Ministerieel Besluit van 22 december 2015
gepubliceerd op 29 december 2015

Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003474
pub.
29/12/2015
prom.
22/12/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003474

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


22 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging


De Minister van Financiën, Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 320 en 321;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003664 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging sluiten tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 18 december 2001, 28 maart 2003, 15 mei 2007, 23 februari 2009 en 31 maart 2009;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende dat: - artikel 14ter van het ministerieel besluit van 17 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003664 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging sluiten tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging, bepaalde dat hospitalen die op elektronische wijze factureren volgens de inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekeringen geldende wettelijke of reglementaire bepalingen ervan vrijgesteld zijn een duplicaat van de factuur op te stellen voor geneeskundige verstrekkingen aan de rechthebbende van de ziekte-en invaliditeitsverzekering alsook van het gebruik van de overeenstemmingsstrook; - de mogelijkheid om elektronisch te factureren en vrijgesteld te zijn een duplicaat van de factuur af te leveren naar andere inrichtingen voor geneeskundige inrichtingen maar ook naar andere individuele zorgverstrekkers moet kunnen worden uitgebreid; - artikel 53 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals gewijzigd door de artikels 22 en 23 van de wet van 17 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, aan alle zorgverleners, ongeacht de verstrekkingen voor eigen of voor andermans rekening worden verricht, de verplichting oplegt een ontvangstbewijs af te leveren voor alle betaalde sommen, alsook een bewijsstuk uit te reiken ingeval het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering vervangen wordt door een elektronische gegevens-overdracht aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende of ingeval van cumulatie van vergoedbare en niet-vergoedbare verstrekkingen; - de formulieren van getuigschriften voor verstrekte hulp derhalve moeten worden aangepast; - de voornoemde wet van 17 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten in werking is getreden op 1 juli 2015; - huidig besluit van toepassing is op de aflevering van ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp met ingang van 1 juli 2015 en derhalve met hoogdringendheid moet worden genomen, Besluit :

Artikel 1.De bepalingen van dit besluit zijn toepasselijk op de ziekenhuizen, op de hospitalen, op de bejaardentehuizen, op de rust- en verzorgingstehuizen, op de psychiatrische verzorgingstehuizen, op de dagverzorgingscentra, op de projecten "beschermd wonen ", op de poliklinieken en op de gelijkaardige centra en inrichtingen, met rechtspersoonlijkheid, wat de geneeskundige verstrekkingen betreft waarvoor de vergoeding voor hun rekening wordt ontvangen.

Art. 2.§ 1. Wat de in artikel 3 bedoelde formulieren betreft, zijn de bepalingen van dit besluit eveneens toepasselijk op de geneesheren, op de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, op de tandheelkundigen, op de vroedvrouwen, op de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, op de kinesitherapeuten, op de logopedisten en de orthoptisten, de podologen en diëtisten, op de ergotherapeuten en in de gevallen en met naleving van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de bijzondere bepalingen opgenomen in de ministeriële besluiten van 22 december 2015 die respectievelijk op hen van toepassing zijn. § 2. De bepalingen van dit besluit zijn eveneens van toepassing op de personen andere dan deze bedoeld in § 1 die voor hun eigen rekening een inrichting als deze bedoeld in artikel 1 beheren of een kabinet waar geneeskundige zorgen worden verstrekt, die geen rechtspersoonlijkheid bezitten, op voorwaarde dat deze personen een boekhouding voeren die elke verrichting inzake ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de desbetreffende inrichting duidelijk doet uitkomen.

Art. 3.Onverminderd de wettelijke of reglementaire bepalingen die inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering gelden, gebruiken de inrichtingen waarvan sprake is in de artikelen 1 en 2, voor al de aldaar bedoelde geneeskundige verstrekkingen die er in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering worden verleend, één van de volgende formulieren van ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp, waarvan het model als bijlage voorkomt : 1° het formulier van ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp, van het model A (bijlage 1), voor al de geneeskundige verstrekkingen die worden verricht door de geneesheren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;2° het formulier van ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp, van het model E (bijlage 2), voor al de door de tandheelkundigen verrichte geneeskundige verstrekkingen;3° het formulier van ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp, van het model G (bijlage 3), voor al de geneeskundige verstrekkingen die worden verricht door de vroedvrouwen, de verpleegsters, de verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden en de kinesitherapeuten;4° het formulier van ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp, van het model I (bijlage 4), voor al de geneeskundige verstrekkingen die worden verricht door de logopedisten, de orthoptisten, de podologen, diëtisten en de ergotherapeuten.5° het formulier van ontvangstbewijs-verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp van het model D (bijlage 5), voor al de geneeskundige verstrekkingen die worden verricht door de in 1° tot 4° hiervoor bedoelde zorgverleners;6° het op rood papier gedrukte formulier van overeenstemmingsstrook, van het op bijlage 6 voorkomende model, voor alle geneeskundige verstrekkingen die voorkomen op een factuur opgesteld volgens de inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering geldende wettelijke of reglementaire bepalingen.Onder "factuur opgesteld volgens de inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering geldende wettelijke of reglementaire bepalingen", hierna "factuur" genoemd moet worden verstaan de verpleegnota's en onkostennota's die door deze bepalingen zijn voorgeschreven.

Wat de geneeskundige verstrekkingen betreft die worden verricht door tandheelkundigen die tevens als geneesheer werkzaam zijn, gebruiken de genoemde inrichtingen : a) het formulier van getuigschrift voor verstrekte hulp van het model A (bijlage 1), wanneer het om medische verstrekkingen gaat;b) het formulier van getuigschrift voor verstrekte hulp van het model E (bijlage 2), wanneer het om tandheelkundige verstrekkingen gaat.

Art. 4.De formulieren van ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp bestaan uit 2 delen : 1° het bovenste deel is het getuigschrift voor verstrekte hulp dat de rechthebbende inzake ziekte-en invaliditeitsverzekering ter zake in staat stelt de voor hem bepaalde voordelen te genieten;2° het onderste deel vormt het ontvangstbewijs, dat voor de patiënt als bewijs van betaling geldt. Wanneer de zorgverlener ertoe gehouden is tegelijkertijd het getuigschrift voor verstrekte hulp en het ontvangstbewijs aan zijn patiënt af te leveren, mag hij het ontvangstbewijs niet scheiden van het getuigschrift voor verstrekte hulp.

Art. 5.De formulieren waarvan sprake is in artikel 3, worden tegen betaling ter beschikking gesteld van de inrichtingen voor geneeskundige verzorging, die ze moeten bestellen bij de door de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering aangewezen drukker.

De prijs en de wijze van bestelling, levering en betaling van deze formulieren worden bepaald door de voormelde dienst.

Art. 6.De formulieren van ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp, die bestaan uit originelen en duplicaten, worden geleverd in boekjes- of in kettingvorm.

Art. 7.§ 1. De formulieren van ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp bevatten de algemene vermeldingen die op de bij dit besluit gevoegde modellen voorkomen. De formulieren in boekjesvorm dragen een teken dat optisch kan worden gelezen en dat toelaat de betrouwbaarheid en de veiligheid van de productie en de verdeling van de documenten te waarborgen. § 2. Op de formulieren in boekjesvorm moet het bovenste deel, dat het getuigschrift voor verstrekte hulp vormt, de volgende individuele vermeldingen aangaande de zorgverlener bevatten: 1° de naam en voornaam;2° de hoedanigheid 3° het adres van de woonplaats of van de spreekkamer;4° het identificatienummer bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Op de kettingformulieren wordt door de zorgverlener het bovenste deel, dat het getuigschrift voor verstrekte hulp vormt, aangevuld met de in het eerste lid opgesomde vermeldingen. § 3. In het onderste deel, dat het ontvangstbewijs van het formulier ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp vormt, wordt in het vak "geïnd voor rekening van KBO-nr." het KBO-nummer gedrukt van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon of de associatie voor wiens rekening de som wordt geïnd.

Art. 8.De formulieren van ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp in boekjesvorm worden doorlopend genummerd, per type van formulier, per leveringsjaar en per inrichting. De kettingformulieren van getuigschriften voor verstrekte hulp worden in stijgende niet doorlopende volgorde genummerd, per type van formulier, per leveringsjaar en per inrichting. Zij moeten zoveel mogelijk volgens hun nummering worden gebruikt; zij blijven onbeperkt geldig, ook na het verstrijken van het jaar van de levering.

Art. 9.Het ontvangstbewijs moet aan de schuldenaar worden uitgereikt door de inrichtingen vermeld in artikel 1 en 2 als kwijting van alle honoraria, commissies, bezoldigingen, terugbetalingen van kosten en andere beroepsontvangsten, met inbegrip van de voorschotten.

Wanneer het ontvangstbewijs zonder getuigschrift voor verstrekte hulp wordt gebruikt, moet het niet-gebruikte bovenste deel, dat het getuigschrift voor verstrekte hulp vormt, worden doorstreept en gevoegd blijven bij het boekje of bij de duplicaten.

Art. 10.De inrichtingen vermeld in artikel 1 en 2 zijn ervan ontheven een ontvangstbewijs af te leveren : 1° voor de betalingen die door storting of overschrijving op hun bankrekening worden gedaan;2° voor de bedragen betaald door de rechthebbende aan de zorgverstrekker, in onderhavig geval de inrichting voor geneeskundige verzorging bedoeld in artikel 1 en 2, die worden vermeld op het bewijsstuk bedoeld in artikel 53, § 1/2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 11.De getuigschriften voor verstrekte hulp en de facturen worden ingevuld overeenkomstig de inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering geldende wettelijke of reglementaire bepalingen.

Art. 12.De bij het gebruik op het origineel van het getuigschrift voor verstrekte hulp gedane inschrijvingen, behalve die betreffende de identiteit van de patiënt, worden gelijktijdig op het duplicaat overgebracht door middel van de doorschrijflaag die een gedeelte van de keerzijde van het origineel bedekt.

De inrichting voor geneeskundige verzorging moet het duplicaat aanvullen met een verwijzing naar de boekhouding, verwijzing die het de bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën mogelijk maakt zich ervan te vergewissen dat de ontvangsten in verband met de op het origineel vermelde geneeskundige verstrekkingen juist werden ingeboekt.

Art. 13.De overeenstemmingsstroken worden voor elke inrichting, per leveringsjaar, doorlopend genummerd; zij bestaan uit twee van elkaar afscheidbare delen met hetzelfde nummer.

Art. 14.Zowel op het origineel van de factuur als op het duplicaat kleeft zij het overeenstemmende deel van eenzelfde overeenstemmingsstrook.

Wanneer de gegevens van individuele facturen worden verzameld op een verzamelfactuur volstaat het de overeenstemmingsstrook te kleven op de verzamelfactuur.

Art. 15.Een kopie van de bewijsstukken, opgesteld overeenkomstig artikel 53, § 1/2 van de wet van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, met dezelfde vermeldingen als het origineel, behoudens de vermeldingen betreffende de identiteit van de patiënt, moet door de inrichting voor geneeskundige verzorging kunnen worden voorgelegd.

Art. 16.Op verzoek van de ambtenaren van de bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën moet de inrichting voor geneeskundige verzorging haar, zonder verplaatsing, de duplicaten bedoeld in artikel 14, alsmede de voorraad niet gebruikte formulieren van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken, en de kopie van de bewijsstukken bedoeld in artikel 15, voorleggen.

Afwijkingsmaatregelen

Art. 17.§ 1. Artikel 14 is niet van toepassing op hospitalen die op elektronische wijze factureren volgens de inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering geldende wettelijke of reglementaire bepalingen of overeenkomstig de bepalingen van artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun verleend door de openbare centra van welzijn. § 2. Artikel 14 is niet meer van toepassing op de geneeskundige inrichtingen, bedoeld in artikel 1 en 2, andere dan de hospitalen, die op elektronische wijze factureren volgens de inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering geldende wettelijke of reglementaire bepalingen of overeenkomstig de bepalingen van artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun verleend door de openbare centra van welzijn, vanaf de datum van inwerkingtreding van een in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd protocol, dat de modaliteiten regelt inzake de uitwisseling van inlichtingen tussen de Federale Overheidsdienst Financiën enerzijds en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), de verzekeringsinstellingen anderzijds, aangaande de bovenvermelde geneeskundige inrichtingen.

Art. 18.De geneeskundige inrichtingen, bedoeld in artikel 1 en 2, die op elektronische wijze factureren volgens de inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering geldende wettelijke of reglementaire bepalingen of overeenkomstig de bepalingen van artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun verleend door de openbare centra van welzijn, zijn vrijgesteld van de aflevering van een ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp vanaf de datum van inwerkingtreding van een in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd protocol, dat de modaliteiten regelt inzake de uitwisseling van inlichtingen tussen de Federale Overheidsdienst Financiën enerzijds en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), de verzekeringsinstellingen anderzijds, aangaande de bovenvermelde geneeskundige inrichtingen.

Overgangs-, opheffings- en uitvoeringsmaatregelen

Art. 19.Het ministerieel besluit van 17 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003664 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging sluiten tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging, wordt opgeheven.

Art. 20.De formulieren van getuigschriften voor verstrekte hulp, ingevoerd of behouden vóór 1 juli 2015 door het voormelde ministerieel besluit van 17 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998003664 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging sluiten, waarover de inrichtingen voor geneeskundige verzorging op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit nog zouden beschikken, blijven geldig tot 31 december 2016, op voorwaarde dat op het getuigschrift voor verstrekte hulp de verplichting wordt nageleefd het geïnde bedrag te vermelden alsook de andere wettelijke vermeldingen bepaald in huidig besluit.

Art. 21.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

Brussel, 22 december 2015 J. VAN OVERTVELDT

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 december 2015.

De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 december 2015.

De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 december 2015.

De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Bijlage 4 bij het ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 december 2015.

De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Bijlage 5 bij het ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 december 2015.

De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Bijlage 6 bij het ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 december 2015.

De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^