Ministerieel Besluit van 22 juni 2001
gepubliceerd op 26 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 1982 houdende reglement betreffende de loopbaan van het personeel van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016233
pub.
26/07/2001
prom.
22/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 1982 houdende reglement betreffende de loopbaan van het personeel van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op de artikelen 1, § 1, VI en 3, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 november 1998;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 september 1982 houdende reglement betreffende de loopbaan van het personeel van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 3 juli 1984, 14 februari 1989, 27 juni 1989, 21 januari 1998 en 18 mei 1998;

Gelet op het advies van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, gegeven op 3 november 1999;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 2 januari 2001;

Gelet op het protocol van 10 mei 2001, waarin de conclusies van de onderhandeling in het sectorcomité XX zijn vermeld;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989, en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het aangewezen is onverwijld het personeelsreglement aan te passen, zodat het zonder uitstel kan worden toegepast;

Besluit :

Artikel 1.De tabel beoogd in artikel 2 van het ministerieel besluit van 10 september 1982 houdende reglement betreffende de loopbaan van het personeel van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 3 juli 1984, 14 februari 1989, 27 juni 1989, 21 januari 1998 en 18 mei 1998, wordt gewijzigd als volgt : 1° kolom (3B) met betrekking tot de graad van adviseur wordt aangevuld met "sociaal inspecteur";2° kolom (4) met betrekking tot de graad van adviseur wordt aangevuld met : « Tot de graad van adviseur kan eveneens worden bevorderd de sociaal inspecteur die ten minste negen jaar graadanciënniteit heeft en ten minste drie jaar ervaring heeft met het leiden van een sectie ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die gedurende dewelke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 22 juni 2001.

J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^