Ministerieel Besluit van 22 maart 2002
gepubliceerd op 04 april 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten

bron
ministerie van financien
numac
2002003123
pub.
04/04/2002
prom.
22/03/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003720 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003721 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties sluiten betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten


De Minister van Financiën, Gelet op artikel 37 van de gecoördineerde Grondwet;

Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium gewijzigd door de wetten van 22 juli 1991, 28 juli 1992, 6 augustus 1993, 4 april 1995, 18 juni 1996, 15 juli en 30 oktober 1998, inzonderheid op hoofdstuk I;

Gelet op de wet van 24 december 2001 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2002, inzonderheid op artikel 8, § 1, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 1991, 10 februari 1993, 30 september en 3 december 1997, en van 26 november 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1995 betreffende de organisatie van de secundaire buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 december 1997, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003720 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003721 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties sluiten betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten, Besluit :

Artikel 1.Artikel 14, § 2, van het ministerieel besluit van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003720 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003721 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties sluiten betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten wordt vervangen als volgt : « § 2. Indien de resultaten van de aanbesteding niet worden meegedeeld binnen de tijd voorzien door de handleiding, en de Administratie der thesaurie beslist om over te gaan tot een alternatieve aanbestedingsprocedure, mag de Nationale Bank van België opnieuw inschrijvingen overeenkomstig artikel 15 indienen binnen de tijd bepaald door de Administratie der thesaurie.

De handleiding bepaalt de regels van toepassing op de primary dealers en de recognized dealers. »

Art. 2.Artikel 16, § 1, lid 3 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 3.In hetzelfde besluit, wordt een artikel 21bis ingevoegd luidende : «

Art. 21bis.Schatkistcertificaten kunnen aangemaakt worden met het oog op hun tijdelijke terbeschikkingstelling, via cessie-retrocessie-verrichtingen of andere verrichtingen met een gelijkaardig economisch effect, aan de primary dealers en recognized dealers of andere instellingen aangeduid door de Administratie der thesaurie die markthouder zijn in het elektronisch « inter-dealer broker » systeem, aangeduid door de Administratie der thesaurie voor de markt van Belgische Schatkistwaarden. »

Art. 4.Artikel 23, § 1, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « 8bis. Over de aanmaak van schatkistcertificaten en het vastleggen van de financiële voorwaarden van de tijdelijke terbeschikkingstelling aan de markthouders voor de toepassing van artikel 21bis van dit besluit. »

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Brussel, 22 maart 2002.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^