Ministerieel Besluit van 22 juli 2009
gepubliceerd op 13 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2009014204
pub.
13/08/2009
prom.
22/07/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JULI 2009. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg sluiten houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg


De Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002014132 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg sluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg sluiten houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg;

Overwegende dat het noodzakelijk is bepaalde taken te delegeren aan ambtenaren van niveau C om een betere dienstverlening aan de wegvervoerders mogelijk te maken, Besluiten :

Artikel 1.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 3 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg sluiten houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg worden volgende wijzigingen aangebracht : - in § 2, eerste lid, wordt « 13 » vervangen door « A3 »; - in § 2 wordt 2° geschrapt; - in § 3, eerste lid, wordt « 10 » vervangen door « A1 » of « A2 »; - in § 3 wordt 2° geschrapt; - in § 3 wordt 4° vervangen als volgt : « 4° termijnen van minder dan 6 maanden te bepalen om te voorzien in de vervanging van de houder van het getuigschrift of van het bewijs van vakbekwaamheid in geval van ontslagneming of ontslagverlening »; - in § 3 wordt 5° geschrapt; - in § 3, 6°, worden de woorden « zegelrechten en » geschrapt; - in § 3 wordt 8° geschrapt.

Art. 2.Aan artikel 2, § 4, van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : - in 14° worden de woorden « van een vervoervergunning of » ingevoegd na het woord « intrekking »; - een 16° tot 18° worden toegevoegd, luidende : « 16° een termijn van 6 maanden te verlenen om te voorzien in de vervanging van de houder van het getuigschrift of van het bewijs van vakbekwaamheid in geval van ontslagneming of ontslagverlening; 17° elke vervoervergunning toe te kennen. De materiële afgifte van de vervoervergunningen, alsook de waarmerking van de kopieën van die documenten kan echter worden gedelegeerd aan ambtenaren die zijn bekleed met een graad van niveau D; 18° elk bestuurdersattest toe te kennen. De materiële afgifte van de bestuurdersattesten kan echter worden gedelegeerd aan ambtenaren die bekleed zijn met een graad van niveau D ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2009.

Brussel, 22 juli 2009.

De Eerste Minister, H. VAN ROMPUY De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^