Ministerieel Besluit van 22 november 2000
gepubliceerd op 24 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

bron
diensten van de eerste minister
numac
2000021627
pub.
24/01/2001
prom.
22/11/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2000. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België


De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek Gelet op het koninklijk besluit nr. 504 van 31 december 1986 tot oprichting van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, die ressorteren onder de beide Ministers van Onderwijs, of onder de Minister(s) aangewezen bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, bevestigd bijde wet van 30 maart 1987;

Gelet op de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op de aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op de artikelen 1, 2, 5, 7°, 46 § 1;

Gelet op de voorstellen van de Beheerscommissie van de Koninlijke Musea voor Schone Kunsten van België, goedgekeurd tijdens haar vergadering van 29 september 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 november 2000;

Besluit :

Artikel 1.De prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van de Koninlijke Musea voor Schone Kunsten van België worden vastgesteld volgens de tabellen opgenomen als bijlage A.

Art. 2.De bedragen uitgedrukt in Belgischefrank in de derde kolom van de tabellen waarvan sprake in artikel 1, zijngeldig vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot 31 december 2001.

Art. 3.De bedragen uitgedrukt in euro in de tweede kolom van de tabellen waarvan sprake in artikel 1 zijn geldig vanaf 1 januari 2002.

Art. 4.De lijst van de personen voor wie een verlaagde prijs geldt, is vastgesteld bij bijlage B.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2001.

Art. 6.De Secretaris-generaal van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 november 2000.

Ch. PICQUE

Bijlagen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 november 2000.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^