Ministerieel Besluit van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 24 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 2001 betreffende de bestrijding en uitroeiing van bluetongue

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2006022861
pub.
24/08/2006
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001016380 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de bestrijding en uitroeiing van bluetongue sluiten betreffende de bestrijding en uitroeiing van bluetongue


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, inzonderheid artikel 9bis, ingevoegd bij de wet van 21 december 1994 en vervangen bij de wet van 27 december 2005;

Gelet op de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 2001, 31 december 2003, 9 juli 2004 en 20 juli 2005, en artikel 5, tweede lid, vervangen bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 1988 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 september 1990, 22 maart 1991, 2 september 1992, 7 december 1999, 21 oktober 2004, 22 mei 2005 en 10 oktober 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001016380 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de bestrijding en uitroeiing van bluetongue sluiten betreffende de bestrijding en uitroeiing van bluetongue;

Overwegende de Richtlijn 92/119/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen ten aanzien van de vesiculaire varkensziekte, gewijzigd bij Richtlijn 2002/60/EG en Verordening (EG) 806/2003;

Overwegende de Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van 20 november 2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de bestrijding en uitroeiing van bluetongue;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3 § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989, en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat uitbraken van Bluetongue vereisten dat zonder uitstel maatregelen moeten genomen worden om de eventuele verspreiding van deze ziekte te voorkomen of te beperken;

Overwegende dat de te nemen maatregelen de verspreiding moeten beletten met name door een nauwgezette controle van de bewegingen van de dieren en van de producten die de infectie kunnen verspreiden, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 20 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001016380 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de bestrijding en uitroeiing van bluetongue sluiten betreffende de bestrijding en uitroeiing van bluetongue worden de volgende wijgingen aangebracht: 1° in de ganse tekst wordt het woord « Dienst » vervangen door het woord « Agentschap »;2° in de ganse tekst worden de woorden « Inspecteur-dierenarts » vervangen door de woorden « het Agentschap »;3° in artikel 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht: -punt 13° wordt opgeheven; - punt 14° wordt vervangen door een nieuwe bepaling, luidende als volgt : « 14° Het Agentschap: het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; » 4° in artikel 9, §3, wordt in punt 1° de eerste zin vervangen door een nieuwe bepaling, luidende als volgt : « 1° alle aangetaste of door de ziekte verdacht aangetaste dieren van de vatbare soorten kunnen worden afgemaakt en vernietigd op bevel van en onder toezicht van het Agentschap op basis van een gemotiveerde beslissing van de gedelegeerd bestuurder van het Agentschap.» 5° in artikel 14, wordt punt 4° geschrapt.6° een artikel 14bis wordt ingevoerd na artikel 14, luidende als volgt: « Art.14bis. Dieren van de vatbare soorten die zich in een haard, beschermings- of toezichtsgebied bevinden, mogen dit gebied waarin ze zich bevinden niet verlaten.

Dieren mogen wel van het toezichtsgebied naar het beschermingsgebied verplaatst worden en dieren afkomstig van buiten deze zones mogen aangevoerd worden naar het beschermings- of toezichtsgebied. Vanaf hun intrede in een van deze zones vallen zij onder de regels die hierin voorzien zijn. »; 7° In artikel 15, worden de woorden « van artikel 14, 4° » vervangen door « van artikel 14bis ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 augustus 2006.

Brussel, 22 augustus 2006.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^