Ministerieel Besluit van 22 april 2015
gepubliceerd op 25 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de centra voor kortverblijf

bron
vlaamse overheid
numac
2017010182
pub.
25/01/2017
prom.
22/04/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010182

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


22 APRIL 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de centra voor kortverblijf


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 60 en 62;

Gelet op bijlage XI, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, artikel 17;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014036947 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de centra voor kortverblijf sluiten tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de centra voor kortverblijf;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 maart 2015, Besluit :

Artikel 1.Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet een centrum voor kortverblijf erkend zijn gedurende het werkingsjaar of het gedeelte ervan waarvoor de subsidies worden toegekend.

Art. 2.Het centrum voor kortverblijf moet de bezettingsgegevens jaarlijks voor 1 april indienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid met het formulier dat op de website van het agentschap staat.

Art. 3.Het jaarlijkse subsidiebedrag wordt toegekend op basis van het aantal erkende woongelegenheden op 1 januari van het desbetreffende werkingsjaar en het aantal woongelegenheden waarvoor vóór 1 januari van dat werkingsjaar een erkenning is aangevraagd, die uiterlijk op 1 januari van hetzelfde werkingsjaar ingaat.

Om de continue werking van de centra te garanderen, wordt het toegekende subsidiebedrag uitbetaald als een voorschot dat hoogstens 90% van het totale subsidiebedrag kan bedragen. Dat voorschot wordt uitbetaald voor 1 juli van het werkingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Behalve bij een uitbreiding van een al erkend centrum voor kortverblijf ontvangt het centrum de eerste drie volledige jaren van erkenning dat het voor subsidiëring in aanmerking komt, het maximale subsidiebedrag, ongeacht de gemiddelde bezetting die gerealiseerd wordt. In geval van uitbreiding van een al erkend centrum worden op de bijkomende woongelegenheden de bepalingen toegepast die al van toepassing waren voor de gesubsidieerde woongelegenheden.

Als blijkt dat het centrum voor kortverblijf een groter voorschot heeft ontvangen dan het definitieve subsidiebedrag, vordert het Agentschap Zorg en Gezondheid het verschil terug.

Als op het ogenblik van de uitkering van de voorschotten het teruggevorderde bedrag van het voorgaande jaar nog niet is betaald, wordt dat bedrag in mindering gebracht op de uit te betalen voorschotten.

Als gedurende drie opeenvolgende werkjaren de uitbetaalde voorschotten zijn teruggevorderd omdat het centrum niet voldeed aan de subsidiëringsvoorwaarden, vermeld in artikel 1 en 2, worden er geen voorschotten uitbetaald voor het werkingsjaar dat volgt op die drie werkingsjaren.

Art. 4.Het saldo wordt vereffend in de loop van het jaar dat volgt op het jaar van uitbetaling van het voorschot, na goedkeuring door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de bewijsvoering, vermeld in artikel 2.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014036947 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de centra voor kortverblijf sluiten tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de centra voor kortverblijf wordt opgeheven.

Art. 6.De subsidiedossiers over het werkingsjaar 2014 en de voorgaande jaren worden verder afgehandeld volgens de bepalingen van het ministerieel besluit van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2009 pub. 25/01/2010 numac 2010027005 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de gelijkstelling van de door buitendiensten verstrekte diensten met bestuurspersoneelskosten en voor de raming ervan in voltijdse equivalenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2009 pub. 25/01/2010 numac 2010027006 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de gelijkstelling van de door buitendiensten verstrekte diensten met hotelpersoneelskosten en voor de raming ervan in voltijdse equivalenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2009 pub. 04/02/2010 numac 2010007047 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2009 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en die sluiten tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de centra voor kortverblijf, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Brussel, 22 april 2015.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^