Ministerieel Besluit van 22 januari 2004
gepubliceerd op 13 februari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2004022073
pub.
13/02/2004
prom.
22/01/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JANUARI 2004. - Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 2001 en 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022136 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen sluiten houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, gewijzigd bij de wetten van 19 juli en 30 december 2001, inzonderheid op artikel 4, § 3, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003023054 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen sluiten betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is om onverwijld de modaliteiten te specificeren voor de meldingsplicht, voorzien in het koninklijk besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003023054 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen sluiten betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De modaliteiten van de melding als bedoeld in art. 8, § 1, van het koninklijk besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003023054 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen sluiten betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen zijn, onverminderd de modaliteiten als bedoeld in § 2, de volgende : 1° de persoon die de melding doet, brengt de in zijn provincie gevestigde provinciale controle-eenheid (PCE) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen telefonisch op de hoogte;2° de persoon die de melding doet bevestigt gelijktijdig de informatie door dezelfde provinciale controle-eenheid het in bijlage I opgenomen meldingsformulier,vervolledigd met de reeds beschikbare gegevens, toe te zenden.Hierbij worden minimaal de vakjes, aangeduid met een ster vervolledigd; 3° de exploitant of, naargelang het geval, de productverantwoordelijke zendt, van zodra hij in het bezit is van de noodzakelijke, aanvullende gegevens, deze toe door middel van het in bijlage I bedoelde meldingsformulier. De formulieren, bedoeld onder de punten 2 en 3 worden gefaxt of elektronisch verzonden.

De telefoonnummers, faxnummers en de elektronische adressen zijn met een bericht in het Belgisch Staatsblad meegedeeld en bevinden zich op de site : http://www.favv.be. § 2. 1° De melding door de exploitanten van de sector van de primaire plantaardige productie gebeurt aan de hand van het formulier dat in bijlage II is opgenomen. 2° De melding door de exploitanten van de sector van de primaire dierlijke productie gebeurt aan de hand van het formulier dat in bijlage III is opgenomen.Zij moeten zich in het geval van een dierenziekte tevens laten bijstaan door een dierenarts. In dat geval zal het genoemde formulier door beide partijen ondertekend worden.

Art. 2.De uitvoering van de meldingsplicht door de laboratoria, de inspectie- en certificeringsorganismen wordt als voldaan beschouwd als zij over het bewijs beschikken dat de meldingplicht reeds uitgevoerd werd volgens de modaliteiten beschreven in dit besluit.

Art. 3.De modaliteiten, van toepassing op de samenwerking als bedoeld in art. 8, § 3, van datzelfde koninklijk besluit, zijn de volgende : 1° de exploitant zendt onmiddellijk naar het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen alle door haar noodzakelijk geachte, beschikbare gegevens toe;2° de exploitant neemt op verzoek van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen deel aan de overlegvergaderingen.

Art. 4.Het persbericht als bedoeld in art. 8, § 2, van datzelfde koninklijk besluit dient ten minste de in bijlage IV vermelde informatie te bevatten en dient, ten laatste op het moment van zijn verspreiding, toegezonden te worden aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2004.

Brussel, 22 januari 2004.

R. DEMOTTTE

Bijlage I Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld PRODUCT Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HERKOMST VAN HET PRODUCT Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld DISTRIBUTIE (OF LOKALISATIE) VAN HET PRODUCT Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld AARD VAN HET PROBLEEM Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld GETROFFEN MAATREGELEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld ADVIEZEN AAN CONSUMENTEN OF GEBRUIKERS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld ANDERE INFORMATIE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 januari 2004.

R. DEMOTTE

Bijlage II Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld PRODUCT Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld GEVAAR Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld GETROFFEN MAATREGELEN : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld ANDERE INFORMATIE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Handtekening melder : Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 januari 2004.

R. DEMOTTE

Bijlage III Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld PRODUCT Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld GEVAAR Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld GETROFFEN MAATREGELEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld ANDERE INFORMATIE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Persoon die verantwoordelijk is voor de verzending van de melding (schrappen wat niet van toepassing is) : VERANTWOORDELIJKE VAN DE PRIMAIRE DIERLIJKE PRODUCTIE/dierenarts Handtekening verantwoordelijke van de primaire dierlijke productie : Handtekening dierenarts : Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 januari 2004.

R. DEMOTTE

Bijlage IV MINIMALE INFORMATIE VOOR PERSBERICHT PRODUCT - PRODUCTCATEGORIE - PRODUCTNAAM/HANDELSBENAMING - PRODUCTMERK - IDENTIFICATIE PARTIJ - DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID OF UITERSTE GEBRUIKSDATUM EN/OF FABRICAGEDATUM - VERKOOPPERIODE - PRODUCTBESCHRIJVING ((directe) verpakking, staat, foto of afbeelding...) ALGEMENE INFORMATIE - NAAM EN ADRES VAN DE FABRIKANT/OF PRODUCENT/OF VERPAKKER/OF BEZITTER VAN DE ERKENNING (niet vereist voor exploitanten van de sector van de primaire productie) - ERKENNINGSNUMMER - DISTRIBUTEUR/NAAM VAN BEZITTER VAN DE ERKENNING AARD VAN HET PROBLEEM - AARD VAN HET GEVAAR - AARD VAN HET RISICO ADVIEZEN AAN CONSUMENTEN OF GEBRUIKERS - WAT DOEN MET PRODUCT - ADVIEZEN AAN CONSUMENTEN OF GEBRUIKERS - PLAATS VAN TERUGNAME VAN HET PRODUCT EN GEGEVENS - VOORWAARDEN INZAKE TERUGNAME VAN HET PRODUCT - TEL.NR. VAN HET BEDRIJF DAT DIENT ALS CONTACTPUNT VOOR DE CONSUMENT Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 januari 2004.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^