Ministerieel Besluit van 22 augustus 2012
gepubliceerd op 05 september 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000566
pub.
05/09/2012
prom.
22/08/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


De Staatsecretaris voor Asiel en Migratie, Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de artikelen 7, 27, 28, 51/5, 74/5 en 74/11;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, hierna genoemd « koninklijk besluit van 2 augustus 2002 betreffende de gesloten centra », de artikelen 46, 47 et 51;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juni 2009 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op welbepaalde plaatsen, gesitueerd in het grensgebied, voorzien in artikel 74/5, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, hierna genoemd « koninklijk besluit van 8 juni 2009 betreffende de INAD-centra », de artikelen 61 et 62;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Overwegende de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken;

Overwegende de programmawet van 30 december 2001;

Overwegende het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

Overwegende het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;

Overwegende het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten, Besluit :

Artikel 1.Artikel 5, van het ministerieel besluit van 18 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij het ministeriële besluit van 25 juni 2012, wordt aangevuld met een lid, luidende : « De personeelsleden binnen het bureau Permanentie van de Directie Controle Binneland en Grenzen van de Dienst Vreemdelingenzaken die minimaal een functie van attaché uitoefenen of tot de A1-klasse behoren zijn eveneens bevoegd voor de toepassing van artikel 74/11, § 1, derde en vierde lid, van de wet van 15 december 1980. ».

Art. 2.In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 17 juni 2009, 20 september 2011, 17 november 2011 en 25 juni 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « artikel 7, tweede tot vierde lid » worden vervangen door de woorden « artikel 7, tweede tot vijfde lid »;2° de woorden « artikel 27, §§ 2 en 3;artikel 28, tweede lid » worden vervangen door de woorden « artikel 27; artikel 28 »; 3° de woorden « artikel 51/5, §§ 1 en 2, en § 3, tweede en derde lid » worden vervangen door de woorden « artikel 51/5, §§ 1 en 2, en § 3, tweede tot vierde lid »;4° de woorden « artikel 74/5, § 3, eerste lid, en § 4, 2° » worden vervangen door de woorden « artikel 74/5, § 1, § 3, eerste lid, en § 4, 2° ».

Art. 3.In hoofdstuk IV van het ministerieel besluit van 18 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een artikel 19/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 19/1.Aan de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken en, in zijn afwezigheid, aan het personeelslid van de Dienst Vreemdelingenzaken dat belast is met de Directie Controle Binnenland en Grenzen, wordt de delegatie van bevoegdheid verleend, voor de toepassing van : 1° artikel 46, derde en vierde lid, artikel 47 en artikel 51, tweede lid, van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 betreffende de gesloten centra;2° artikel 61, derde en vierde lid, en artikel 62, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8 juni 2009 betreffende de INAD-centra. De personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken die minimaal een functie van adviseur uitoefenen of tot de A3-klasse behoren en die te dien einde aangeduid worden door de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken door middel van een door hem gedateerd en ondertekend schrijven, zijn eveneens bevoegd. ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 augustus 2012.

De Staatsecretaris voor Asiel en Migratie, Mevr. M. DEBLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^