Ministerieel Besluit van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 09 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006203181
pub.
09/10/2006
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006


De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 15 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.05, programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 18 juli 2002, 7 november 2002 en 4 december 2003 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van Interreg III A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, namelijk het volgende dossier (titels en codificatie van het medegefinancierde project) : Interreg III A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : De duurzame ontwikkeling en de gezamenlijke valorisatie van de grensoverschrijdende grondgebieden bevorderen;

Maatregel 2.2 : Toeristische en culturele valorisatie van het overschrijdende grondgebied;

Titel : EURAPHIS II "Animatie van het Patrimonium van de historische steden van de Euregio (Lobbes)";

Begunstigde : VVV van de stad Lobbes;

Basisallocatie : 41.05.06;

Ordonnanceringskredieten : 63 duizend EUR;

Codificatie van het project : E IFF 1 202FW AT11 C, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 63 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 06 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 30 en van programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 22 augustus 2006.

M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^