Ministerieel Besluit van 22 november 2000
gepubliceerd op 14 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1996 houdende vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016317
pub.
14/12/2000
prom.
22/11/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1996 houdende vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op het koninklijk besluit van 22 januari 1996 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 maart 1996 houdende vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 26 maart 1997, 19 juni 1998 en 4 mei 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999016139 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit in te voeren of verder toe te passen sluiten houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit in te voeren of verder toe te passen;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1 vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het in het belang van de producenten noodzakelijk is onverwijld het lastenboek te wijzigen betreffende de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit, Besluit :

Artikel 1.In punt III. van bijlage 1 van het ministerieel besluit van 1 maart 1996 houdende vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 maart 1997, in het tweede lid, na de zin « Na de overgangsperiode van drie jaar moet iedere nieuwe aanplanting volgens de geïntegreerde productiemethode bewerkt worden. », wordt de volgende zin ingelast : « Het controleorganisme kan een afwijking op deze voorwaarde toestaan in het kader van proeven goedgekeurd door de Minister of uitgevoerd door of in opdracht van erkende wetenschappelijke instellingen of proeftuinen. »

Art. 2.In punt V. van bijlage 1 van hetzelfde besluit, wordt een zesde lid toegevoegd : « 6° Ter voorkoming van herinplantingsproblemen is het toegelaten om gerooide percelen gedurende maximum een jaar in te zaaien met een groenbemester alvorens opnieuw te beplanten met appel- of perenbomen.

Indien een perceel niet onmiddellijk wordt heringeplant dient de producent het controleorganisme hiervan op de hoogte te brengen. Deze laatste controleert tijdens de inspectie ter plaatse de effectieve aanwezigheid van een groenbemester op het perceel. »

Art. 3.§ 1. In punt XV. van bijlage 1 van hetzelfde besluit, in de tabel met de voor geïntegreerde bestrijding erkende pesticiden, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016147 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1996 houdende vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit sluiten, worden de lijnen betreffende Chloropyrifos en Chloormequat geschrapt en in de lijn betreffende Fenpyroximaat in appels, wordt de referentie naar de beperking van het gebruik nummer 22 geschrapt. § 2. In hetzelfde punt, bij het gedeelte dat betrekking heeft op de beperkingen bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen, worden de beperkingen met nummers 4 en 18 geschrapt.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 november 2000.

J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^