Ministerieel Besluit van 22 juli 2009
gepubliceerd op 05 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingenformulier voor het verkrijgen van de tijdelijke uitbreiding van de toepassing van een sociale verzekering in geval van faillissement voor de zelfstandigen in moeilijkheden, geconfronteerd

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022377
pub.
05/08/2009
prom.
22/07/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JULI 2009. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingenformulier voor het verkrijgen van de tijdelijke uitbreiding van de toepassing van een sociale verzekering in geval van faillissement voor de zelfstandigen in moeilijkheden, geconfronteerd met een aanzienlijke daling van de omzet of van hun inkomsten die hen in een zodanige economische situatie brengt dat er een risico op faling of kennelijk onvermogen bestaat, in uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels


De Minister van Zelfstandigen, Gelet op de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, artikel 32;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen in geval van faillissement en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 2bis, tweede lid, derde streepje;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juli 2009 houdende uitvoering van artikel 2bis, tweede lid, derde streepje, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen in geval van faillissement en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 2;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Regering, onder meer op vraag van de sociale partners, met de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, een aantal tijdelijke crisismaatregelen met het oog op het behoud van de tewerkstelling genomen heeft;

Overwegende dat, via een amendement, extra maatregelen ten gunste van de zelfstandigen in moeilijkheden ten gevolge van de economische crisis werden ingevoegd in deze wet;

Overwegende dat er - tijdelijk - wordt voorzien in een uitbreiding van de bestaande sociale verzekering in geval van faillissement ten gunste van de zelfstandigen en gelijkgestelde personen tot gevallen waarin de zelfstandigen hun inkomsten zien dalen ten gevolge van de economische crisis en daardoor zelf in moeilijkheden komen. Het doel is te vermijden dat de betrokken zelfstandigen effectief failliet zouden gaan;

Overwegende dat deze tijdelijke uitbreiding in werking trad op de datum van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 19 juni 2009, met name 25 juni 2009 en dat het uitvoeringsbesluit van 14 juli 2009 eerstdaags zal worden gepubliceerd;

Overwegende dat de praktische toepassing van deze nieuwe, tijdelijke regelgeving uitwijst dat het noodzakelijk is om een nieuw en aangepast inlichtingenformulier op te stellen aangezien het inlichtingenformulier opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen in geval van faillissement en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels niet alle dienstige en nuttige vragen bevat die nodig zijn voor een correcte toepassing van de nieuwe tijdelijke uitbreiding voorzien in artikel 2bis van hetzelfde koninklijk besluit;

Overwegende dat de betrokken doelgroep, met name de zelfstandigen die hun inkomsten zien dalen ten gevolge van de economische crisis en daardoor zelf in moeilijkheden komen, een aanvraag kan indienen vanaf de inwerkingtreding van bovengenoemde wet van 19 juni 2009;

Overwegende dat de toepassing van deze nieuwe, tijdelijke maatregel toevertrouwd is aan de sociale-verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en dat deze organisaties tijdig moeten kunnen beschikken over een nieuw model van inlichtingenformulier teneinde de taken die hen wettelijk zijn toevertrouwd op een coherente, correcte en tijdige manier te kunnen uitvoeren;

Overwegende dat de sociale-verzekeringsfondsen vlug moeten kunnen beschikken over de gewenste inlichtingen teneinde deze tijdelijke maatregel onverwijld te kunnen toepassen;

Overwegende dat het aangewezen is zo snel mogelijk rechtszekerheid te scheppen over het nieuw model van inlichtingenformulier dat dient te worden gebruikt, Besluit :

Artikel 1.Het inlichtingenformulier, beoogd door artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, wordt vastgesteld volgens het als bijlage bij dit besluit gevoegde model voor wat betreft het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 14 juli 2009 houdende uitvoering van artikel 2bis, tweede lid, derde streepje van voornoemd koninklijk besluit van 18 november 1996.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 juli 2009.

Mevr. S. LARUELLE

Bijlage Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE BRENGT DAT ER EEN RISICO OP FALING OF KENNELIJK ONVERMOGEN BESTAAT Artikel 2bis, tweede lid, derde streepje van het koninklijk besluit van 18 november 1996 I. DE AANVRAGER Naam : . . . . . Voornaam : . . . . .

Nationaal nummer : . . . . .

Hoofdverblijfplaats in België : Straat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. : . . . . . Bus : . . . . .

Postcode : . . . . . Plaats : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel : . . . . . Fax : . . . . . E-mail : . . . . . . . . . . . . . . .

Rekeningnummer : nr. . . . . . op naam van : . . . . . . . . . . . . . . .

II. VERPLICHT IN TE VULLEN INDIEN U GETROUWD BENT OF EEN FEITELIJK GEZIN VORMT Naam van uw echtgenoot of samenwonende partner : . . . . . Voornaam : . . . . .

Nationaal nummer : . . . . .

Bent u gescheiden van uw echtgenoot :O Ja O Nee Indien neen, welk is zijn huidig statuut :

O Werknemer

sinds :

O Zelfstandige

sinds :

O Ambtenaar

sinds :

O Werkloze

sinds :

O Gepensioneerde

sinds :

O Vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid

sinds :

O Andere (te verduidelijken) :


. . . . .

sinds :

O Zonder

sinds :


III. U WORDT GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN UW OMZET OF VAN UW INKOMSTEN DIE U IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE BRENGT DAT ER EEN RISICO OP FALING OF KENNELIJK ONVERMOGEN BESTAAT (VERPLICHT IN TE VULLEN) : Elke aanvraag, ongeacht aan welke criteria u meent te voldoen, dient te worden vergezeld van de volgende documenten (aankruisen hetgeen van toepassing is) : O ofwel een verklaring van een erkende boekhouder of een extern accountant in de zin van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten of een bedrijfsrevisor in de zin van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren, die aantoont dat uw economische situatie een risico op faillissement of kennelijk onvermogen inhoudt, O ofwel, bij gebreke hieraan, een verklaring op erewoord vergezeld van objectieve elementen die aantonen dat uw economische situatie een risico op faillissement of kennelijk onvermogen inhoudt.

A. Uit de BTW-aangiftes met betrekking tot het derde of het vierde kwartaal 2008 of het eerste kwartaal 2009 blijkt dat de omzet van uw onderneming of, wanneer u meerdere ondernemingen hebt, de totale omzet van die ondernemingen samen, gedaald is met minstens 50 % ten opzichte van respectievelijk het derde of vierde kwartaal 2007, of het eerste kwartaal 2008.

Ja O Nee O Zo ja, voeg een kopie bij van de BTW-aangiftes met betrekking tot het derde of het vierde kwartaal 2008 of het eerste kwartaal 2009 waaruit blijkt dat de omzet van uw onderneming of, wanneer u meerdere ondernemingen hebt, de totale omzet van die ondernemingen samen, gedaald is met minstens 50 % ten opzichte van respectievelijk het derde of vierde kwartaal 2007, of het eerste kwartaal 2008.

B. U verkreeg, ten vroegste op 1 juli 2008 en ten laatste op 30 juni 2009, een afbetalingsplan voor de betaling van persoonlijke schulden met betrekking tot BTW, personenbelastingen, sociale bijdragen als zelfstandige, of sociale bijdragen voor werknemers.

Ja O Nee O Zo ja, voeg een kopie bij van het afbetalingsplan die u verkreeg ten vroegste op 1 juli 2008 en ten laatste op 30 juni 2009 voor de betaling van persoonlijke schulden met betrekking tot BTW, personenbelastingen, sociale bijdragen als zelfstandige, of sociale bijdragen voor werknemers.

C. Er werden, ten vroegste op 1 juli 2008 en ten laatste op 30 juni 2009, persoonlijke schulden met betrekking tot BTW, personenbelastingen, sociale bijdragen als zelfstandige, of sociale bijdragen voor werknemers door middel van een dwangbevel of dagvaarding ingevorderd.

Ja O Nee O Zo ja, voeg een kopie bij van het dwangbevel of de dagvaarding tot invordering van de persoonlijke schulden van de zelfstandige ten vroegste op 1 juli 2008 en ten laatste op 30 juni 2009 met betrekking tot BTW, personenbelastingen, sociale bijdragen als zelfstandige, of sociale bijdragen voor werknemers.

D. U beschikte over een kaskrediet dat in de periode tussen 1 juli 2008 en 31 december 2009 door de financiële instelling werd opgezegd.

Ja O Nee O Zo ja, voeg een kopie bij van de opzegging door de financiële instelling van een kaskrediet in de periode tussen 30 juni 2008 en 31 december 2009.

E. Minstens 50 % van uw omzetcijfer uit de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 komt van : • ondernemingen die failliet, in gerechtelijk akkoord of in gerechtelijke reorganisatie verklaard werden, of nog, • zelfstandigen die in collectieve schuldenregeling verklaard werden.

Ja O Nee O Zo ja, voeg een specifieke verklaring bij van een erkende boekhouder of een extern accountant in de zin van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten of een bedrijfsrevisor in de zin van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren m.b.t. de herkomst van uw omzetcijfer. Uw erkende boekhouder of extern accountant verklaart dat minstens 50% van uw omzetcijfer afkomstig is van : • ondernemingen die failliet, in gerechtelijk akkoord of gerechtelijke reorganisatie verklaard, of, • zelfstandigen die in collectieve schuldenregeling verklaard werden.

F. U bekwam een vrijstelling van sociale bijdragen voor minstens twee kwartalen voor de periode gelegen tussen 1 juli 2008 en 31 december 2009.

Ja O Nee O IV. TOESTAND VAN DE AANVRAGER (VERPLICHT IN TE VULLEN) : A. Oefent u momenteel een beroepsactiviteit uit ? Ja O Nee O Zo ja, welke (te verduidelijken) :

O Werknemer

sinds :

O Zelfstandige

sinds :

O Ambtenaar

sinds :

O Andere (te verduidelijken) :


. . . . .

sinds :


Bent u mandaathouder van een andere vennootschap dan degene die vermeld is in dit formulier ? Ja O Nee O Zo ja, geef de naam van de vennootschap(pen) op : B. Geniet u momenteel een vervangingsinkomen ? Ja O Nee O Zo ja, verduidelijk de aard van dit inkomen :

O Werkloze

sinds :

O Gepensioneerde

sinds :

O Vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid

sinds :

O Leefloon vanwege het O.C.M.W.

sinds :

O Andere (te verduidelijken) :


. . . . .

sinds :


C. Hebt u één of meerdere personen ten laste ? Ja O Nee O Zo ja, verduidelijk dan om wie het gaat : O Echtgenoot/echtgenote O Samenwonende partner O Kind(eren) O Ouder(s) O Andere (te verduidelijken) : ....................................................................

V. VERKLARING Ik verbind me ertoe om elke wijziging in de hierboven vermelde inlichtingen binnen de twee weken aan mijn sociaal-verzekeringsfonds mee te delen.

Ik ben op de hoogte van het feit dat het nalaten van het melden van elke wijziging ertoe kan leiden dat de financiële uitkering integraal wordt teruggevorderd.

Ik ben op de hoogte dat elke valse of onvolledige verklaring kan leiden tot de terugvordering van de ten onrechte betaalde uitkeringen, onverminderd gerechtelijke vervolging, en verklaar dat de gegevens in dit formulier waar en volledig zijn.

O Ik verklaar op mijn erewoord dat ik geconfronteerd word met een aanzienlijke daling van de omzet of van mijn inkomsten die mij in een zodanige economische situatie brengt dat er een risico op faling of kennelijk onvermogen bestaat. Aantal bijlagen (gelieve in de onderstaande lijst de documenten die u effectief toevoegt, aan te kruisen ) : O Verklaring op erewoord O Kopie van de betrokken BTW-aangiftes O Kopie van het betrokken afbetalingsplan O Kopie van het betrokken dwangbevel of dagvaarding O Kopie van de betrokken opzegging van een kaskrediet O Specifieke verklaring van een erkende boekhouder/extern accountant m.b.t. de herkomst van mijn omzetcijfer O Mijn erkende boekhouder of extern accountant in de zin van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten of een bedrijfsrevisor in de zin van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren verklaart dat ik geconfronteerd word met een aanzienlijke daling van de omzet of van mijn inkomsten die mij in een zodanige economische situatie brengt dat er een risico op faling of kennelijk onvermogen bestaat. Aantal bijlagen (gelieve in de onderstaande lijst aan te kruisen de documenten dat u effectief toevoegt) : O Verklaring erkende boekhouder/extern accountant O Kopie van de betrokken BTW-aangiftes O Kopie van het betrokken afbetalingsplan O Kopie van het betrokken dwangbevel of dagvaarding O Kopie van de betrokken opzegging van een kaskrediet O Specifieke verklaring van een erkende boekhouder/extern accountant m.b.t. de herkomst van mijn omzetcijfer Gedaan te . . . . ., op . . . . .

Handtekening van de aanvrager : Document dat aangetekend teruggestuurd moet worden naar het sociaal-verzekeringsfonds vóór . . . . .

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juli 2009.

De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^