Ministerieel Besluit van 22 augustus 2001
gepubliceerd op 31 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 51, § 2, vijfde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de sector van de rust- en verzorgingstehuizen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022605
pub.
31/08/2001
prom.
22/08/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2001. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 51, § 2, vijfde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de sector van de rust- en verzorgingstehuizen


De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 34, eerste lid, 11°, vervangen door de wet van 24 december 1999, op artikel 37, § 12, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en van 24 december 1999, op artikel 51, § 2, vijfde lid, ingevoegd door de wet van 24 december 1999 en op artikel 213, § 2, gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 1992 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 juli 1992, 4 augustus 1992, 25 maart 1993, 22 juli 1993, 7 december 1993, 6 juli 1994, 29 september 1995, 17 april 1996, 10 januari 1997, 3 maart 1999 en 28 mei 2001;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, uitgebracht op 18 juli 2001;

Gelet op artikel 15 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de beslissing van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, genomen op 31 juli 2001, in toepassing van artikel 21, 3° lid, 2°, a) van de hiervoor genoemde wet van 25 april 1963, en waarbij hij de bevoegdheden overneemt van de Algemene Raad die op 23 juli 2001 en op 30 juli 2001 niet rechtsgeldig kon vergaderen omdat het vereiste aantal leden niet aanwezig was, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 augustus 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 6 augustus 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat er voor 2001 een risico op beduidende overschrijding wordt vastgesteld van het partieel begrotingsobjectief voor de sector van de rust- en verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden en de centra voor dagverzorging, en dat daardoor de forfaits in de rust- en verzorgingstehuizen vanaf 1 september 2001 lineair moeten worden verminderd en dat de inrichtingen vóór die datum in kennis moeten worden gesteld van de bedragen van de vermindering;

Gelet op het advies nr. 32.163/1/V van de Raad van State, gegeven op 20 augustus 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.De forfaits B, C en Cd die voor de periode van 1 september 2001 tot 31 december 2001 worden vastgesteld in toepassing van het ministerieel besluit van 19 mei 1992 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen, worden tijdens voornoemde periode respectievelijk verminderd met 1,59 euro (64 BEF), 1,74 euro (70 BEF) en 1,93 euro (78 BEF).

Indien in toepassing van artikel 2, § 1, 4de lid van hetzelfde besluit het forfait B werd bepaald op basis van vier voltijds verpleegkundigen per 30 rechthebbenden, wordt dit forfait tijdens dezelfde periode van 1 september 2001 tot 31 december 2001 verminderd met 1,44 Euro (58 BEF).

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2001.

Brussel, 22 augustus 2001.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^