Ministerieel Besluit van 22 januari 2004
gepubliceerd op 02 maart 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende oprichting van een basisoverlegcomité in het gebied van sectorcomité XII voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004022069
pub.
02/03/2004
prom.
22/01/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JANUARI 2004. - Ministerieel besluit houdende oprichting van een basisoverlegcomité in het gebied van sectorcomité XII voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, inzonderheid de artikelen 259 tot en met 300;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 23 november 2003 uitgebracht door het Hoog Overlegcomité, opgericht in het gebied van Sectorcomité XII, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder 'Kenniscentrum': het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Art. 2.Er wordt een basisoverlegcomité opgericht voor het Kenniscentrum in het gebied van het Hoog Overlegcomité dat overeenstemt met het Sectorcomité XII.

Art. 3.Het gebied van het in artikel 2 bedoelde basisoverlegcomité behelst het Kenniscentrum.

Art. 4.Het in artikel 2 bedoelde basisoverlegcomité wordt voorgezeten door de algemeen directeur van het Kenniscentrum of door de titularis van de management- of staffunctie die hij aanwijst.

Art. 5.Behoudens de voorzitter, bestaat de overheidsdelegatie uit ten minste twee personeelsleden van niveau A of titularissen van een managementfunctie.

Art. 6.De voorzitter wijst de personeelsleden aan die belast zijn met het secretariaat van het basisoverlegcomité.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 januari 2004.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^