Ministerieel Besluit van 22 juni 2009
gepubliceerd op 04 september 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten

bron
vlaamse overheid
numac
2009035733
pub.
04/09/2009
prom.
22/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


22 JUNI 2009. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten


De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, 1° en 2°, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990, artikel 3, § 1, 6°, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001, en artikel 8, § 3, tweede lid, vervangen bij de wet van 5 februari 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten, artikel 7, § 3, tweede lid, artikel 9, § 2, eerste lid, artikel 10, § 6, artikel 11, § 3, en artikel 48;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 april 2009;

Gelet op advies 46.628/3 van de Raad van State, gegeven op 26 mei 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : TITEL I. - Definities

Artikel 1.Met behoud van de toepassing van de definities, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wordt in dit besluit verstaan onder: 1°besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008: besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten; 2° marktdeelnemersnummer: het unieke nummer van de marktdeelnemer dat toegekend is door het controleorgaan, dat voorafgegaan wordt door de eerste letter van het controleorgaan of de betreffende afdeling van het controleorgaan;3° GN-code: code van de gecombineerde nomenclatuur, vermeld in verordening (EEG) nr.2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief; 4° de databank: de databank, vermeld in artikel 48 van verordening 889/2008.Voor Vlaanderen is dat het Vlaamse onderdeel van www.organicXseeds.be.

TITEL II. - Door de controleorganen aan te leveren cijfergegevens HOOFDSTUK I. - Identificatie van de marktdeelnemers

Art. 2.§ 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, bevat de volgende gegevens: 1° ondernemingsnummer (KBO);2° marktdeelnemersnummer (MDN-NMR);3° landbouwernummer (PRD-NMR);4° bedrijfsnaam (BDR-NM);5° achternaam en voornaam van de verantwoordelijke van het bedrijf (ANM-VNM);6° straat en nummer van de maatschappelijke zetel van het bedrijf (adres);7° postcode van de gemeente van de maatschappelijke zetel van het bedrijf (postcode);8° gemeente waar het bedrijf gevestigd is (gemeente);9° gewest waar het bedrijf gevestigd is (gewest);10° telefoonnummer (Tel-NMR);11° telefoonnummer 2 (Tel-NMR2);12° faxnummer (fax);13° e-mailadres (e-mail);14° veebeslagnummer (VB-NMR). De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage I. § 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, vermeldt alle marktdeelnemers die in het eerste, respectievelijk tweede semester van het jaar in kwestie gecertificeerd waren en werden. De identificatiegegevens moeten actueel zijn op respectievelijk 30 juni en 31 december van het jaar. De tabel moet voor 31 juli en 31 januari aangeleverd worden. HOOFDSTUK II. - Marktactiviteiten

Art. 3.§ 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, bevat de volgende gegevens: 1° marktdeelnemersnummer (MDN-NMR);2° parallelle activiteit of gemengde activiteit (status);3° marktactiviteit (MA-MDN);4° datum eerste kennisgeving (D-EKG);5° datum pauze bio (D-PB);6° datum stopzetting bio (D-SZB). De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage II. § 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, vermeldt alle marktdeelnemers die in het eerste, respectievelijk tweede semester van het jaar in kwestie gecertificeerd waren en werden. De identificatiegegevens moeten actueel zijn op respectievelijk 30 juni en 31 december van het jaar. De tabel moet voor 31 juli en 31 januari aangeleverd worden. HOOFDSTUK III. - Omzetgegevens

Art. 4.§ 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, bevat de volgende gegevens: 1° marktdeelnemersnummer (MDN-NMR);2° submarktactiviteiten en bijbehorende omzet van het vorige jaar.Van de volgende submarktactiviteiten wordt de omzet of aankoopwaarde gerapporteerd : a) gewone verwerker (GVw);b) herverpakker (Hv);c) verdeler onder eigen naam (VOEN);d) verdeler bulk (VB);e) verdeler voorverpakte producten (VVP);f) importeur (I);g) exporteur (E);h) verkooppunt (Vp);i) loonwerker Bereiding (LwB);j) loonwerker Verdeling (LwV);k) loonwerker Import (LwI);l) loonwerker Export (LwE). De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage III. § 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet jaarlijks voor 30 september aangeleverd worden en moet betrekking hebben op de periode van 1 januari tot en met 31 december van het jaar voordien. HOOFDSTUK IV. - Dierlijke productie

Art. 5.§ 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, bevat de volgende gegevens: 1° marktdeelnemersnummer (MDN-NMR);2° aard van de dierlijke productie (code-DP);3° aantal (aantal);4° datum van eerste kennisgeving dierlijke productie (D-EKDP);5° datum van certificering dierlijke productie (D-CDP). De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage IV. § 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet jaarlijks voor 31 januari aangeleverd worden en moet betrekking hebben op de periode van 1 januari tot en met 31 december van het jaar voordien. HOOFDSTUK V. - Plantaardige productie

Art. 6.§ 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, bevat de volgende gegevens: 1° marktdeelnemersnummer (MDN-NMR);2° historisch perceelsvolgnummer (PRC-ID);3° perceelsvolgnummer (PRC-NMR);4° vastgestelde teelt (code-PP);5° datum van eerste oorspronkelijke kennisgeving plantaardige productie (D-EKPP);6° datum van certificering in omschakeling plantaardige productie (D-IOPP);7° datum van certificering plantaardige productie (D-CPP);8° oppervlakte (PRC-OV). De vorm van de tabel, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, is opgenomen in bijlage V. § 2. De gegevens van alle gangbare percelen van biologische producenten worden eveneens opgenomen in de lijst. Voor gangbare percelen worden in de lijst de data, vermeld in § 1, 5°, 6° en 7°, niet opgenomen. § 3. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet jaarlijks voor 31 januari aangeleverd worden en moet betrekking hebben op de periode van 1 januari tot en met 31 december van het jaar voordien. HOOFDSTUK VI. - Bedrijfsactiviteiten

Art. 7.§ 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, bevat de volgende gegevens: 1° marktdeelnemersnummer (MDN-NMR);2° bedrijfsactiviteit (BA-MDN);3° datum van eerste kennisgeving van de bedrijfsactiviteit (D-EKBA);4° datum van certificering van de bedrijfsactiviteit (D-CBA);5° marktactiviteit (MA-MDN). De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage VI. § 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet jaarlijks voor 31 januari aangeleverd worden en moet betrekking hebben op de periode van 1 januari tot en met 31 december van het jaar voordien. HOOFDSTUK VII. - Identificatie en aard controles

Art. 8.§ 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, bevat de volgende gegevens: 1° marktdeelnemersnummer (MDN-NMR);2° controledatum (CD);3° achternaam en voornaam controleur (ANM-VNM-C);4° soort controle (SC);5° aangekondigde controle (aangekondigd). De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage VII. § 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet voor 31 juli en 31 januari aangeleverd worden en moet betrekking hebben op respectievelijk de voorafgaande periode van 1 januari tot en met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december. HOOFDSTUK VIII. - Identificatie en aard sancties

Art. 9.§ 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 8°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, bevat de volgende gegevens: 1° marktdeelnemersnummer (MDN-NMR);2° controledatum (CD);3° aantal gewone opmerkingen (GO);4° aantal vragen om verbetering (VV);5° aantal waarschuwingen (W);6° aantal verscherpte controles (VC);7° aantal declasseringen perceel (DP);8° aantal declasseringen lot (DL);9° aantal schorsingen van het product (SP);10° aantal totale schorsingen (SB);11° aantal verlengingen omschakelingsperiode (VO);12° de begindatum van de sanctie (B-DS);13° de einddatum van de sanctie (E-DS). De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage VIII. § 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet voor 31 juli en 31 januari aangeleverd worden en moet betrekking hebben op respectievelijk de voorafgaande periode van 1 januari tot en met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december. HOOFDSTUK IX. - Staalnamen

Art. 10.§ 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, bevat de volgende gegevens: 1° marktdeelnemersnummer (MDN-NMR);2° datum staalname (D-STL);3° soort staal (ST-STL);4° staalnummer (STL-NMR);5° omschrijving (OSV);6° naam van het teruggevonden product (NM-PD);7° gehalte van het product (GH-PD);8° resultaat van de staalname conform (R-C);9° type analyse (T-A). De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage IX. § 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet voor 31 juli en 31 januari aangeleverd worden en moet betrekking hebben op respectievelijk de voorafgaande periode van 1 januari tot en met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december. HOOFDSTUK X. - Afwijkingen

Art. 11.§ 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 10°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, bevat de volgende gegevens: 1° marktdeelnemersnummer (MDN-NMR);2° begindatum afwijking (BD-A);3° einddatum afwijking (ED-A);4° met betrekking tot een artikel (artikel);5° aantal (aantal);6° van toepassing op (VTO). De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage X. § 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet voor 31 juli en 31 januari aangeleverd worden en moet betrekking hebben op respectievelijk de voorafgaande periode van 1 januari tot en met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december. HOOFDSTUK XI. -Afwijkingen (specifiek zaaizaden)

Art. 12.§ 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 11°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, bevat de volgende gegevens: 1° marktdeelnemersnummer (MDN-NMR);2° gewas (C-G);3° gewassubgroep (C-GSG);4° gewenst ras (ras);5° aanvraagdatum (A-D);6° artikel (artikel);7° extra motivering (motief);8° hoeveelheid (HVH);9° de eenheid van de hoeveelheid (EH);10° oppervlakte (OV);11° oppervlakte-eenheid (OVE);12° toegekend (TG). De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage XI. § 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet voor 31 juli en 31 januari aangeleverd worden en moet betrekking hebben op respectievelijk de voorafgaande periode van 1 januari tot en met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december. HOOFDSTUK XII. - Manier van aanleveren

Art. 13.Het controleorgaan bezorgt jaarlijks drie Excelbestanden: 1° het bestand, aangeleverd voor 31 juli van jaar n, draagt de naam: [naam controleorgaan]-[jaar n]01 en bevat de tabellen die zijn opgenomen in bijlage I, II, VII, VIII, IX, X en XI;2° het bestand, aangeleverd voor 30 september van jaar n, draagt de naam: [naam controleorgaan]-[jaar n]02 en bevat de tabel die is opgenomen in bijlage III;3° het bestand, aangeleverd voor 31 januari van jaar n+1, draagt de naam: [naam controleorgaan]-[jaar n]03 en bevat de tabellen die zijn opgenomen in bijlage I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X en XI.

Art. 14.De tabellen, vermeld in artikel 13, dragen het nummer van de respectievelijke bijlage van dit besluit.

Art. 15.De aangeleverde tabellen bevatten kolommen met de benamingen, vermeld tussen haakjes in artikel 2 tot en met 12, en de kolommen hebben dezelfde volgorde als de volgorde weergegeven in dezelfde artikels.

De gegevens van de kolommen moeten voldoen aan de veldtypes, het aantal karakters per veld en de toelichting bij elk veld, opgenomen in bijlage I tot en met XI.

Art. 16.Het controleorgaan levert de gegevens, vermeld in artikel 5, § 1, 2°, en in artikel 6, § 1, 4°, aan met behulp van zijn eigen codes. Het controleorgaan meldt aan de afdeling DLO vooraf elke wijziging die het aanbrengt aan zijn codes. Het controleorgaan deelt eveneens aan de afdeling DLO mee wat de betekenis is van elke code die het gebruikt.

De indelingen van dierlijke producties, plantaardige producties en bedrijfsactiviteiten van de controleorganen moeten minstens even gedetailleerd zijn als de indelingen, respectievelijk vermeld in bijlage XII, XIII en XIV. TITEL III. - Aanvraag tot vrijstelling van controle voor verkooppunten

Art. 17.De aanvraag, vermeld in artikel 7, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, moet gedateerd en ondertekend worden en moet minstens de volgende gegevens bevatten: 1° het ondernemingsnummer;2° de bedrijfsnaam;3° het adres van de maatschappelijke zetel en, indien verschillend, het adres van het verkooppunt;4° de naam, het telefoonnummer en eventueel het e-mailadres van de bedrijfsverantwoordelijke;5° de verkoopsactiviteit waarvoor een vrijstelling wordt gevraagd: a) verkoop van voorverpakte biologische producten;b) verkoop van niet-voorverpakte biologische producten, waarvan de totale aankoopwaarde tijdens het vorige kalenderjaar minder dan 5000 euro bedraagt;c) verkoop van zowel voorverpakte als niet-voorverpakte biologische producten, waarbij de totale aankoopwaarde van de niet-voorverpakte biologische producten tijdens het vorige kalenderjaar minder dan 5000 euro bedraagt;6° de producten die verkocht worden: a) onverwerkte landbouwproducten;b) diervoeder;c) verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel;d) vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad;e) andere producten. Een model van bekendmaking is beschikbaar op de website van de Vlaamse overheid: http://www.vlaanderen.be/landbouw.

De aanvraag kan elektronisch ingediend worden via de website, vermeld in het tweede lid.

TITEL IV. - Melding van de invoer van biologische producten

Art. 18.§ 1. De melding, vermeld in artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, moet gedagtekend en ondertekend worden en moet minstens de volgende gegevens bevatten: 1° het ondernemingsnummer van het bedrijf;2° de bedrijfsnaam;3° het marktdeelnemersnummer;4° het bedrijfsadres;5° de voor- en achternaam, het telefoonnummer en eventueel het e-mailadres van de bedrijfsverantwoordelijke;6° de naam van het controleorgaan van de invoerder;7° de regeling waaronder de ingevoerde producten vallen: a) invoer van overeenstemmende producten als vermeld in artikel 32 van verordening 834/2007;b) invoer van gelijkwaardige producten als vermeld in artikel 33, 2, van verordening 834/2007;c) invoer van gelijkwaardige producten als vermeld in artikel 33, 3, van verordening 834/2007;d) invoer van gelijkwaardige producten als vermeld in artikel 19, 1, van verordening (EG) nr.1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft; 8° de naam, de GN-code, de hoeveelheid en het derde land van herkomst van de producten;9° het referentienummer van de zending ingevoerde producten;10° de vermoedelijke datum van aankomst of inklaring van de zending;11° de naam van het controleorgaan van de exporteur uit het derde land;12° de bedrijfsnaam en het adres van de eerste ontvanger van de producten. Een model van melding is beschikbaar op de website van de Vlaamse overheid : http://www.vlaanderen.be/landbouw.

De melding kan elektronisch ingediend worden via de website, vermeld in het tweede lid. § 2. Nadat de gegevens, vermeld in paragraaf 1, aan de afdeling DLO zijn bezorgd, krijgt het bedrijf vermeld in paragraaf 1, eerste lid, een bewijs van melding van de afdeling DLO. Dat bewijs van melding moet de producten vergezellen bij de inklaring. Een kopie van het bewijs van melding wordt door de afdeling DLO bezorgd aan het controleorgaan, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 6°.

TITEL V. - Criteria voor het bepalen van de vergoedingen

Art. 19.§ 1. Bij het nemen van de beslissing, vermeld in artikel 9, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 zal rekening gehouden worden met de volgende criteria: 1° er zijn tarieven voor alle marktdeelnemers, vermeld in artikel 1, 8° tot en met 18°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008;2° uit de tariefstelling is duidelijk af te leiden dat er voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 9, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008;3° de tarieven zijn voldoende gedifferentieerd naar de omvang en de complexiteit van de controles.Daarvoor heeft het controleorgaan duidelijk beschreven hoe het de begrippen omvang en complexiteit definieert; 4° met toepassing van de bepalingen, vermeld in 3°, staan de tarieven in relatie met te controleren oppervlaktes, aantallen, hoeveelheden of activiteiten;5° de voorgestelde tarieven liggen in de lijn van de tarieven van de andere controleorganen, erkend conform artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008. § 2. Met toepassing van artikel 9, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 wint de minister advies in bij de volgende organisaties: 1° Algemeen Boerensyndicaat;2° BioForum Vlaanderen vzw;3° Boerenbond;4° Certibel;5° Fedis;6° Unizo;7° Vlaams Agrarisch Centrum. De minister belast de afdeling DLO met het inwinnen van het advies. De organisaties worden per aangetekende brief verzocht hun advies te verlenen. De afdeling DLO stelt de termijn vast waarin het advies verleend moet worden. Die termijn moet minstens twintig kalenderdagen bedragen. Het advies moet gebaseerd zijn op de criteria, vermeld in paragraaf 1. Het verlenen van advies is facultatief.

TITEL VI. - Vitaminen bij herkauwers

Art. 20.Met toepassing van bijlage VI, punt 1.1.a, van verordening 889/2008 zijn bij de biologische productiemethode de synthetische vitaminen A, D en E, die identiek zijn aan de natuurlijke vitaminen, toegestaan voor herkauwers.

TITEL VII. - Traag groeiende pluimveerassen

Art. 21.Met toepassing van artikel 12, 5, tweede lid, van verordening 889/2008 worden de volgende pluimveerassen beschouwd als traag groeiend ras: 1° SA51 x X44B (SASSO);2° SA51 x XL44 (SASSO);3° JA57 x I66C (HUBBARD);4° kabir 277 x GGKNN (KABIR);5° kabir 277x GGK (KABIR);6° kabir 99 x GGKNN (KABIR). De dieren die behoren tot een van de rassen, vermeld in het eerste lid, mogen als biologisch op de markt gebracht worden als aan alle bepalingen van de wetgeving op de biologische productie is voldaan.

TITEL VIII. - Gebruik van bepaalde vormen van koper als fungicide

Art. 22.Met toepassing van bijlage II, punt 6, van verordening 889/2008 mag koper in de vorm van koperhydroxide, koperoxychloride, (tribasisch) kopersulfaat, koperoxide of koperoctanoaat als fungicide voor blijvende gewassen de norm van 6 kg per hectare per jaar in een bepaald jaar overschrijden, als de gemiddelde hoeveelheid, die gedurende vijf jaar gebruikt wordt (het jaar in kwestie en de vier voorgaande jaren) niet groter is dan 6 kg per hectare per jaar.

TITEL IX. - Slotbepalingen

Art. 23.De volgende regelingen worden opgeheven: 1° omzendbrief/DLO/BIO-3 van 31 mei 2006 betreffende het gebruik bij de biologische productiemethode van de synthetische vitaminen A, D, en E die identiek zijn aan de natuurlijke vitaminen, voor herkauwers;2° omzendbrief/DLO/BIO/5 van 14 december 2006 tot vaststelling van richtlijnen voor het aanleveren van gegevens betreffende de biologische productiemethode;3° besluit van de secretaris-generaal van 29 juli 2008 betreffende het vastleggen van een lijst met traag groeiende pluimveerassen die binnen de biologische productiemethode mogen gebruikt worden. Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage I. De vormgeving van de tabel Identificatie marktdeelnemers, vermeld in artikel 2

Kolomtitel

Veldtype (maximum aantal karakters)

Toelichting

KBO

alfanumeriek (10)

Alleen een ". "mag voorkomen als scheidingsteken.

MDN-NMR

alfanumeriek (10)

Er mogen geen scheidingstekens voorkomen. Als de naam van het controleorgaan DLO is en het nummer van de marktdeelnemer 5555 is, is het marktdeelnemersnummer D5555.

PRD-NMR

alfanumeriek (11)

Dit is het identificatienummer van de landbouwer dat gebruikt wordt door de afdeling MIB voor de aanvraag van subsidies.

BDR-NM

alfanumeriek (50)


ANM-VNM

alfanumeriek (50)

Eerst wordt de achternaam en dan de voornaam weergegeven.

adres

alfanumeriek (50)


Postcode

cijfers van 0 tot en met 9 (4)


Gemeente

alfanumeriek (50)


Gewest

alfanumeriek (1)

Alleen de karakters "V" (Vlaams Gewest), "W" (Waals Gewest) en "B" (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) mogen voorkomen.

TEL-NMR

alfanumeriek (50)


TEL-NMR2

alfanumeriek (50)

facultatief

Fax

alfanumeriek (50)

facultatief

E-mail

alfanumeriek (50)

facultatief

VB-NMR

alfanumeriek (11)


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage II. De vormgeving van de tabel Marktactiviteiten, vermeld in artikel 3

Kolomtitel

Veldtype (maximum aantal karakters)

Toelichting

MDN-NMR

Alfanumeriek (10)

Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

Status

alfanumeriek (1)

Alleen de codes "J" (ja) en "N" (nee) mogen gebruikt worden. Als het bedrijf een parallelle of gemengde activiteit heeft, wordt "J" (ja) ingevuld, als het bedrijf volledig bio is, wordt "N" (nee) ingevuld.

MA-MDN

alfanumeriek (2)

Als een marktdeelnemer meerdere marktactiviteiten heeft, wordt een nieuwe rij weergegeven. Er mag alleen "P" (producent), "B" (bereider), "I" (invoerder), "V" (verdeler) of "Vp" (verkooppunt) ingevuld worden.

D-EKG

datum

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj".

D-PB

datum

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj". De datum hoeft alleen ingevuld te worden als die van toepassing is.

D-SZB

datum

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj". De datum hoeft alleen ingevuld te worden als die van toepassing is.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage III. De vormgeving van de tabel Omzetgegevens, vermeld in artikel 4

Kolomtitel

Veldtype (maximum aantal karakters)

Toelichting

MDN-NMR

alfanumeriek (10)

Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

GVw

numeriek (9)

Voor de verkooppunten wordt de totale waarde, uitgedrukt in euro, weergegeven van de biologische bulkproducten die in het vorige boekjaar aangekocht zijn.

Bij elke marktactiviteit van de marktdeelnemer, verkooppunten uitgezonderd, wordt de reële omzet van het jaar voordien, uitgedrukt in euro, weergegeven.

Alleen als een omzet, of de waarde van de aangekochte producten in geval van verkooppunten, voorkomt bij een bedrijfsnummer voor een bepaalde marktactiviteit, wordt die marktactiviteit geregistreerd voor dat bedrijfsnummer. Er mogen geen scheidingstekens voorkomen. Er mogen alleen gehele getallen voorkomen.

Hv

numeriek (9)

VOEN

numeriek (9)

VB

numeriek (9)

VVP

numeriek (9)

I

numeriek (9)

E

numeriek (9)

Vp

numeriek (9)

LwB

numeriek (9)

LwV

numeriek (9)

LwI

numeriek (9)

LwE

numeriek (9)


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage IV. De vormgeving van de tabel Dierlijke productie, vermeld in artikel 5

Kolomtitel

Veldtype (maximum aantal karakters)

Toelichting

MDN-NMR

alfanumeriek (10)

Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

Code-DP

alfanumeriek (10)

Deze kolom wordt ingevuld met codes. Elke code staat voor een specialisatie. Het controleorgaan geeft de specialisaties aan met behulp van haar eigen code. De controleorganen kunnen echter ook de codes, vermeld in bijlage XII, gebruiken Als een marktdeelnemer meerdere specialisaties heeft, wordt per specialisatie een nieuwe rij weergegeven.

Er mag slechts een code per "MDN-NMR" en per "D-EKDP" voorkomen. Dat wil zeggen dat elke diersoort slechts één datum van eerste kennisgeving dierlijke productie kan hebben.

Aantal

numeriek (9)

Als verkoop de essentie is van de bedrijfsactiviteit correspondeert het aantal met het aantal verkochte dieren. Als het gaat om fokdieren, wordt als aantal het gemiddelde aantal op jaarbasis genomen dat opgegeven is door de bedrijfsleider. Dat getal wordt gecorrigeerd na controle. Er mogen alleen gehele getallen voorkomen.

D-EKDP

datum

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj".

D-CDP

Datum

Dit is de datum vanaf wanneer de marktdeelnemer de producten voor de eerste keer als biologisch mag vermarkten. Die datum verdwijnt als de certificering opgeheven of ingetrokken wordt. Een nieuwe datum wordt toegekend vanaf de hercertificering.

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj".

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage V. De vormgeving van de tabel Plantaardige productie, vermeld in artikel 6

Kolomtitel

Veldtype (maximum aantal karakters)

Toelichting

MDN-NMR

alfanumeriek (10)

Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

PRC-ID

alfanumeriek (10)

Dit is een vast volgnummer, toegekend door de afdeling MIB. Het veld is facultatief.

PRC-NMR

numeriek (5)

Dit volgnummer is afhankelijk van het teeltjaar en wordt toegekend door de afdeling MIB. Aan de percelen die geen nummer van de afdeling MIB hebben gekregen, kent het controleorgaan een nummer toe. Een nummer mag per landbouwer slechts eenmaal voorkomen. In afwijking daarvan mag een nummer wel meerdere keren voorkomen in de volgende gevallen: 1° een perceel heeft van de afdeling MIB een nummer gekregen dat bestaat uit meerdere delen die verschillende omschakelingsdata hebben;2° een perceel heeft van de afdeling MIB een nummer gekregen, maar aan het controleorgaan wordt het perceel doorgegeven als meerdere percelen omdat er verschillende teelten op geteeld worden. Er mag slechts een code per "MDN-NMR" en per "D-EKPP" voorkomen.

Code-PP

alfanumeriek (10)

Dit is de teelt die de landbouwer heeft opgegeven, gecorrigeerd na de vaststellingen bij de controle. Deze kolom wordt ingevuld met codes en elke code staat voor een teelt. Het controleorgaan geeft de teelten aan met behulp van zijn eigen codes. De controleorganen kunnen ook de codes, vermeld in bijlage XIII, gebruiken. Als een marktdeelnemer meerdere teelten heeft, wordt een nieuwe rij weergegeven.

D-EKPP

datum

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj".

D-IOPP

datum

Dit is de datum vanaf wanneer de producten die erop geteeld worden, als producten in omschakeling verkocht kunnen worden.

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj".

D-CPP

datum

Datum vanaf wanneer de producten die erop geteeld worden als biologische producten verkocht kunnen worden.

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj".

PRC-OV

numeriek (9)

De oppervlakte van het perceel wordt uitgedrukt in hectare, tot maximaal twee cijfers na de komma.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage VI. De vormgeving van de tabel Bedrijfsactiviteiten, vermeld in artikel 7

Kolomtitel

Veldtype (maximum aantal karakters)

Toelichting

MDN-NMR

alfanumeriek (10)

Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

BA-MDN

alfanumeriek (5)

Hier wordt de toegekende activiteit weergegeven. Het controleorgaan identificeert en classificeert de hoofdactiviteiten van de marktdeelnemer met behulp van de GN-code, vermeld in bijlage XIV. D-EKBA

datum

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj".

D-CBA

datum

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj".

MA-MDN

alfanumeriek (2)

Dit is de marktactiviteit waarvoor de bedrijfsactiviteit van toepassing is. Het veld is facultatief en er mag alleen "B", "I"of "V" ingevuld worden.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage VII. De vormgeving van de tabel Identificatie en aard controles, vermeld in artikel 8

Kolomtitel

Veldtype (maximum aantal karakters)

Toelichting

MDN-NMR

alfanumeriek (10)

Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

CD

datum

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj".

ANM-VNM-C

alfanumeriek (50)

Eerst wordt de achternaam en dan de voornaam weergegeven.

SC

alfanumeriek (2)

Alleen de codes die voorkomen in artikel 1, 23° tot en met 27° van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 mogen weergegeven worden. De code "JC" kan per kalenderjaar voor een marktdeelnemer slechts eenmaal voorkomen.

Aangekondigd

alfanumeriek (1)

Alleen "J" ( ja ) of "N" (nee) mag ingevuld worden.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage VIII. De vormgeving van de tabel Identificatie en aard sancties, vermeld in artikel 9

Kolomtitel

Veldtype (maximum aantal karakters)

Toelichting

MDN-NMR

alfanumeriek (10)

Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

CD

datum

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj".

GO

numeriek (2)


V V

numeriek (2)


W

numeriek (2)


VC

numeriek (2)


DP

numeriek (2)


DL

numeriek (2)


SP

numeriek (2)


SB

numeriek (2)


VO

numeriek (2)


B-DS

datum

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj".

E-DS

datum

Deze datum hoeft alleen opgenomen te worden bij de sancties 'VV', 'SP', 'DP', 'SB' en VO. De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj".

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage IX. De vormgeving van de tabel Staalnamen, vermeld in artikel 10

Kolomtitel

Veldtype (maximum aantal karakters)

Toelichting

MDN-NMR

alfanumeriek (10)

Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

D-STL

datum

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj".

ST-STL

alfanumeriek (1)

Deze kolom mag enkel ingevuld worden met de letter "a", die staat voor analyse van het eerste staal, of met de letter "b", die staat voor analyse van het tweede staal (tegenanalyse).

STL-NMR

alfanumeriek(50)

Dit is een uniek identificatienummer dat aan elk staal wordt gegeven door het controleorgaan.

OSV

alfanumeriek (255)

Hier wordt weergegeven waarvan een staal werd genomen (bijvoorbeeld een peer).

NM-PD

alfanumeriek (255)

Als bij de analyse van een staal meerdere producten teruggevonden worden, wordt elk product op een andere rij weergegeven. De gegevens van alle kolommen, met uitzondering van de kolommen "NM-PD", "GH-PD" en "R-C", worden behouden.

GH-PD

alfanumeriek (255)

Er wordt een spatie gelaten tussen het getal en de eenheid (bijvoorbeeld 0,5 mg/kg).

R-C

alfanumeriek (50)

Deze kolom mag alleen ingevuld worden met de letter "J" die staat voor ja en de letter "N" die staat voor nee.

T-A

alfanumeriek (255)

wetenschappelijke benaming van de analyse.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage X. De vormgeving van de tabel Afwijkingen, vermeld in artikel 11

Kolomtitel

Veldtype (maximum aantal karakters)

Toelichting

MDN-NMR

alfanumeriek (10)

Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

BD-A

datum

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj".

ED-A

datum

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj".

Artikel

alfanumeriek (255)

Dit is het artikel, een onderdeel van het artikel, de bijlage of een onderdeel van de bijlage van de geldende wetgeving op basis waarvan de vergunning wordt verleend.

Aantal

numeriek (5)

Dit veld is facultatief. Hier wordt het aantal eenheden ingevuld waarop de afwijking betrekking heeft (bijvoorbeeld onthoornen van twintig dieren).

VTO

alfanumeriek (255)

Dit is de omschrijving van hetgeen waarop de afwijking van toepassing is (bijvoorbeeld runderen).

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage XI. De vormgeving van de tabel Afwijkingen (specifiek zaaizaad), vermeld in artikel 12

Kolomtitel

Veldtype (maximum aantal karakters)

Toelichting

MDN-NMR

alfanumeriek (10)

Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

C-G

numeriek (6)

Dit is de naam van het gewas, weergegeven met de codes die gebruikt worden in de databank.

C-GSG

numeriek (6)

Dit is de naam van de gewassubgroep waartoe het ras behoort, weergegeven met de codes die gebruikt worden in de databank.

ras

alfanumeriek (50)


A-D

datum

De datum wordt als volgt weergegeven: "dd/mm/jjjj" of "dd-mm-jjjj".

Artikel

alfanumeriek (10)

Er moet gebruik gemaakt worden van de codes, vermeld in bijlage XV. Motief

alfanumeriek (255)

Hier staan een eventuele extra motivering van de landbouwer om een ontheffing te verkrijgen.

HVH

numeriek (5)

Dit is de hoeveelheid aangevraagd zaad of pootgoed.

EH

alfanumeriek (10)

Dit is het aantal g, kg, ton, zaden of planten.

OV

numeriek (5)

Dit is de oppervlakte waarop het zaad of plantgoed uitgezaaid of geplant zal worden. Dit veld is facultatief.

OVE

alfanumeriek (10)

Dit is het aantal a, ha of m2.

TG

alfanumeriek (1)

Hier mag alleen "J" (ja) of "N" (nee) ingevuld worden.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage XII. De codes van de dierlijke producties, vermeld in bijlage IV

Code

Betiteling

101dB

runderen < 1 j. - andere

102dB

runderen < 1 j. - om als kalveren geslacht te worden

104dB

runderen 1-2 j. - andere

106dB

runderen 1-2 j. - vaarzen voor de vleesproductie

108dB

runderen 1-2 j. - jonge melkkoeien

109dB

runderen > 2 j. - andere

110dB

runderen > 2 j. - zoogkoeien

112dB

runderen > 2 j. - mannelijke

113dB

runderen > 2 j. - vaarzen voor de vleesproductie

115dB

runderen > 2 j. - melkkoeien

201dB

biggen

203dB

mestvarkens

205dB

fokvarkens - beren

206dB

fokvarkens - zeugen

301dB

vleeskippen

302dB

legkippen (voor consumptie-eieren)

303dB

legkippen (moederdieren)

304dB

kalkoenen

305dB

struisvogels voor vleesproductie

306dB

struisvogels (andere)

307dB

eenden

309dB

ander pluimvee

310dB

ganzen

402dB

vleesgeiten

403dB

melkgeiten

404dB

geitenlammeren

405dB

bokken

502dB

vleesschapen

503dB

melkschapen

504dB

schapenlammeren

505dB

rammen

602dB

melkmerries

603dB

vleesmerries

604dB

hengsten

605dB

andere paarden of paardachtigen

701dB

hinden

702dB

hertenkalveren

703dB

hertenbokken

800dB

konijnen

1000dB

andere diersoorten

1001dB

slakken

1002dB

bijen (aantal korven)


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage XIII. De minimale indeling van de plantaardige producties, vermeld in artikel 6

Code

Betiteling

200B

suikermaïs

201B

silomaïs

202B

korrelmaïs

311B

wintertarwe

312B

zomertarwe

321B

wintergerst

322B

zomergerst

331B

winterrogge

332B

zomerrogge

34B

haver

35B

triticale

36B

spelt

37B

boekweit

38B

gierst, sorghum, kanariezaad en harde tarwe

39B

andere granen (bv. mengkoren)

411B

winterkool- en raapzaad

412B

zomerkool- en raapzaad

42B

zonnebloempitten

43B

sojabonen

44B

andere oliehoudende zaden

45B

olievlas (geen vezelvlas)

50B

voedererwten

51B

erwten (droog geoogst)

52B

tuin- en veldbonen (droog geoogst)

53B

niet-bittere lupinen

61B

blijvend grasland

62B

tijdelijk grasland

701B

eenjarige grasklaver

702B

meerjarige grasklaver

71B

voederbieten

721B

eenjarige klaver

722B

meerjarige klaver

731B

eenjarige luzerne

732B

meerjarige luzerne

741B

voederkool

742B

voederwortelen

743B

andere voedergewassen

751B

wendakker (gras)

80B

uitloop

81B

spontane bedekking

82B

braak (grassen)

83B

vlinderbloemigen

84B

mengsel van vlinderbloemigen

851B

braak (gecertificeerde mengsels)

852B

faunabraak

861B

winterkoolzaad

862B

zomerkoolzaad

871B

ander vlas dan vezelvlas

872B

andere hennep dan vezelhennep

88B

non-food

891B

bos

90B

aardappelen

901B

aardappelen (consumptie)

902B

aardappelen (pootgoed)

903B

aardappelen (zetmeel)

91B

suikerbieten

92B

andere noten

9201B

hazelnoten

9202B

walnoten

921B

textielvlas

922B

vezelhennep

951B

andere vollegrondsgroenten

951.0B

paddestoelen

951.1B

peulvruchten

951.2B

stengelgroenten

951.3B

vruchtgroenten

951.4B

wortelen en knollen

951.5B

kolen

951.6B

bladgroenten

951.7B

uiachtigen

9511B

asperge

9512B

spruitkool

9515B

witloof (inclusief witloofwortelen)

9516B

aardbeien

9517B

rabarber

952B

andere vollegrondsgroenten onder glas

952.1B

peulvruchten onder glas

952.2B

stengelgroenten onder glas

952.3B

vruchtgroenten onder glas

952.4B

wortelen en knollen onder glas

952.5B

kolen onder glas

952.6B

bladgroenten onder glas

952.7B

uiachtigen onder glas

9520B

boomkweek

9521B

sierplanten (minder dan vijf jaar)

954B

andere sierteelt

955B

graszoden

958B

kruiden

958.1B

kruiden onder glas

971B

fruitteelten, meerjarig

9711B

fruitteelt, appelen

9712B

fruitteelt, peren

9713B

fruitteelt, abrikozen

9714B

fruitteelt, perziken

9715B

fruitteelt, pruimen

9716B

fruitteelt, krieken

9717B

fruitteelt, kersen

972B

fruitteelt, eenjarig

971.1B

ander fruit

971.3B

bessen

971.5B

druiven (voor consumptie)

972B

fruitteelten eenjarig

973B

meerjarige fruitteelten (groenbemester)

981B

cichorei

982B

andere gewassen

982.1B

zaden en zaailingen

9821B

tabak

9822B

hop


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage XIV. De bedrijfsactiviteiten, vermeld in bijlage VI

Code

Betiteling

1510

productie, verwerking en bewaring van vlees en vleesproducten, andere

1511

productie en bewaring van vlees

1512

productie en bewaring van pluimveevlees

1513

productie van vlees- en pluimveevleesproducten

1520

verwerking en conservering van vis en vervaardiging van visproducten

1530

verwerking en bewaring van fruit en groenten, andere

1531

verwerking en bewaring van aardappelen

1532

Vervaardiging van fruit- en groentesappen

1533

verwerking en bewaring van fruit en groenten

1540

Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten, andere

1541

Vervaardiging van ruwe oliën en vetten

1542

Vervaardiging van geraffineerde oliën en vetten

1543

Vervaardiging van margarine en soortgelijke eetbare vetten

1550

Vervaardiging van melkproducten, andere

1551

Vervaardiging van zuivel en kaas

1552

Vervaardiging van ijs

1560

Vervaardiging van gemalen graanproducten, zetmelen en zetmeelproducten, andere

1561

Vervaardiging van gemalen graanproducten

1562

Vervaardiging van zetmelen en zetmeelproducten

1570

Vervaardiging van bereid diervoeder, andere

1571

Vervaardiging van bereid diervoeder voor landbouwdieren

1572

Vervaardiging van bereid voeder voor huisdieren

1580

Vervaardiging van andere voedingsproducten, andere

1581

Vervaardiging van brood; vervaardiging van vers gebak en verse cake

1582

Vervaardiging van beschuit en biscuit; vervaardiging van verduurzaamd gebak en cake

1583

Vervaardiging van suiker

1584

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikergoed

1585

Vervaardiging van macaroni, noedels, couscous en soortgelijke zetmeelhoudende producten

1586

verwerking van thee en koffie

1587

Vervaardiging van kruiden en specerijen

1588

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingsbereidingen, babyvoeding en dieetvoeding

1589

Vervaardiging van andere voedingsproducten

1590

Vervaardiging van dranken, andere

1591

Vervaardiging van gedistilleerde drinkbare alcoholische dranken

1592

productie van ethylalcohol van gefermenteerde materialen

1593

Vervaardiging van wijnen

1594

Vervaardiging van cider en andere fruitwijnen

1595

Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gefermenteerde dranken

1596

Vervaardiging van bier

1597

Vervaardiging van mout

5131

Groothandel in groenten en fruit

5132

Groothandel in vlees en vleeswaren

5133

Groothandel in zuivel, dieren en spijsoliën

5134

groothandel in dranken

5135

groothandel in tabaksproducten

5136

groothandel in koffie, thee cacao en specerijen

5137

groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

5138

gespecialiseerde groothandel in overige voedingsmiddelen

5139

niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage XV. De artikelen en hun bijbehorende code, vermeld in bijlage XI

Code

Betiteling

a

Geen enkel ras van de door de gebruiker gevraagde soort is in de databank opgenomen.

b

Geen enkele leverancier kan het nodige materiaal vóór het zaaien of planten leveren, terwijl het zaaizaad of de pootaardappelen wel tijdig besteld zijn.

b1

Geen enkele geregistreerde leverancier kon tijdig of in de gevraagde hoeveelheid leveren.

b2

U hebt besteld bij een leverancier, maar die is niet meer in staat te leveren.

b3

U hebt besteld bij een leverancier, maar u hebt het materiaal geweigerd omdat het kwaliteitsgebreken vertoont.

b4

U wilt een bestelling plaatsen bij een leverancier, maar de leverancier is niet in staat om zijn diensten aan te bieden in een taal die u spreekt.

c

Geen enkel gewenst ras is in de databank www.organicxseeds.com geregistreerd, en de opgenomen alternatieve rassen zijn niet gepast voor uw productie.

c0

Geen enkel ras van het door de gebruiker gevraagde gewas of de door de gebruiker gevraagde gewassubgroep is in de databank www.organicxseeds.com opgenomen.

c1a

Het gaat om specifieke aanvragen van de markt, namelijk een door een klant gevraagd ras.

c1b

Het gaat om specifieke aanvragen van de markt, namelijk een speciaal ras of buitengewone technologische karakteristiek.

c2

Resistentie tegen of tolerantie voor een ziekte

c3

Spreiding van de economische of agronomische risico's

c4a

Aanpasbaarheid van het ras aan de streekvoorwaarden. Het is een: aan de streek aangepast ras.

c4b1

Aanpasbaarheid van het ras aan de streekvoorwaarden: de in de databank beschikbare rassen zijn in België weinig of niet bekend.

c4b2

Aanpasbaarheid van het ras aan de streekvoorwaarden. :er is geen of onvoldoende ervaring met de beschikbare rassen in België inzake de biologische productiemethode.

c4c

Aanpasbaarheid van het ras aan de streekvoorwaarden: het gaat om kleinschalige rassenproeven.

c5

Gezocht type zaaizaad.: het ras is beschikbaar maar in niet-geschikte vorm.

d1

Voor onderzoeksdoeleinden in het kader van kleinschalige veldproeven, met toestemming van de bevoegde autoriteit van het Vlaamse Gewest.

d2

Voor de instandhouding van het ras, met toestemming van de bevoegde autoriteit van het Vlaamse Gewest.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^