Ministerieel Besluit van 22 augustus 1997
gepubliceerd op 17 oktober 1997
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herzien

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022652
pub.
17/10/1997
prom.
22/08/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 1997. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 23, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 19, § 2, 7°;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 april 1990;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van 25 april 1997;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 juli 1997;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat het noodzakelijk is de werkgevers onverwijld op de hoogte te stellen van de verhoging van de van sociale zekerheidsbijdragen vrijgestelde bedragen die door de werkgevers aan de werknemers worden toegekend wegens hun aansluiting bij een vakorganisatie en de inningstellingen van sociale zekerheid de mogelijkheid te geven de nodige onderrichtingen te verstrekken, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 april 1990, wordt het getal « 3500 » vervangen door het getal « 4200 ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1997.

Brussel, 22 augustus 1997.

Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^