Ministerieel Besluit van 22 juni 2010
gepubliceerd op 05 oktober 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010203670
pub.
05/10/2010
prom.
22/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2010. - Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen


De Minister van Zelfstandigen, De Staatssecretaris voor Begroting, Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, op artikel 25;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022885 bron ministerie van economische zaken, van binnenlandse zaken, van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, van tewerkstelling en arbeid, van middenstand en landbouw en van financien Koninklijk besluit inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 februari 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 26 april 2010;

Gelet op de beperkte offerteaanvraag uitgeschreven op 20 augustus 2009 en die in bijlage aan dit besluit is gehecht;

Gelet op de regelmatig ontvangen offertes op de afsluitingsdatum van de aanbesteding;

Gelet op het feit dat als toewijzingscriteria de globale jaarprijs voor 2/3 en de kwaliteit van het plan van aanpak voor 1/3 werden weerhouden, Besluiten :

Artikel 1.De heren Baudouin THEUNISSEN en Patrick VAN BOURGOGNIE, leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, worden benoemd tot revisor bij de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, voor de controle op de boekhoudkundige verrichtingen van de begrotingsjaren 2009 tot 2014.

Art. 2.De maximale vergoeding per gecontroleerd begrotingsjaar mag het bedrag van euro 17.500,00 (excl. btw) niet overschrijden.

Art. 3.In afwijking van artikel 2, zal elke aanvullende prestatie die door de voogdijoverheid gevraagd wordt, en die in het onmiddellijke verlengde ligt van de toegewezen opdracht, vergoed worden op basis van het forfaitaire bedrag van euro 70/uur (excl. btw).

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 juni 2010.

De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^