende de samenstelling van de commissies voor de vakrichtingen


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 43, hersteld bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de commissies voor de vakrichtingen sluiten houdende de samenstelling van de commissies voor de vakrichtingen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4, 2°, d) worden de woorden « de heer Yvon TILBORG van het Nationaal Geografisch Instituut » door de woorden « de heer Jean-Claude HEIRMAN van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid » vervangen.

Art. 2.In artikel 10, 1°, c) van hetzelfde besluit worden de woorden « Mevr. Sofie SENESAEL van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken » door de woorden « Mevr.Ann VAN DE KERCKHOVE van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken » vervangen.

Art. 3.In artikel 11, 1°, e) van hetzelfde besluit worden de woorden « Mevr. Ann VAN DE KERCKHOVE van de Federale Overheidsdienst Justitie » door de woorden « Mevr.Sofie SENESAEL van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken »vervangen.

Art. 4.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het 1° wordt aangevuld als volgt : « d) Mevr.Christine VINCKX van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; e) de heer Bruno DUJARDIN van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;»; 2° het 2° wordt aangevuld als volgt : « d) de heer Serge CARABIN van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;»; e) de heer Mathieu HUBAUX van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.».

Art. 5.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het 1° wordt aangevuld als volgt : « e) de heer Francis PICCU van het Ministerie van Defensie.»; 2° het 2°, a), wordt vervangen als volgt : « a) Mevr.Chantal MAILLET van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; »; 3° het 2° wordt aangevuld als volgt : « e) de heer Bernard PICRON van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.».

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 april 2005.

C. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^