Ministerieel Besluit van 22 januari 2009
gepubliceerd op 30 januari 2009

Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003044
pub.
30/01/2009
prom.
22/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 JANUARI 2009. - Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (1), artikel 3, het laatst gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2006 (2);

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (3) en de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak in bijlage bij dit besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008003440 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten (4);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (5), artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (6) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (7);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat dit besluit voornamelijk tot doel heeft de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008003440 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, dat ten gevolge van de ingediende verzoeken door de marktdeelnemers bepaalde prijsklassen ingevoegd moeten worden in deze tabel; dat de met deze nieuwe prijsklassen overeenstemmende fiscale kentekens zo vlug mogelijk ter beschikking moeten worden gesteld van de marktdeelnemers in gefabriceerde tabak; dat, onder deze voorwaarden, de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak zonder uitstel moet worden aangepast, Besluit :

Artikel 1.Artikel 23 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak wordt vervangen als volgt : « Ingevolge de bepalingen van artikel 22 en daar de kleinhandelsprijs enkel blijkt uit de verkoopprijs in de openbare slijterijen, kan de marktdeelnemer zijn producten in principe slechts leveren aan de kleinhandelaars die hun producten uitstallen op een plaats toegankelijk voor het publiek. ».

Art. 2.Artikel 24, lid 1 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 januari 2008, wordt vervangen als volgt : « In afwijking op de bij artikel 23 vastgelegde regel, wordt toegestaan dat hier te lande in het verbruik gestelde tabaksfabrikaten ook worden geleverd aan andere personen dan kleinhandelaars met uitstalling, op voorwaarde dat de belastbare kleinhandelsprijs wordt berekend over de eenheidsprijs vermenigvuldigd met één van de volgende coëfficiënten : a) 1,77 voor sigaren;b) 6,62 voor sigaretten;c) 3,26 voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten alsmede andere soorten rooktabak.».

Art. 3.Artikel 26 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 augustus 2002, wordt vervangen als volgt : « Voor de tabak geleverd aan kleinhandelaars die uitstallen op een plaats toegankelijk voor het publiek bepalen de belanghebbenden, bedoeld in artikel 9, § 1 van de wet, zelf, door de keuze van de kleinhandelsprijs, de categorie waartoe hun producten dienen te behoren.

Niets belet derhalve dat de belanghebbenden een fiscaal kenteken aanbrengen voor een verkoopprijs boven de feitelijke waarde van de producten. Doch éénmaal het kenteken is aangebracht moeten de producten aan de verbruiker verplicht worden verkocht tegen de op het kenteken vermelde prijs. ».

Art. 4.Artikel 30 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008003440 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 30.De eigenlijke fiscale bandjes hebben de vorm van een rechthoek met de volgende afmetingen :

Destination

Longueur-Largeur (en mm)

Bestemming

Lengte - Breedte (in mm)


Cigares vendus à la pièce

72

10

Stuksgewijs verkochte sigaren

72

10


Cigares logés en emballages de :

Sigaren in verpakkingen van :


2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 et 250 pièces


340


15

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 en 250 stuks


340


15


Cigarettes logées en emballages de :

Sigaretten in verpakkingen van :


19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 pièces


170


12

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 stuks


170


12

50 et 100 pièces

260

12

50 en 100 stuks

260

12


Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :

Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van :


1g, 2g, 3g, 21g, 25g, 28g, 29g, 30g, 33g, 35g, 40g, 50g, 55g, 60g, 65g et 70g


170


12

1g, 2g, 3g, 21g, 25g, 28g, 29g, 30g, 33g, 35g, 40g, 50g, 55g, 60g, 65g en 70g


170


12

100g, 125g, 130g, 132g, 134g, 140g et 150g


260


12

100g, 125g, 130g, 132g, 134g, 140g en 150g


260


12

170g, 180g, 190g, 194g, 200g, 210g, 220g, 250g, 295g, 300g, 350g, 475g, 500g, 625g, 700g et 1000g


340


15 ».

170g, 180g, 190g, 194g, 200g, 210g, 220g, 250g, 295g, 300g, 350g, 475g, 500g, 625g, 700g en 1000g


340


15 ».


Art. 5.Artikel 33 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008003440 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 33.Op de hierna vermelde producten mogen de fiscale bandjes, beschreven in de artikelen 31 en 32 van dit besluit, vervangen worden door de fiscale sluitzegels zoals beschreven in artikel 34 : a) sigaren in gesloten verpakkingen van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 of 250 stuk(s);b) sigaretten in gesloten verpakkingen van 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 of 100 stuks;c) rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in gesloten verpakkingen met een nettogewicht van 1, 2, 3, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 295, 300, 350, 475, 500, 625, 700 of 1000 gram. Speciale fiscale sluitzegels, hierna assortimentszegels genoemd, mogen eveneens worden aangebracht op gesloten verpakkingen die een assortiment sigaren bevatten. ».

Art. 6.Artikel 35, lid 1 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 wordt vervangen als volgt : « Om Belgische fiscale kentekens te bekomen richt de marktdeelnemer aan de ontvanger van het accijnskantoor Brussel (Tabak) een aanvraag volgens het model nr. 501, van bijlage V. Deze aanvraag moet worden ingediend ten minste 10 werkdagen voor de door de marktdeelnemer gewenste datum van levering van de fiscale kentekens. ».

Art. 7.Artikel 46, laatste lid van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 wordt vervangen als volgt : « In alle gevallen waar de terugname of de omruiling gebeurt op vraag van de tabakssector en niet van de Administratie, zijn de kosten bedoeld in vorige alinea verschuldigd. ».

Art. 8.Artikel 51 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 augustus 2002, wordt vervangen als volgt : «

Art. 51.De marktdeelnemer mag, indien hij dit wenst, de sigaren verfraaien met een sierring van zijn firma, hetzij naast het fiscaal kenteken, hetzij gedeeltelijk er overheen. In dergelijk geval moet de kleinhandelsprijs volledig zichtbaar blijven. ».

Art. 9.Artikel 54, lid 1 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008003440 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : « Elke verpakking van sigaren moet 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 of 250 stuks bevatten. ».

Art. 10.Artikel 58, lid 2 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008003440 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : « De verkoop van sigaretten per stuk of in busseltjes is verboden.

Elke verpakking moet 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 of 100 stuks bevatten. De bepalingen van de artikelen 54 tot 57, met uitzondering van de eerste alinea van artikel 54, zijn van toepassing op sigaretten. ».

Art. 11.Artikel 60 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008003440 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 60.Elke verpakking van rooktabak moet netto 1, 2, 3, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 295, 300, 350, 475, 500, 625, 700 of 1000 gram bevatten. De bepalingen van de artikelen 54 tot 57 zijn, met uitzondering van de eerste alinea van artikel 54, van toepassing op rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere rooktabak. ».

Art. 12.Artikel 94 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 januari 2008, wordt vervangen als volgt : «

Art. 94.Voor de heffing van de accijns en eventueel de bijzondere accijns op tabaksfabrikaten die werden aangehaald ten laste van onbekenden, alsmede op tabak die het voorwerp is van een onregelmatig bezit of vervoer en waarvoor een overtreding werd vastgesteld, wordt de kleinhandelsprijs, welke ook de herkomst is van deze producten, als volgt bepaald : Sigaren, per stuk 0,33 EUR Sigaretten, per stuk 0,32 EUR Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten, en andere soorten rooktabak, per kilogram 115,48 EUR. ».

Art. 13.In de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008003440 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de belastingschaal « A.Sigaren » wordt vervangen door de volgende nieuwe belastingschaal : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 14.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2009.

Brussel, 22 januari 2009. _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997;(2) Belgisch Staatsblad van 28 december 2006;(3) Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994;(4) Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2008;(5) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973;(6) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989; (7) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^