Ministerieel Besluit van 22 juni 2016
gepubliceerd op 19 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031459
pub.
19/07/2016
prom.
22/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031459

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


22 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie bevoegd voor het Landbouwbeleid, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 18;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 17 mars 2016, goedgekeurd op 4 april 2016;

Gelet op de gendertest uitgevoerd op 22 februari 2016;

Gelet op het advies nr 59.408/3 van de Raad van State, gegeven op 15 juin 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van de uitvoeringsrichtlijn 2015/1955/EU van de Commissie van 29 oktober 2015 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaigranen.

Art. 2.In bijlage I bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, ingevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 april 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012031268 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen sluiten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 5., de wordt de eerste zin vervangen door de volgende zin: « Gewassen voor de productie van gecertificeerd zaad van hybriden van Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta en zelfbestuivende xTriticosecale en gewassen voor de productie van gecertificeerd zaad van hybriden van Hordeum vulgare door middel van een andere techniek dan cytoplasmatische mannelijke steriliteit (CMS) »; 2° na punt 5.wordt een punt 5/1. ingevoegd dat luidt als volgt: « 5/1. Gewassen voor de productie van basiszaad en gecertificeerd zaad van hybriden van Hordeum vulgare door middel van de CMS-techniek: a) Het gewas moet voldoen aan de onderstaande normen betreffende de afstand tot dicht in de buurt gelegen bestuivingsbronnen die tot ongewenste vreemdbestuiving kunnen leiden:

Gewassen

Minimumafstand

Culture

Distance minimale

Voor de productie van basiszaad

100 m

pour la production de semences de base

100 m

Voor de productie van gecertificeerd zaad

50 m

pour la production de semences certifiées

50 m


b) Het gewas moet voldoende rasecht en raszuiver zijn wat de kenmerken van de kruisingspartners betreft. Het gewas moet in het bijzonder voldoen aan de volgende normen: i) Het percentage aan planten die duidelijk rasafwijkend zijn, mag niet meer bedragen dan: - voor de gewassen voor de productie van basiszaad: 0,1 % voor de instandhouder en de hersteller en 0,2 % voor de vrouwelijke kruisingspartner (met CMS); - voor de gewassen voor de productie van gecertificeerd zaad: 0,3 % voor de hersteller en de vrouwelijke kruisingspartner (met CMS) en 0,5 % voor het geval de vrouwelijke kruisingspartner (met CMS) een enkele hybride is; ii) De mannelijke steriliteit van de vrouwelijke kruisingspartner bedraagt ten minste: - 99,7 % voor gewassen voor de productie van basiszaad; - 99,5 % voor gewassen voor de productie van gecertificeerd zaad. iii) De eisen van de punten i) en ii) worden via officiële nacontroles onderzocht. c) Gecertificeerd zaad mag in gemengde teelt worden geproduceerd van een vrouwelijke, mannelijke steriele kruisingspartner met een mannelijke kruisingspartner die de fertiliteit herstelt.».

Art. 3.In bijlage II van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2010 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 2° het punt 1.C. wordt vervangen als volgt : « Hybriden van Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta en zelfbestuivende xTriticosecale.

De minimale raszuiverheid van zaad van de categorie "gecertificeerd zaad" moet 90 % bedragen.

Voor Hordeum vulgare die met CMS is geproduceerd, bedraagt deze 85 %.

Andere onzuiverheden dan de hersteller mogen niet meer dan 2 % bedragen.

De minimale raszuiverheid wordt gecontroleerd via officiële nacontroles op een adequaat gedeelte van de zaadmonsters. » ; 2° het opschrift van bijlage II, punt 1.E, wordt vervangen als volgt: « E. Hybriden van Secale cereale en CMS-hybriden van Hordeum vulgare ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016.

Brussel, 22 juni 2016.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie bevoegd voor het Landbouwbeleid, Céline FREMAULT


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^