Ministerieel Besluit van 22 maart 2007
gepubliceerd op 10 april 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003159
pub.
10/04/2007
prom.
22/03/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 MAART 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004003131 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks sluiten betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977 (1);

Gelet op de gewone wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten tot vervollediging van de federale staatsstructuur (2), inzonderheid op artikel 369, het laatst gewijzigd bij de programmawet van 9 juli 2004 (3) en artikel 371, het laatst gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006 (4);

Gelet op het ministerieel besluit van 2 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004003131 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks sluiten betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks (5), gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 16 september 2004 (6) en 20 juli 2006 (7);

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (8), inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (9) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (10);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende het feit dat dit besluit tot doel heeft de nieuwe bepalingen inzake verpakkingsheffing, opgenomen in de wet van 28 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007003168 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur sluiten uit te voeren; dat deze wijzigingen betrekking hebben op het wegwerken van elke vorm van discriminatie tussen de drankverpakkingen door het invoeren van een tarief voor alle soorten drankverpakkingen, met inbegrip van de individuele herbruikbare verpakkingen en dit ingevolge het arrest nr. 9/2007 van 11 januari 2007 van het Arbitragehof; dat dit besluit gelijktijdig met de wijzigingen opgenomen in de wet van 28 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007003168 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur sluiten in werking moet treden; dat onder deze voorwaarden dit besluit onverwijld moet genomen worden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, vierde streepje, van het ministerieel besluit van 2 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004003131 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks sluiten betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks wordt vervangen als volgt : « - aangifte ten verbruik : de aangifte bepaald in artikel 19 van het ministerieel besluit van 14 mei 2004 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop. »

Art. 2.Het opschrift van hoofdstuk I van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Hoofdstuk I. - Inverbruikstelling ».

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 4.§ 1. Dienen te worden vermeld in vak 47 van de aangifte ten verbruik : - het tarief van de verpakkingsheffing; - de in verbruik gebrachte hoeveelheid dranken, uitgedrukt in hectoliter; - het totale bedrag van de verschuldigde verpakkingsheffing. § 2. Met betrekking tot individuele herbruikbare verpakkingen moeten de volgende vermeldingen eveneens worden aangebracht : a) in vak 31 : - het aantal in het verbruik gebrachte verpakkingen; - de verpakkingswijze; - de inhoud van de verpakkingen; - de inhoudsmaat van de verpakkingen; - het samengesteld materiaal van de verpakkingen; - de handelsbenaming (merknaam) van de verpakkingen.

Deze vermeldingen kunnen op een listing worden aangebracht, gevoegd bij de aangifte ten verbruik. b) in vak 44 : het referentienummer van de machtiging toegekend door de directeur-generaal.»

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt : « § 1.De herbruikbare individuele verpakkingen zoals bedoeld in artikel 369, 19°, van de wet moeten als dusdanig worden erkend door de directeur-generaal. »; 2° § 2, laatste lid, wordt vervangen als volgt : « Bij deze aanvraag worden alle bewijsstukken gevoegd waaruit blijkt dat de verpakkingen voldoen aan de definitie van individuele herbruikbare verpakking.»; 3° § 3 wordt vervangen als volgt : « § 3.Na onderzoek levert de directeur-generaal aan de betrokkene een machtiging af waarbij de betrokken verpakking wordt erkend als herbruikbare verpakking.

Deze erkenning, toegekend voor één of meerdere welbepaalde verpakking(en) is geldig bij het in het verbruik brengen of bij het op de Belgische markt brengen van deze verpakking(en).

Elke wijziging van de gegevens vermeld in § 2, moet door de betrokkene onmiddellijk ter kennis worden gebracht van de directeur-generaal. ».

Art. 5.Hoofdstuk III van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 16 september 2004 en 20 juli 2006, wordt opgeheven.

Art. 6.Hoofdstuk IV van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004003375 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks sluiten, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 maart 2007.

D. REYNDERS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 21 september 1977;(2) Belgisch Staatsblad van 20 juli 1993;(3) Belgisch Staatsblad van 15 juli 2004, 2e editie;(4) Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2006;(5) Belgisch Staatsblad van 5 maart 2004;(6) Belgisch Staatsblad van 24 september 2004, 2e editie;(7) Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2006;(8) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973;(9) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989; (10) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^